Majitel v. nájemník: uzavření nájemní smlouvy

Jednou z věcí, kterou nový občanský zákoník výrazně změnil, je způsob uzavírání nájemní smlouvy. Vysvětlíme vám, jaké musí mít náležitosti a ukážeme vám, jak má nová nájemní smlouva vypadat.

Nový občanský zákoník neuvádí základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu, tak jako původní právní úprava, kdy jejich absence ve smlouvě znamenala absolutní neplatnost smlouvy. Vychází se z předpokladu, že pokud by si strany ujednaly něco, co by vedlo ke zkrácení nájemcových práv, nepřihlíželo by se k tomu. 

Přesto by měl být ve smlouvě vymezen minimálně předmět nájmu, doba trvání nájemního vztahu a výše nájemného a rozsah poskytovaných služeb.

Další náležitosti, které by měla nebo mohla, v některých případech, smlouva o nájmu bytu obsahovat: 

 • Vy vymezení předmětu nájmu číslo parcelní pozemku, na kterém se dům s byty nachází včetně vymezení katastrálního území, především v případech, kdy bude vlastník pozemku odlišný od vlastníka stavby – viz § 1240 a následující. 
 • Skutečnost, že bude pronajímán k obývání jiný než obytný prostor - § 2236
 • Údaj, že byt bude pronajímán jako služební nebo jako byt zvláštního určení - § 2297 a násl. resp. § 2300 a násl.
 • Výměra podlahové plochy bytu, pokud se nájemné stanoví ve vztahu k podlahové ploše bytu
 • Vymezení účasti nájemce na drobných opravách a údržbě bytu   - § 2257
 • Zvláštní práva a povinnosti, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení oprav, pokud je byt nájemci předáván jako nezpůsobilý k bydlení   - § 2242
 • Ujednání o každoročním zvyšování nájemného - § 2248
 • Ujednání o vyloučení zvyšování nájemného - § 2249
 • Platební podmínky pro platbu nájemného a úhrad za služby, které poskytuje pronajímatel - § 2251
 • Ujednání o jistotě - § 2254
 • Ujednání o paušální platbě  - § 9 zák. č. 67/2013 Sb.
 • Ujednání o zákazu podnájmu - § 2275
 • Pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele - § 2256
 • Výhrada pronajímatele udělit souhlas s přijetím nového člena domácnosti - § 2272
 •  Ujednání o uplatnění práva před rozhodcem v případě sporu - § 3017
 • Ujednání o způsobu předání bytu po skončení nájmu - § 2292

Smlouva o nájmu bytu může samozřejmě obsahovat ještě další náležitosti, je to však na posouzení smluvních stran. V žádném případě nesmí smlouva o nájmu bytu obsahovat ujednání zkracující nájemcova práva.

Příklad toho, jak může nová nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku vypadat, najdete ZDE. Pokud vám cokoli není jasné, můžete posílat otázky do poradny Portálu o bydlení na mail info@portalobydlení.cz - naši odborníci vám na ně rádi odpoví. 

Zdroj: právní odbor ministerstva pro místní rozvoj

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.