Nejvýhodnější úvěr na modernizace domů nabízí JESSICA

Města a další vlastníci, která hledají způsob, jak si co nejlevněji půjčit peníze na opravu bytových domů, mohou využít nabídky SFRB. Ten v rámci programu JESSICA poskytuje půjčky více než čtyřem desítkám vybraných měst. Pilotní fáze běží do konce roku 2015.

Z 550 milionů korun, které byly k dispozici v první fázi programu JESSICA, města využila už polovinu částky. O další desítky milionů korun už požádala. Nízkoúročený úvěr z Programu JESSICA je určen na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění důstojného sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.

Konec zchátralých a zanedbaných domů

Nedostatek finančních prostředků v městském rozpočtu již nemůže být výmluvou pro zanedbané a zchátralé bytové domy. Program JESSICA  pokrývá až 90 procent nákladů na rekonstrukce a modernizace. Hlavní výhodou je výjimečně nízká úroková sazba a její neměnnost po celou dobu splácení.

Program JESSICA poskytuje úvěry s úrokovou sazbou 0,58 % p. a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu splácení má příjemce úvěru možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv sankcí. V případě delší splatnosti se úroková sazba zvyšuje.

Žádné zbytečné papírování

Snahou Programu JESSICA je minimalizovat administrativní zátěž pro žadatele o úvěr. Zájemci o financování investičního záměru formou zvýhodněného úvěru proto mohou kontaktovat pobočku Komerční banky, která peníze z fondu v rámci tohoto programu spravuje, ve městě zařazeném do projektu.

Bankovní poradci banky zajistí zdarma žadatelům komplexní podporu včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty. Všem, kteří mají zájem o Program JESSICA, doporučujeme individuální konzultace již od začátku uvažované realizace s cílem předejít případnému riziku, například neschopnosti splácet či potřebnosti některých technických podkladů. Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů.

Žádat mohou vlastníci bytových domů z 41 měst 

Nízkoúročený úvěr z Programu JESSICA je určen pro vlastníky bytových domů, kterými jsou města, bytová družstva či obchodní společnosti, společenství vlastníků a další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy. Úvěr je poskytnut klientovi, jehož schopnost splácet je prokázána příslušnými ekonomickými podklady.

Kontinuální výzva je určena pro 41 měst z celé ČR. V těchto městech jsou vymezené konkrétní zóny, kde lze rekonstrukci domů provést - IPRM zóny.

Žadatel si může ověřit, zda má možnost čerpat zvýhodněný úvěr prostřednictvím webových stránek SFRB, Komerční banky nebo na městském úřadu. Maximální výše jednoho úvěru je 50 milionů korun a jeden žadatel může čerpat úvěry v celkové výši maximálně 120 milionů. 

Peníze z Programu JESSICA se vyčerpají zřejmě už na jaře

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení je poprvé v ČR využit přímo pro bytové domy.

Mezi projekty, které lze podat v rámci žádostí, jsou i projekty municipalit. Financování municipality v rámci Programu JESSICA vychází ze stejných principů jako standardní financování městských investic. Vzhledem k tomu, že dotační možnosti jsou nyní nulové, lze Program JESSICA vnímat jako výraznou veřejnou podporu.

Kompletní informace jsou k dispozici na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz) a Komerční banky (www.kb.cz). Během podzimních měsíců roku 2014 očekáváme, že se přidělené finanční prostředky budou naplňovat. Vzhledem ke kontinuálnosti výzvy předpokládáme vyčerpání alokace během prvního pololetí roku 2015.

Co potřebujete ještě vědět? 

Aktuální výše úrokových sazeb programu JESSICA

Rekonstrukce bytových domů:
 •  0,58 % p. a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %)
 • 1,58 % p. a. pro 10 - 20 let (RSEU + 1 %)
 • 2,58 % p. a. pro 20 - 30 let (RSEU + 2 %)
Pro sociální bydlení:
 • 0,58 % p. a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %)
 • 1,5 % p. a. pro 10 - 20 let
 • 2 % p. a. pro 20 - 30 let

Pozn.: Sazby odpovídají Referenční sazbě EU (RSEU) k 1. 4. 2014.

Způsobilé výdaje k financování z Programu JESSICA

 • Zateplení vnitřních konstrukcí
 • Odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí)
 • Sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu - otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu, vody, elektroinstalace včetně výměny kabelů v společných částech domu a přívodu k jednotlivým elektroměrům
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce výtahu
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce vzduchotechniky
 • Rekonstrukce, modernizace společných částí (schodiště, chodby, střechy)
 • Rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů)
 • Publicita projektu (označení objektu, který byl úvěrem zhodnocen)
 • DPH u neplátců
 • Zateplení vnitřních a vnějších konstrukcí včetně výměny oken a dveří

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.