Bytové domy a energie: co potřebujete vědět o teple

Měření spotřeby tepla a její rozúčtování patří v oblasti bydlení k nejbouřlivějším tématům. Proto jsme se rozhodli ho v rámci našeho říjnového seriálu vysvětlit podrobněji.

Měření a rozúčtování tepla je povinné a má svoje pevně daná pravidla. Změny zavedené zákony poslední roky se však v mnoha bytových domech stále řeší. 

K vyhrocení tématu přispěla i skutečnost, že dosud nebyl ukončen proces přípravy všech prováděcích právních předpisů a nejistá formulace v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Věta, že „registrující přístroje budou upraveny zvláštním předpisem“, navozuje dojem, že takový předpis teprve vznikne, přestože již (byť v nedokonalé formě) existuje platná vyhláška č. 194/2007 Sb.

Problémy s novými měřiči tepla

Na stávajícím stavu se příliš změnit nemá. Nejzávažnější dopadem zřejmě může být, že objekty ztratí možnost volby mezi exaktním měřičem tepla a indikátory, které z praktických (ekonomických) důvodů dosud často volily. Pokud jsou totiž rozvody tepla v objektu uzpůsobeny pro instalaci stanoveného měřidla = exaktního měřiče tepla, nebudou je již moci v těchto případech zaměnit za indikátory a ty objekty, které tuto záměnu provedly, by se zřejmě musely vrátit k měřičům tepla.

Další změnou by mělo být, že budou vyjmenovány i indikátory teploty pro denostupňovou metodu a instalace indikátorů na zpátečku otopného tělesa.

Indikátory versus měřidla

Čím se liší indikátory topných nákladů od stanovených měřidel? Stanovená měřidla jsou měřidla uznaná Českého meteorologického institutu. Jsou to měřidla, která exaktně měří teplo vstupující do bytu, přestože se vlivem šíření tepla v objektu následně rozúčtovávají poměrově.

Indikátory topných nákladů indikují teplotu otopného tělesa v čase a tuto hodnotu pomocí sofistikovaného výpočtu převádějí na dílky, které se zobrazují na displeji indikátoru. V případě odparných (tzv. trubičkových) indikátorů se měří odpařená kapalina. Náklady na teplo (nikoliv tedy teplo jako takové) se potom poměrově rozúčtovávají dle jednotlivých náměrů zjištěných při odečtech elektronických nebo odparných indikátorů. Z logiky věci, normy i zákona vyplývá, že poměrové indikátory musí být stejného typu a provedení.

Rozúčtování tepla dle naměřených (indikovaných) hodnot v České republice probíhá na bytových domech již v masové míře (odhadem na 60-75% objektech), poměrně v klidu a bez výraznějších problémů. Každým rokem vykazuje počet domů s měřením a indikací nárůst. Hlavním důvodem je nezastupitelné ovlivnění chování uživatelů bytů ve směru úspor tepla. A to nejen vlastním šetřením tepla v bytech, ale i vytvářením tlaku na úsporný provoz celé otopné soustavy.

Právě nyní, kdy byla zákonem o hospodaření energií instalace měřičů a indikátoru nařízena jako povinnost, se ozývá stále více hlasů, že kvalitní regulací otopné soustavy se stává povinné rozúčtování dle náměrů měřičů a indikátorů. Takový názor je lichý. Regulace otopné soustavy a její průběžné udržování je hlavním předpokladem optimalizace spotřeby energií v bytových domech.

Zdroje tepla a možné potíže? 

1. V objektu je domovní kotelna, která vyrábí nejen teplo k vytápění, ale i k ohřevu teplé vody.

na co si dát pozor: poměrně dost často není v kotelně oddělené měření, kolik bylo spotřebováno tepelné energie k vytápění a k ohřevu teplé vody. Často se rozdělení vyrobeného tepla pro vytápění a ohřev teplé vody provádí empiricky, ale se zvyšováním cen energií a zvyšujícím se tlakem na úspory je žádoucí měření instalovat.

2. V objektu je domovní předávací stanice, dodávka tepelné energie je tak zajišťována z blokové kotelny pro více subjektů. Tepelná energie je do objektu ze zdroje dodávána tzv. „dvoutrubkou“. V objektu je pak zajištěno rozdělení na dodávku tepelné energie k vytápění a k ohřevu teplé vody. Dodávka a koupě tepelné energie od dodavatele je měřena na vstupu do předávací stanice.

na co si dát pozor: dodavatel zpravidla uzavírá tzv dvousložkovou cenu za teplo. Jedná se o složku za odebrané množství podle náměru na fakturačním měřidle, tj. množství, které objekt to odebral. Druhá složka ceny je za sjednané množství tepelné energie, tuto hodnotu sjednává odběratel s dodavatelem na základě odsouhlaseného odběrového diagramu v GJ.

Ovšem v současné době dodavatelé hromadně převádějí bytové domy na novou smlouvu o dodávce tepla, kdy je složka ceny za sjednané množství nahrazována cenou za sjednaný výkon = max. čtvrthodinový výkon. Údaj odpovídá projektované hodnotě přihlášeného výkonu, což vůbec nemusí odpovídat skutečně odebranému množství tepla. To v současně době spíše klesá, nejen díky zateplení, ale i díky změně chování uživatelů s ohledem na instalované poměrové měření. Majitelé objektů či zástupci SVJ a BD nemusí umět tuto složku ceny za GJ kontrolovat a hlavně ovlivňovat, ve svém důsledku to může přinést zvýšení ceny za GJ.

3. Do objektu jsou dodávky uskutečňovány z centrální výměníkové stanice nebo blokové kotelny, zdroj tepla slouží pro více objektů – do objektu je dodávka tzv. „čtyřtrubkou“. V tomto případě se jedná o samostatnou dodávku tepelné energie k vytápění, která je na vstupu do objektu měřena fakturačním měřidlem. Dále je uskutečňována samostatná dodávka teplé vody, která však na vstupu do objektu není měřena a je měřena ve zdroji tepla. Odběratel předává dodavateli součty bytových vodoměrů na teplou vodu a na jejich základě je mezi jednotlivé subjekty teplá voda rozdělována v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb.

na co si dát pozor: na dvousložkovou cenu tepla, platí stejné jako u dodávky „dvoutrubkou“.

Dále je třeba u ohřevu teplé vody dbát na to, aby dodavatel důsledně ohřev teplé vody mezi jednotlivé subjekty rozděloval v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb. Tedy aby dbal na to, že vodoměry na teplou vodu v každém právním subjektu budou mít platné ověření, u těchto vodoměrů platí doba jen 4 roky, a to i po datu instalace roku 2012, a aby každý právní subjekt předal skutečnou podlahovou plochu v souladu s vyhláškou č.372/2001 Sb. 

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.