Bývalý klášter se promění na sociální bydlení

Bytů pro lidi se speciálními potřebami bude nejspíše potřeba stále více, mimo jiné i kvůli zvyšujícímu se průměrnému věku populace. Naštěstí přibývá i projektů, v nichž má vzniknout bydlení právě pro ně. Jeden by měl vyrůst v Nové Pace, jeho součástí by mělo být i unikátní technické řešení.

Opuštěný novopacký klášter je dominantou města, kde před deseti lety přestala fungovat nemocnice a od té doby ho nikdo nevyužíval. Nyní se občanské sdružení Život bez bariér pustilo do jeho přestavby, po níž by měl sloužit především jako stacionář pro zdravotně postižení lidi.

Stacionář jako inteligentní budova

Stavebníci momentálně shánějí projektanty, kteří by připravili systém, na jehož základě by mohlo bydlení fungovat a které by usnadnilo provoz i vyúčtování nákladů. Mělo by jít o řešení, které by bylo použitelné i pro další domy s pečovatelskou službou a podobná zařízení. Představitelé sdružení ho proto považují za svého druhu pilotní projekt a rádi by získali nějakou formu podporu ze strany státu. Vláda přitom přislíbila, že se sociálnímu bydlení všeho druhu bude věnovat a bude nacházet potřebná řešení.

Jde vlastně o vytvoření takzvané inteligentní budovy, přičemž celý systém by měl propojovat veškeré podružné systémy, jako je ostraha, měření spotřeby a služby v jeden celkem s možností přizpůsobení pro potřeby klientů bezbariérového centra.

Čip by hlídal bezpečnost i platby

Jak by mohl systém fungovat? Klient by po přijetí do stacionáře a zaevidování do systému dostal čip (kartu, vysílač, aplikaci do mobilu s vysílačem a podobně), který by si elektronickou cestou nabil a s jeho pomocí by si otevíral přístupové brány do areálu, garáže, dveře do budov, chodeb, pokojů. Zařízení by zároveň vypnulo alarm chránící proti neoprávněnému vniknutí. Čip by ve svém pokoji zasunul do čtečky vedle dveří, kde by se mu ukázalo, na kolik má nabito a zároveň, jakou má v pokoji spotřebu (topení, klimatizace, úklid, strava, odvoz odpadu, parkování, sociální a další služby). Platby by se odečítaly automaticky, přičemž klient či jeho rodiny by si kdykoli mohli přes internet vytisknout vyúčtování.

Podle představ zřizovatele novopackého stacionáře by se systém zároveň propojil s vyúčtováním dotací od státu a EU. „Bude to neustále živý systém, který se bude dále programovat a hardwarově vybavovat podle potřeb lidí bydlících v nějakém centru. Nejdříve je potřeba sehnat odborníky na tvorbu podobných systémů, kteří mají přehled o tom, co se používá ve světě, pak s nimi vytvořit schéma systému a pak jej vytvořit,“ popisuje Dagmar Kopačková ze sdružení Život bez bariér.

V klášteře budou i chráněné dílny

Projekt přestavby barokního novopackého kláštera počítá se začleněním všech třech jeho budov do komplexu stacionáře. Architektonická studie, kterou si nechalo připravit občanském sdružení Život bez bariér. Zpracovaná architektonická studie ukazuje, že první dvě budovy má spojit podzemní podlaží, které bude sloužit jako vstupní foyer a bude obsahovat také společenský sál. Projekt má krom toho, že poskytne bydlení lidem se speciálními potřebami, vést k záchraně kulturní památky a místního genia loci. Projekt je momentálně připraven do úrovně stavebního povolení, jeho iniciátoři ho chtějí financovat z různých fondů.  

Občanské sdružení Život bez bariér vzniklo v roce 2004, jeho zakladatelem je Josef Fučík, sám po úraze ochrnutý. Plánu na přestavbu novopackého kláštera předcházelo mimo jiné vybudování místních chráněných dílen, sdružení rovněž provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a podobně. Chráněné dílny by měly fungovat i v novém areálu, který by i díky tomu měl být ekonomicky soběstačný.

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...