Město informace o poplatku za odpad pošle pomocí e-mailu

Novou službu občanům zavede od října magistrát ve Frýdku-Místku. Zájemcům bude na soukromé e-mailové adresy zasílat informace spojené s úhradou poplatku za komunální odpad. Upozorní je na distribuci složenek a blížící se termín úhrady poplatku, poskytne zpětnou vazbu a poděkování v případě uhrazení poplatku, ale také upozorní na neuhrazení poplatku a vznikající dluh vůči městu.

Lidé, kteří ve Frýdku-Místku uhradí poplatky za komunální odpad už budou mít přehled o tom, že úřad jejich platbu přijal a zaevidoval. Potřebné informace jim přijdou mailem.

 „Nově poskytovanou službou reagujeme na podněty občanů, kteří i když uhradili poplatek za odpad bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO, přicházeli na magistrát, aby si osobně ověřili, zda platba opravdu na účet města přišla a oni nejsou dlužníky,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Hrabec.

Posílání mailů je pro město jednoduché, služba proto nebude nic stát. Po zavedení kontaktních údajů k jednotlivým poplatníkům systém vyhodnotí, kteří z nich nezaplatili poplatek za odpad, a ti následně dostanou upozornění, aby jej v nejbližší době uhradili.

Službou město vychází vstříc lidem, aby jim nerostly dluhy

Zavedením mailů chce úřad zároveň předejít tomu, aby lidem, kteří z nějakého důvodu neuhradili poplatek v termínu, nevznikl dluh, který může vystoupat až na trojnásobek. Magistrát bude službu poskytovat nad rámec zákona, protože žádný zákon nenařizuje, aby občany upozorňoval na neuhrazené poplatky a výši dlužné částky.

Podmínkou je vyplnění tiskopisu s kontaktními údaji, který je nutno osobně doručit a po předložení občanského průkazu podepsat před úředníky z odboru správy obecního majetku v přízemí budovy magistrátu ve Frýdku. V případě, že zájemce o tuto službu nemůže tiskopis doručit osobně, může tak za něj učinit jiná osoba nebo jej může zaslat poštou, ovšem na vyplněném tiskopise musí být úředně ověřen jeho podpis.

V červenci 2014 evidoval magistrát ve Frýdku-Místku celkem 9 229 osob, které dluží na poplatcích za odpad 37,5 milionu korun. Nejvyšší dlužná částka včetně penále u jednotlivce činí zhruba 10 000 korun.

Zdroj: www.frydekmistek.cz

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...