PORADNA: musí být u změn stanov družstva přítomno 100 procent členů?

Změny, které pro družstva zavedl od ledna letošního roku zákon o obchodních korporacích, se týkaly mimo jiné nových stanov - určují i způsob, jakým mají být schváleny. Počítají mimo jiné se stoprocentní účastí členů družstva, což je pro mnoho z nich problémem, jak o tom svědčí i dotazy směřované na poradnu Portálu o bydlení. Přinášíme vysvětlení právničky Sdružení nájemníků České republiky.

Paragraf 731 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vyžaduje v případě změn stanov souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.  Přitom se stanovy musí přizpůsobit podle § 777 novému zákonu. 
Na Portál o bydlení se obracejí členové družstev s tím, že není reálné, aby se členské schůzi sešli všichni členové a zároveň, aby všichni souhlasili se změnami stanov. Někteří družstva žijí trvale v zahraničí a byt pronajímají, další s družstvem nijak nekomunikují. 

Jak postupovat v podobných případech vysvětluje Mgr. Lenka Veselá ze Sdružení nájemníků České republiky. 

"Tento problém trápí většinu bytových družstev v ČR. Jde o to, že k uvedenému ustanovení existují různé výklady, nicméně většina odborné veřejnosti, advokátů, notářů se zatím přiklání k tomu výkladu, podle něhož je pro „první“ změnu stanov, ke které musí dojít na základě ust. § 777 zákona o obchodních korporací, nutný souhlas 100% členů bytového družstva, kteří mají s BD uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na její uzavření.

     Podle ustanovení  § 731 odst.1 písm. b) ZOK je novou povinnou náležitostí stanov BD podrobnější úprava práv a povinností člena bytového družstva  spojená s užíváním družstevního bytu,  tedy práva a povinnosti spojené s nájmem družstevního bytu. Ve stanovách BD dosud taková náležitost obsažena být nemusela (vyjma práv a povinností člena - nájemce BD při opravách a údržbě družstevního bytu a hrazení nákladů s tím spojených § 687 odst. 4 předchozího občanského zákoníku). Teoreticky tedy nejde o schvalování změny této náležitosti, nýbrž o její zcela nové zařazení do stanov a teoreticky by tedy neměl být vyžadován při zařazení této náležitosti do stanov stoprocentní souhlas (ten  by měl být vyžadován až v případě budoucích změn těchto ustanovení, která budou nyní zařazena do stanov BD). Na druhé straně i „nové zařazení“ náležitosti do stanov BD je možné chápat jako jejich „změnu“. Právě s ohledem na složitost této problematiky tedy zejména na straně notářů existují rozdílné výklady, kdy část notářů souhlasí s tím, že nyní jde o nové zařazení uvedených náležitostí do stanov a není třeba stoprocentního souhlasu (stejně jako to není třeba při schvalování stanov při založení BD), avšak část notářů vyslovuje požadavek na stoprocentní souhlas všech členů BD se současným přizpůsobením stanov BD ustanovením ZOK."

Zda dojde či nedojde k zápisu změn stanov BD však v konečné fázi nerozhodují notáři, ale rejstříkový soud. I pokud rejstříkový soud posoudí podklady pro změnu stanov BD jako dostatečné, nelze v současné době vyloučit variantu, kdy člen BD podá žalobu na neplatnost usnesení členské schůze pro jeho rozpor s právními předpisy nebo stanovami, neboť na členské schůzi, která projednávala změnu stanov BD nebyl, hlasování se „zdržel“ či byl „proti“. Teprve pravomocné rozhodnutí tohoto soudu bude pro BD zásadní. Ideální by bylo, aby vůbec k těmto výkladovým nejasnostem v budoucnu nedocházelo. O problému s přijímáním změn stanov BD se obecně ví, věřím tedy a doufám, že v brzké době dojde ke sjednocení výkladu daného ustanovení nebo ještě lépe k jeho změně. Do té doby však nemohu v rámci své praxe doporučit klientovi, kterým je BD, z opatrnosti nic jiného, než aby zajistil 100% souhlas svých členů na členské schůzi, neboť ho nechci dostat do situace, kdy se bude soudit o neplatnost usnesení členské schůze jak bylo uvedeno výše.

Lhůta pro přizpůsobení stanov BD skončila 30. 6. 2014 (777 odst. 2 ZOK). Z tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti ČR zveřejněné na www.justice.cz se dočteme, že „podle předsedů soudů se nemusí zainteresované subjekty obávat, že by od začátku července soudy proti nim uplatňovaly nejpřísnější restrikci, nicméně je potřeba, aby společnosti respektovaly zákonná ustanovení a daly veškeré náležitosti po případné výzvě do pořádku“.  Současně ministerstvo připravuje novelu základních právních předpisů, kdy s obsahem těchto změn bychom měli být seznámeni v září t.r."

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...