SFRB: pozor na správná čísla účtů pro splácení úvěrů

Již více než rok platí nové účty SFRB, na které je potřeba zasílat splátky úvěrů z jednotlivých programů. Přesto část těch, kdo si nízkoúročenou půjčku od státního fondu vzali, posílá nadále splátky na původní bankovní spojení.

K zavedení nových čísel účtů SFRB přistoupil v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona musí všichni příjemci zasílat své platby na nové účty u České národní banky.

Fond proto žádá všechny příjemce, kteří dosud zasílají splátky na předchozí účty, aby splátky začali neprodleně zasílat na správné účty u ČNB. V tabulce jsou čísla účtů uvedena podle programu, ze kterého byl úvěr poskytnut. 

Původní účty budou zrušeny, peníze se nepřipíší správně

SFRB bude nucen do poloviny roku předchozí účty u jiných bank uzavřít. Příjemci se tak mohou vystavit nebezpečí, že jejich platba nebude připsána na správný účet, čímž by jim mohly vznikat neuhrazené pohledávky. Přes opakované obeslání všech klientů bohužel ještě řada z nich platí na nesprávné účty. 

 

Čísla účtů - programy SFRB

Program 

nařízení vlády 

číslo účtu u ČNB  

Úvěr "200" pro mladé

97/2002 Sb.

20001-9527001/0710 

Úvěr "300" pro mladé

616/2004 Sb.

30007-9527001/0710 

Úvěr "150" pro mladé

28/2006 Sb.

150009-9527001/0710 

Úvěr "850 - povodně"

396/2002 Sb.

80004-9527001/0710

 

Zdroj: SFRB

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...