NEMOVITOSTI: jakým způsobem financovat koupi?

Většina lidí si na koupi nemovitostí bere nějakou formu úvěru a to i v případě, kdy by si ji mohli pořídit za svoje peníze. Vyplývá to ze zkušeností realitních makléřů, podle nichž jsou nákupy bytů, domů či chalup výhradně za úspory nebo dokonce v hotovosti naprosto výjimečné.

Jak vypadá typická finanční transakce týkající se prodeje nebo koupě domů? V naprosté většině případů probíhá prostřednictvím bankovních účtů. Část peněz na nákup nemovitosti pochází podle realitek z úspor, ale většinou kupci využívají úvěrových produktů finančních domů.

Nejčastěji jde o hypotéční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření, případně jejich kombinace. Ve většině realitních kanceláří klientovi poradí, který z možných nabízených produktů je nejvýhodnější. Případně zajistí službu finančního poradce, který dokáže poradit s nejvýhodnějším způsobem financování a zároveň umí porovnat nabídku hypotečních bank, stavebních spořitelen a podobně. Podobnou službu poskytují i někteří velcí developeři. 

Jak vypadají úvěry na bydlení? 

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení si banky zajišťují zástavním právem k nemovitosti. 

 • využití hypotečního úvěru může být účelové (na investici do nemovitosti nebo jiného financování bydlení) nebo neúčelové (americká hypotéka - bývá dražší než běžná hypotéka, ale levnější, než běžný úvěr). 
 • banky zpravidla poskytují hypotéky ve výši do 60 až 85 procent tržní hodnoty zastavené nemovitosti, je však možné půjčit si i sto procent její hodnoty - je však třeba ručit ještě další nemovitostí, případně je nutnou podmínkou sjednání životního pojištění a podobně. 
 • hypotéka se splácí obvykle 5 až 30 let, přičemž je možné celou nebo část hypotéky doplatit předčasně, ideálně v době, kdy končí fixace, protože pak je to bez poplatků. 
 • splátky jsou většinou anuitní, to znamená, že výše splátek se v čase nemění (výše splátek se ale může měnit v závislosti na změně úrokové sazby). Dále existují splátky progresivní (jejich výše v čase roste) a degresivní (jejich výše v čase klesá).
 • banky mají také různé požadavky na uchazeče o úvěr. O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů. Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. Banky pak posuzují platební morálku žadatele (žadatelů) a jeho bonitu (schopnost dostát závazkům). Důvodem pro odmítnutí poskytnutí hypotéky je nejčastěji nedostatečná bonita nebo nevhodná zástavba.
 • nejdůležitějším kritériem při výběru úvěru je výše úrokové sazby. Ta závisí na typu hypotéky, době splácení a na době fixace úrokové sazby.
 • fixace určuje dobu, po kterou banka nesmí klientovi měnit úrokovou sazbu. Stanovuje se na 1 rok, 3, 5, 10 nebo 15 let. Při krátkodobé době fixace je úroková sazba nižší. 

S hypotékou souvisejí i další výdaje. Jsou to zejména poplatky za vedení úvěrového účtu a poplatek za vyřízení hypotéky. V současnosti stát neposkytuje přímou státní podporu k úrokům z hypotečního úvěru. Při splnění určitých podmínek je možné uplatnit odečet úroků z hypotečního úvěru od základu daně, maximálně do 300 000 tisíc korun ročně. 

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky.

 •  v průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.
 • stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.
 • ve své podstatě je stavební spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu.

Účastníkem stavebního spoření může být fyzická i právnická osoba. Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano. 

Státní podporu může získat:

 • občan České republikyobčan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky 
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky

Zdroj: Portál o bydlení 

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...