Nejvýhodnější úvěr na modernizace domů nabízí JESSICA

Města a další vlastníci, která hledají způsob, jak si co nejlevněji půjčit peníze na opravu bytových domů, mohou využít nabídky SFRB. Ten v rámci programu JESSICA poskytuje půjčky více než čtyřem desítkám vybraných měst. Pilotní fáze běží do konce roku 2015.

Z 550 milionů korun, které byly k dispozici v první fázi programu JESSICA, města využila už polovinu částky. O další desítky milionů korun už požádala. Nízkoúročený úvěr z Programu JESSICA je určen na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění důstojného sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.

Konec zchátralých a zanedbaných domů

Nedostatek finančních prostředků v městském rozpočtu již nemůže být výmluvou pro zanedbané a zchátralé bytové domy. Program JESSICA  pokrývá až 90 procent nákladů na rekonstrukce a modernizace. Hlavní výhodou je výjimečně nízká úroková sazba a její neměnnost po celou dobu splácení.

Program JESSICA poskytuje úvěry s úrokovou sazbou 0,58 % p. a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu splácení má příjemce úvěru možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv sankcí. V případě delší splatnosti se úroková sazba zvyšuje.

Žádné zbytečné papírování

Snahou Programu JESSICA je minimalizovat administrativní zátěž pro žadatele o úvěr. Zájemci o financování investičního záměru formou zvýhodněného úvěru proto mohou kontaktovat pobočku Komerční banky, která peníze z fondu v rámci tohoto programu spravuje, ve městě zařazeném do projektu.

Bankovní poradci banky zajistí zdarma žadatelům komplexní podporu včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty. Všem, kteří mají zájem o Program JESSICA, doporučujeme individuální konzultace již od začátku uvažované realizace s cílem předejít případnému riziku, například neschopnosti splácet či potřebnosti některých technických podkladů. Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů.

Žádat mohou vlastníci bytových domů z 41 měst 

Nízkoúročený úvěr z Programu JESSICA je určen pro vlastníky bytových domů, kterými jsou města, bytová družstva či obchodní společnosti, společenství vlastníků a další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy. Úvěr je poskytnut klientovi, jehož schopnost splácet je prokázána příslušnými ekonomickými podklady.

Kontinuální výzva je určena pro 41 měst z celé ČR. V těchto městech jsou vymezené konkrétní zóny, kde lze rekonstrukci domů provést - IPRM zóny.

Žadatel si může ověřit, zda má možnost čerpat zvýhodněný úvěr prostřednictvím webových stránek SFRB, Komerční banky nebo na městském úřadu. Maximální výše jednoho úvěru je 50 milionů korun a jeden žadatel může čerpat úvěry v celkové výši maximálně 120 milionů. 

Peníze z Programu JESSICA se vyčerpají zřejmě už na jaře

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení je poprvé v ČR využit přímo pro bytové domy.

Mezi projekty, které lze podat v rámci žádostí, jsou i projekty municipalit. Financování municipality v rámci Programu JESSICA vychází ze stejných principů jako standardní financování městských investic. Vzhledem k tomu, že dotační možnosti jsou nyní nulové, lze Program JESSICA vnímat jako výraznou veřejnou podporu.

Kompletní informace jsou k dispozici na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz) a Komerční banky (www.kb.cz). Během podzimních měsíců roku 2014 očekáváme, že se přidělené finanční prostředky budou naplňovat. Vzhledem ke kontinuálnosti výzvy předpokládáme vyčerpání alokace během prvního pololetí roku 2015.

Co potřebujete ještě vědět? 

Aktuální výše úrokových sazeb programu JESSICA

Rekonstrukce bytových domů:
 •  0,58 % p. a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %)
 • 1,58 % p. a. pro 10 - 20 let (RSEU + 1 %)
 • 2,58 % p. a. pro 20 - 30 let (RSEU + 2 %)
Pro sociální bydlení:
 • 0,58 % p. a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %)
 • 1,5 % p. a. pro 10 - 20 let
 • 2 % p. a. pro 20 - 30 let

Pozn.: Sazby odpovídají Referenční sazbě EU (RSEU) k 1. 4. 2014.

Způsobilé výdaje k financování z Programu JESSICA

 • Zateplení vnitřních konstrukcí
 • Odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí)
 • Sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu - otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu, vody, elektroinstalace včetně výměny kabelů v společných částech domu a přívodu k jednotlivým elektroměrům
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce výtahu
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce vzduchotechniky
 • Rekonstrukce, modernizace společných částí (schodiště, chodby, střechy)
 • Rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů)
 • Publicita projektu (označení objektu, který byl úvěrem zhodnocen)
 • DPH u neplátců
 • Zateplení vnitřních a vnějších konstrukcí včetně výměny oken a dveří

Další zprávy

17.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
15.08.2018 Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun. <i>„Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k&nbsp;pořízení vlastního bytu či domu nebo k&nbsp;tomu, aby si mohli opravit...
13.08.2018 Požárně bezpečnostní řešení bytového domu tvoří soubor dispozičních, technických a provozních opatření vycházejících z&nbsp;konkrétní situace dané budovy a vztahů k&nbsp;jejímu okolí. Bytové jednotky, jejich počet a rozmístění, jsou zahrnuty v původním návrhu v&nbsp;rámci pasivních a aktivních prvků opatření požární ochrany. Spojování a rozdělování v&nbsp;rámci jednotlivých bytů může zasáhnout do těchto opatření a při návrhu z&nbsp;požárně bezpečnostního hlediska je nutné brát zřetel na: <b...
10.08.2018 Regenerace stávajících panelových domů zahrnuje také rekonstrukci bytových jader. Ta prošla rozsáhlým vývojem z&nbsp;pohledu protipožární ochrany. Z&nbsp;hlediska požární ochrany jsou původní montovaná jádra nejcitlivějším místem pro vznik požáru. Důvodem je použití hořlavého materiálu a návaznost na instalační šachtu. Nebezpečí spočívá v&nbsp;možnosti vzniku zplodin hoření zejména kouře a toxických výparů, zamoření požárního úseku bytu a možnosti rychlého šíření účinků požáru přilehlou...
01.08.2018 Při rekonstrukci stoupaček je nutné splnit požadavky protipožární ochrany, jejíž prioritou je ochrana života a zdraví osob, následovaná ochranou majetku. Stoupací potrubí tvoří svislou část instalace rozvodů médií zásobujících jednotlivé byty. Obvykle se jedná o páteřní domovní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění a elektroinstalací. Potrubní rozvody jsou posuzovány z&nbsp;hlediska požární bezpečnosti podle několika kritérií: <ul><li>podle druhu vedeného média na hořlavé a...