MAJITEL v. NÁJEMNÍK: potřebujete poradit s nájemným?

Květnový seriál Portálu o bydlení, v němž jsme se věnovali především dopadu nového občanského zákoníku na vztah majitele a nájemníka, se chýlí ke konci. I nadále však můžete posílat své dotazy na toto téma do poradny portálu. Budeme je průběžně vyřizovat a i s odpovědmi zveřejňovat.

Může mi majitel skokově zvýšit nájemné? Jak je to s kaucí - skutečně budu při pronájmu bytu platit zálohu ve výši šestiměsíčního nájemného? Mohu převést družstevní byt na své syny? 

To jsou jen některé z dotazů, které tento měsíc dorazily do poradny o bydlení poté, co jsme se začali věnovat změnám zavedeným od ledna novým občanským zákoníkem. Případně zákonem o obchodních korporacích, který pro změnu řídí činnost bytových družstev. 

Nepřevádí se práva, ale družstevní podíl

Ten přitom ovlivní nejen činnost družstevních orgánů, ale má dopad i na samotné družstevníky, což dokládá například dotaz na odpověď čtenáře, který se ptal, zda může převést členská práva a povinnosti na své syny stejně, jako tomu bylo ještě loni. 

"Od 1.  ledna 2014 je v platnosti nový zákon a to Zákon o obchodních korporacích. Nelze proto již převádět členská práva a povinnosti, ale převádí se tzv. družstevní podíl. Převádět stejně tak dědit se tak bude členství v družstvu jako celek, tedy jde o celkovou majetkovou a nemajetkovou podstatu. V současné době upozorňuji, že se i v souladu se Zákonem o obchodních korporacích mění stanovy družstva (donucovacími ustanoveními do 30. 6. 2014). Doporučuji proto seznámit se se zákonem č. 90/2012 Sb., a to jak ve vztahu k členství v bytovém družstvu tak i ve vztahu k převodu družstevního podílu.," uvedla právnička Iveta Golasová ze Sdružení nájemníků České republiky. 

Stanovy zatím není třeba přepisovat

Dalším častým dotazem je otázka týkající se nových stanov pro společenství vlastníků jednotek, jelikož nová legislativa s nimi již v původní podobě nepočítá. Podle právníků však zatím není třeba funkční stanovy měnit - pokud by se objevila sporná otázka, přihlíží se pak k ustavením nového občanského zákoníku, který platí od letošního roku. 

Všechny zodpovězené dotazy, které přibývají každý týden, najdete v poradně Portálu o bydlení ZDE. Jsou přehledně roztříděny do tematických kapitol. Pokud potřebujete další upřesnění, můžete svou otázku zaslat na mailovou adresu info@remove-this.portalobydleni.cz.

Chcete rovněž uvést svou zkušenost s novým občanským zákoníkem nebo zákonem o obchodních korporacích? Využijte k tomu jednoduchý DOTAZNÍK - můžete tak případně přispět k úpravě legislativy a vychytání jejich nedostatků. 

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...