Formy a zajištění bydlení: jaké jsou náklady?

Náklady za služby poskytnuté s užíváním bytu se u srovnatelných bytů a domácností při různé formě užívání prakticky neliší. Dá se tedy říci, že cena služeb u srovnatelných bytů ve vlastnictví nebo v nájmu jsou v podstatě stejné. Ukazuje se však, že v zemi chybí sociální bydlení.

Podle sčítání domů a bytů v roce 2011 bylo v České republice 4.756.572 bytů, z toho 4.104. 635 bytů trvale obydlených. Hlavní právní formou užívání bytů je vlastnictví. Vlastníci – uživatelů bytů či domů tvoří 55,9 procenta z celkového bytového fondu. Vlastnické bydlení je rozšířené především na venkově a v příměstských oblastech. Jedná se o bydlení v rodinných domech a toto bydlení přispívá ke stabilitě obyvatelstva.

Nájemních bytů ubylo, chybí levné bydlení

Užívání nájemci bytů představuje 22,4 procenta všech obydlených bytů z toho 9,4 procent bytů je užívaných členy bytových družstev. Proti sčítání v roce 1991 tak došlo k výrazné změně, především k poklesu bytů užívaných v nájmu (v té době bylo 39 procent nájemních státních bytů a 24 procent nájemních bytů v družstevních domech).

Přechod do vlastnického bydlení byl ekonomicky i legislativně podporován a dnes se ukazuje, že tento trend nepřinesl jen pozitiva. Trh s byty ve vlastnictví sice funguje, schází však dostupné bydlení s rozumným nájemným a téměř všechny segmenty nájemního sociálního bydlení. Rozhodování o formě bydlení je pro život velmi důležité.

Vlastní nemovitost: populárnější než jinde v Evropě

Vlastnické bydlení předpokládá nejen poměrně značnou počáteční investici (nejméně půl milionu korun, přičemž cena se velmi liší dle regionu), ale také pravidelnou měsíční splátku hypotečního úvěru v průměrné výši 11 tisíc korun měsíčně po dobu 20 až 30 let let u bytu o rozloze 70 metrů v hodnotě dva až dva a půl milionu korun. Při započítání úroku se tak byt v hodnotě 2,5 milionu korun podraží na 3,625 milionu.

Při pořizování bytu ve vlastnictví je třeba si uvědomit určitá rizika spojená s razantním snížením příjmu rodiny v důsledku ztráty zaměstnání, nemoci či jiných mimořádných okolností.

Ve vyspělých státech Evropy u jižních a západních sousedů, ale též ve Skandinávii, zemí Beneluxu a Francii, představuje vlastnické bydlení v městských aglomeracích jen asi čtvrtinu bytového fondu. Tyto byty si obvykle pořizují lidé s dostatečnou ekonomickou jistotou, tedy vyšší příjmové skupiny.

Je třeba si uvědomit, že v případě změny bydlení vlastnického se jedná o složitý proces s delší dobou realizace koupí či prodeje. Naproti tomu u nájemního bytu se dá proces získání náhradního obydlí vyřídit poměrně rychle a jde pouze o úhradu jistoty ve výši několika měsíčních nájmů a uzavření smlouvy o nájmu bytu. Nájemní bydlení také výrazně podporuje mobilitu pracovní síly a mělo by být dostupné, protože by náklad na bydlení neměl přesáhnout 30 procent příjmu domácnosti.

Nájemce bytu platí pronajímateli nájemné, které zahrnuje daň z nemovitosti, pojištění stavby, náklady na opravy (kromě běžné údržby a drobných oprav), správu nemovitostí, amortizaci a přiměřený zisk. Roční místně obvyklé nájemné se v návaznosti na polohu, vybavení, technický stav, velikost a životní prostředí  pohybuje ve výši přibližně pěti  procent ceny srovnatelného bytu.

Podle šetření Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2013 uvádíme níže výše částek měsíčních nákladů na bydlení tříčlenné rodiny srovnatelného bytu jak u nájemního, družstevního a vlastnického.

 Náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

tři

15  096 

12  312 

11 807 

10 294 

9  903 

 Náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 –

49 999

do

9 999

tři

9 263 

9 263 

9263 

9263           

9263

Pro mladé rodiny a též v oblasti sociálního bydlení se ukazuje nezbytnost podporovat v městských aglomeracích dostupné nájemní bydlení při součinnosti státu, krajů i jednotlivých obcí. Již v současné době lze plně využít program podpory výstavby formou poskytování nízkoúročených úvěrů na nájemní bydlení na základě Nařízení vlády č. 285/2011 Sb.

Zdroj: Sdružení nájemníků, redakčně upraveno

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.