Formy a zajištění bydlení: jaké jsou náklady?

Náklady za služby poskytnuté s užíváním bytu se u srovnatelných bytů a domácností při různé formě užívání prakticky neliší. Dá se tedy říci, že cena služeb u srovnatelných bytů ve vlastnictví nebo v nájmu jsou v podstatě stejné. Ukazuje se však, že v zemi chybí sociální bydlení.

Podle sčítání domů a bytů v roce 2011 bylo v České republice 4.756.572 bytů, z toho 4.104. 635 bytů trvale obydlených. Hlavní právní formou užívání bytů je vlastnictví. Vlastníci – uživatelů bytů či domů tvoří 55,9 procenta z celkového bytového fondu. Vlastnické bydlení je rozšířené především na venkově a v příměstských oblastech. Jedná se o bydlení v rodinných domech a toto bydlení přispívá ke stabilitě obyvatelstva.

Nájemních bytů ubylo, chybí levné bydlení

Užívání nájemci bytů představuje 22,4 procenta všech obydlených bytů z toho 9,4 procent bytů je užívaných členy bytových družstev. Proti sčítání v roce 1991 tak došlo k výrazné změně, především k poklesu bytů užívaných v nájmu (v té době bylo 39 procent nájemních státních bytů a 24 procent nájemních bytů v družstevních domech).

Přechod do vlastnického bydlení byl ekonomicky i legislativně podporován a dnes se ukazuje, že tento trend nepřinesl jen pozitiva. Trh s byty ve vlastnictví sice funguje, schází však dostupné bydlení s rozumným nájemným a téměř všechny segmenty nájemního sociálního bydlení. Rozhodování o formě bydlení je pro život velmi důležité.

Vlastní nemovitost: populárnější než jinde v Evropě

Vlastnické bydlení předpokládá nejen poměrně značnou počáteční investici (nejméně půl milionu korun, přičemž cena se velmi liší dle regionu), ale také pravidelnou měsíční splátku hypotečního úvěru v průměrné výši 11 tisíc korun měsíčně po dobu 20 až 30 let let u bytu o rozloze 70 metrů v hodnotě dva až dva a půl milionu korun. Při započítání úroku se tak byt v hodnotě 2,5 milionu korun podraží na 3,625 milionu.

Při pořizování bytu ve vlastnictví je třeba si uvědomit určitá rizika spojená s razantním snížením příjmu rodiny v důsledku ztráty zaměstnání, nemoci či jiných mimořádných okolností.

Ve vyspělých státech Evropy u jižních a západních sousedů, ale též ve Skandinávii, zemí Beneluxu a Francii, představuje vlastnické bydlení v městských aglomeracích jen asi čtvrtinu bytového fondu. Tyto byty si obvykle pořizují lidé s dostatečnou ekonomickou jistotou, tedy vyšší příjmové skupiny.

Je třeba si uvědomit, že v případě změny bydlení vlastnického se jedná o složitý proces s delší dobou realizace koupí či prodeje. Naproti tomu u nájemního bytu se dá proces získání náhradního obydlí vyřídit poměrně rychle a jde pouze o úhradu jistoty ve výši několika měsíčních nájmů a uzavření smlouvy o nájmu bytu. Nájemní bydlení také výrazně podporuje mobilitu pracovní síly a mělo by být dostupné, protože by náklad na bydlení neměl přesáhnout 30 procent příjmu domácnosti.

Nájemce bytu platí pronajímateli nájemné, které zahrnuje daň z nemovitosti, pojištění stavby, náklady na opravy (kromě běžné údržby a drobných oprav), správu nemovitostí, amortizaci a přiměřený zisk. Roční místně obvyklé nájemné se v návaznosti na polohu, vybavení, technický stav, velikost a životní prostředí  pohybuje ve výši přibližně pěti  procent ceny srovnatelného bytu.

Podle šetření Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2013 uvádíme níže výše částek měsíčních nákladů na bydlení tříčlenné rodiny srovnatelného bytu jak u nájemního, družstevního a vlastnického.

 Náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

tři

15  096 

12  312 

11 807 

10 294 

9  903 

 Náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 –

49 999

do

9 999

tři

9 263 

9 263 

9263 

9263           

9263

Pro mladé rodiny a též v oblasti sociálního bydlení se ukazuje nezbytnost podporovat v městských aglomeracích dostupné nájemní bydlení při součinnosti státu, krajů i jednotlivých obcí. Již v současné době lze plně využít program podpory výstavby formou poskytování nízkoúročených úvěrů na nájemní bydlení na základě Nařízení vlády č. 285/2011 Sb.

Zdroj: Sdružení nájemníků, redakčně upraveno

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...