Formy a zajištění bydlení: družstevní nájemní bydlení

Ačkoli si lidé často myslí, že družstevní bydlení je formou bydlení vlastnického, ve skutečnosti jde o formu bydlení nájemního. První bytová družstva na zdejším území vznikala už za Rakouska-Uherska. Zatímco některá spravují jediný bytový dům, jiná jich mají desítky.

Základní charakteristikou této formy bydlení je skutečnost, že osoba užívající byt (nájemce) není jeho vlastníkem, nýbrž je členem právnické osoby, která dům vlastní, - bytového družstva. Prostřednictvím bytového družstva je pak spoluodpovědná za správu domu a jeho společných částí.

Základním právním dokumentem je dokument osvědčující přijetí do bytového družstva a nájemní smlouva. Základní úpravu bytového družstevnictví lze nalézt v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích nebo ZOK). V úpravě nájemní smlouvy odkazuje ZOK (§ 741 odst. 1) na zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, který však dává přednost speciálním podmínkám ZOK a stanovám konkrétního bytového družstva, a to včetně práv a povinností nájemce a pronajímatele (§ 2240).

Zlatý věk družstev? 70. a 80. léta minulého století

Bytová družstva mají na území České republiky dlouholetou historii, která sahá do dob Rakouska-Uherska. Bytové družstevnictví prokázalo za dobu svého působení pozoruhodnou schopnost přizpůsobení se všem politickým podmínkám, které po dobu jeho existence panovaly. V některých etapách docházelo k útlumu bytového družstevnictví (například za války či v období po roce 1989), některá období znamenala výrazný rozkvět bytového družstevnictví (stavovská bytová družstva za 1. republiky či 70. a 80. léta minulého století).

V současné době lze rozlišit dva základní typy bytových družstev:

 

  • „velká“ bytová družstva, jejichž typickým znakem je vícepočetná členská základna, užívající více bytových domů. Jejich vznik je nejčastěji řazen do období platnosti právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavy vydaných v období od roku 1959 do konce roku 1992. Právě těchto bytových družstev se týkala nebo ještě týká povinnost bezúplatných převodů jednotek do vlastnictví členům družstva. V praxi se lze setkat s bytovými družstvy, která již převedla všechny jednotky do vlastnictvím svým členům (za předpokladu splnění podmínek zákona č. 72/1994 Sb., resp. nově od 1. ledna tohoto roku za podmínek zákona č. 311/2013 Sb.) a v současné době se tato bytová družstva zpravidla soustředí na správu svého původního majetku.
  • „malá“ či „jednodomová“ bytová družstva, která vznikla nejčastěji vyčleněním z velkých bytových družstev, privatizací obecního majetku a bytového fondu jiných právnických osob, ale i výstavbou nových objektů formou družstevní bytové výstavby. Pro tato bytová družstva neplatí automaticky povinnost převádět jednotky do vlastnictví svým členům.

Přeměna družstva na společenství vlastníků

Pokud dojde k převodům jednotek z vlastnictví bytového družstva do vlastnictví jeho členům, vznikne v domě zpravidla vedle bytového družstva i společenství vlastníků jednotek. To však již není žádná specifická forma bydlení, nýbrž jen koexistence bytového družstva jako vlastníka určitého počtu jednotek a jednotlivých vlastníků již převedených jednotek. Správa společných částí domu náleží v těchto případech vždy společenství vlastníků jednotek.

Družstevník: ani vlastník, ani běžný nájemník

Postavení nájemce družstevního bytu je specifické a liší se od standardního nájemce bytu. Především nájem družstevního bytu nevzniká bez vzniku členství v bytovém družstvu.

Členství v bytovém družstvu poskytuje členovi družstva (a nájemci bytu) právo podílet se prostřednictvím orgánů bytového družstva na správě společných částí domu a bytového družstva samotného, především na jeho hospodaření či kontrole jeho hospodaření. Orgány družstva jsou členská schůze, u větších bytových družstev shromáždění delegátů, jako nejvyšší orgán v družstvu.

Statutárním orgánem je představenstvo či v případě malých bytových družstev do 50 členů to může být jen předseda družstva, kontrolní funkce je pak svěřena kontrolní komisi, která v případě malých bytových družstev nemusí být zřízena vůbec a její působnost vykonává sama členská schůze.

Člen bytového družstva nesmí být omezen ve svém právu převést svůj družstevní podíl na jeho nabyvatele, pokud osoba nabyvatele splňuje podmínky pro přijetí za člena bytového družstva. Stanovy bytového družstva mohou např. vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu a pak by převod družstevního podílu na takovou osobu nebyl uskutečnitelným.

Bytové družstvo má i mírně odlišnou strukturu nájemného, jehož podstatnými částmi mohou být pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě bytového domu (náklady na údržbu, opravy, modernizace či rekonstrukce domu, pojištění domu, daň z nemovitosti a odměny členům orgánů družstva či osobě pověřené zajištěním některých činností správy domu a pozemku). K uvedeným nákladům může ještě náležet splátka úvěru v případech domů, k jejichž pořízení byl použity úvěrové zdroje.

Na co si dát pozor

Pro postavení nájemce, jeho právech a povinnostech při užívání bytu a společných částí domu je rozhodující úprava ve stanových bytového družstva. Proto jim je třeba věnovat velkou pozornost. V případě vstupu do bytového družstva se vyplatí se podrobně seznámit s jejich obsahem.

Je třeba věnovat pozornost správné evidenci člena družstva v evidenci členů bytového družstva a řádně uzavřené nájemní smlouvě. Jsou to jediné doklady člena družstva a nájemce bytu o jeho družstevním podílu a z toho vyplývajícího práva užívání přiděleného bytu. O to jednodušší a výrazně levnější je pak převoditelnost družstevního podílu včetně práva na uzavření nájemní smlouvy na rozdíl třeba od prodeje bytové jednotky či jiné nemovitosti.

Člen družstva by se měl zajímat o dění v bytovém družstvu, především o jeho hospodaření. Kromě vyúčtování zaplacených záloh by se měl zajímat i to, jak bylo s vynaloženými finančními prostředky naloženo a vyžadovat, aby se tak (především u zásadních položek) dělo s vědomím členské základny, prostřednictvím schválení vynaložení finančních prostředků předem na členské schůzi (např. formou plánů oprav a údržby domu).

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...