Na píseckém sídlišti přibudou parkovací místa i kontejnery

V rámci právě probíhající II. etapy revitalizace sídliště Portyč se jeho obyvatelé mohou těšit na zvýšení počtu parkovacích míst, zeleně a kontejnerů na komunální odpad. Město k tomu využívá fondy EU.

Momentálně je v lokalizované II. etapě 431 parkovacích míst, přičemž po dokončení jich zde bude 470. V prostoru bývalé budovy vojenské správy v blízkosti ulice Pražská město nechá vybudovat dalších 22 parkovací míst a celkem zde budou mít řidiči k dispozici 50 míst.

Dvakrát více zeleně

Velké změny se dotknou také stávajících stromů a veřejné zeleně. V rámci projektu město nechá vykácet 175 starých a nezdravch stromů, které nově nahradí takřka dvojnásobný počet stromů nových. Celkem bude na sídlišti Portyč vysazeno 356 stromů, které obohatí veřejnou zeleň. Zvýší se také počet kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Těch je aktuálně na sídlišti 72 a nově jich bude 88.

Celkové náklady II. etapy revitalizace sídliště Portyč dosáhnou bezmála 40 milionů korun, z čehož z fondů EU bude hrazeno 85 procent a z rozpočtu města 15 procent nákladů. Veškeré stavební práce a úpravy veřejných prostranství budou dokončeny do konce října 2014.

Zdroj: www.pisek-mesto.cz

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...