Domovy pro seniory vyrostou v Luhačovicích i ve Vsetíně

Vedení Zlínského kraje podporuje výstavbu domovů pro seniory a letos v létě začalo budovat hned tři zařízení. Nové budovy mají poskytnout lepší péči, větší pohodlí a dostatek soukromí. Počítá se i s ubytováním pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Nejpozději do konce příštího roku by měly začít seniorům sloužit nové domovy, o jejichž vybudování rozhodl Zlínský kraj. Kromě stavby v Luhačovicích nově začala výstavba zařízení ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, která by svou kapacitou měla nahradit Domov pro seniory v Podlesí. „Jeho současný stav je nevyhovující, přičemž rekonstrukce by byla vzhledem k dnešním standardům finančně náročnější než novostavba. Nové domovy by měly seniorům začít sloužit nejpozději do konce příštího roku,“ uvedla krajská radní Taťána Valentová Nersesjan.  Výhodou tohoto řešení oproti současnému stavu je rovnoměrné a dostupnější rozmístění kapacit do dvou největších měst vsetínského regionu.

Domov budou moci obývat i lidé, kteří se hůře pohybují

Domov pro pět desítek seniorů Jasenka ve Vsetíně nabídne ubytovací jednotky, umístěné podél jižní fasády s orientací do budoucího parku, budou mít vlastní hygienické zázemí umožňující užívání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. Na severní straně se budou místnosti zajišťující provozní a technické zázemí objektu. Konkrétně půjde o kuchyňku s jídelnou, společenskou místnost, sesternu, centrální koupelnu, skladové zázemí, hygienické zázemí a centrální schodiště včetně výtahů..

Domov pro seniory Seniorpark ve Valašském Meziříčí vznikne poblíž stávajícího hospicu Citadela a rovněž nabídne ubytování padesáti lidem včetně těch, kteří se hůře pohybují. Počítá se tu navíc s další etapou výstavby, jejímž výsledkem bude dalších 18 lůžek pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Luhačovické zařízení pojme čtyřicet klientů.

Zlínský kraj disponuje 2800 lůžky v domovech pro seniory a spolu s Ústeckým krajem patří k těm, které jsou na tom v rámci republiky nejlépe. Cílem výstavby nových zařízení je proto především zlepšení úrovně poskytované péče, kde budou mít klienti více soukromí, a zároveň snazší dopravní dostupnost pro rodinné příslušníky.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz, redakčně upraveno

  

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...