STÁTNÍ PODPORA: Přehled poskytovaných podpor

Zájemci mohou získat podporu na výstavbu, rekonstrukci i ekologickou úpravu své nemovitosti. Případně daňovou úlevu na hypotéky nebo sociální dávky v případě, že jsou v tíživé životní situaci. Přinášíme velký přehled poskytovaných podpor, které jsou v gesci různých ministerstev a fondů - tam, kde je to možné, se přes odkaz rovnou dostanete k dalším informacím.
Poskytovatel Program O programu Určení Výše podpory a plnění Využití
Státní fond rozvoje bydlení Úvěr 150 Na opravu a modernizaci bytů a rodinných domů.  Určeno pro vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti. Pro manželské páry nebo jednotlivce do 36 let pečují o nezletilé dítě Až 150 000 Kč na žadatele. Měsíční splátka 1 380 Kč. Úrok 2% p.a. fixovaný po dobu 10 let.  např. na opravu a vybudování WC, koupelny, připojení k veřejným sítím - voda, plyn, elektřina, výměna oken, zateplení pláště
Panel 2013+ Program na podporu rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů. Kladen důraz na komplexní opravy. Pro vlastníky  bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panel, cihla), jak právnické osoby, tak i fyzické, města, obce, družstva a SVJ. Úrok 0,75% p.a. při fixaci na 10 let. Fixace úroku až na 30 let. Kryje až 90% nákladů. Zajištění - standardní formou ručitelského závazku. např. zateplení obvodového pláště, oprava lodžií/balkonů popř. zasklení, výměna el. rozvodů, vyregulování otopné soustavy atd.
Výstavba nájemních bytů Program na podporu výstavby nájemních bytů - pro skupinu vymezených osob (senioři, sociálně či zdravotně postižené osoby) a skupinu nikterak nespecifikovaných nájemníků. Určeno pro obce, města, fyzické i právnické osoby - bez rozdílu právní povahy. . Úrok 2% pro cílovou skupinu, 3,5% pro ostatní. Kryje až 70% nákladů. Fixace úroku až 30 let. Vázanost minimálně 10 let. Výstavba nebo rekonstrukce nájemního bydlení pro cílovovou skupinu.
JESSICA Program na podporu revitalizace bytového fondu ve znevýhodněných zónách měst s Integrovaným plánem rozvoje měst. Program financován z Evropských strukturálních fondů. Určeno pro města v IPRM zónách (41 měst v ČR). Pro vlastníky  bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panel, cihla), jak právnické osoby, tak i fyzické, města, obce, družstva a SVJ. Úrok 0,58% p.a. při fixaci na 10 let. Fixace úroku až na 30 let.  např. zateplení obvodového pláště, zateplení střech, sanace základů, oprava lodžií/balkonů popř. zasklení, výměna el. rozvodů.
Pro obce Obec je povinna min. 20% úvěrových prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům vlastnícím bytový fond na území obce.  Určeno na opravy bytů, bytových a rodinných domů.  Garantovaný úrok 3% p.a. Splatnost úvěru max. 10 let od uzavavření smlouvy. Kryje až 50% vynaložených prostředků. např. na výměnu oken, výměnu garážových vrat, připojení k veřejným sítím - voda, plyn, elektřina, zateplšní objektu, sanace vlhkého zdiva.
Povodňové programy Určeno na odstranění důsledků povodní, pro obce i občany. Určeno na odstranění důsledků povodní, pro obce i občany. Úroková sazba je 1 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 let.  opravy a rekonstrukce nebo pořízení bydlení, v důsledku povodňových událostí.
Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty Cílem je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a tím jim napomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení. Mladí lidé, kteří v roce podání žádosti o tuto formu podpory nedovrší věk 36 let. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner. Základní podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. Na pořízení vlastního bydlení pro mladé lidi do 36 let. Podmínkou je, že žadatel o příspěvek nesmí vlastnit ani spoluvlastnit byt, bytový dům nebo rodinný dům.
Podpora hypotéčního úvěrování bytové výstavby S účinností k 1.2. 2004 bylo nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, zrušeno a proto žádosti o tento druh podpory podané po 31.1. 2004 nemohou být akceptován.
Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty Zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 1997 - 2000 v letech 2000 - 2013 Určeno pro všechny, kdo v těchto letech čerpal dotace na výstavbu bytů. Výzvy se netýkají bytů se sociálním apektem. Žádosti lze do podatelny ministerstva pro místní rozvoj předkládat od 18. 11. 2013.
Podpora regenerace panelových sídlišť Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště. Určeno pro panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Určeno na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště.
Podpora výstavby technické infrastruktury  Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Program je určen pro obce. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu. Určeno na rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů  Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám. maximální výše dotace je 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Určeno na výměnu domovních olověných rozvodů.
Státní fond životního prostředí Nová zelená úsporám Program zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, spuštěn 1.4.2014, ukončen bude vyčerpáním alokované částky, tj. 1.9mld.Kč, nejpozději však 31.10.2014 ve 12hodin. Podporu v rámci podprogramu RD lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková vnitřní podlahová plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2. Výše dotace se odvíjí podle druhu zvolené podpory - rozděleno na oblast A, B a C. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Efektivní využití zdrojů energie.
Kotlíkové dotace Kotle v rodinných domech musí být vyměněny během roku 2014. Pro vlastníky rodinných domů s měrnou roční spotřebu tepla na vytápění do 150kWh.m². Systém podpory funguje na principu 50:50, tedy na polovině nákladů na dotace se podílí ministerstvo životního prostředí, druhou část pak hradí dotyčný kraj. kotle na tuhá paliva, zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, plynový atmosférický kotel na zemní plyn, plynový kondenzační kotel na zemní plyn
Ministerstvo financí Daňové úlevy - Hypotéky Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci atd. Určeno pro fyzické i právnické osoby, které mají sjednané hypotéční úvěry u finančních institucí. V letošním roce lze uplatnit úroky při splnění ostatních podmínek uložených zákonem do výše 300 tis. Kč. Od základu daně lze odečíst částku úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů, které jsou použity na financování tzv. bytové potřeby
Daňové úlevy - Stavební spoření Pro fyzické osoby, které mají sjednané Stavební spoření se státním příspěvkem. V roce 2014 je příspěvek poskytovaný fyzickým osobám podle zákona 96/1992 Sb., o stavebním spoření. Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření lze odečíst od základu daně, pokud je úvěr použit na financování bytové potřeby. _
Ministerstvo práce a sociálních věcí Pomoc v hmotné nouzi Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc Osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka na osobu je vždy stanovena individuálně. Mimořádná okamžitá pomoc, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení.
Státní sociální podpora Přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. _ _ _
Důchodové pojištění Důchod - starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí. _ _ _

 

 

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.