Chrudim chystá regeneraci sídliště Větrník

O tom, jak se lidem žije, nerozhoduje jen stav bytů nebo bytových domů, ale také celkový vzhled dané lokality. Proto města čím dál více řeší také revitalizaci celých sídlišť. Patří mezi ně i Chrudim, kde lidem například chybí parkovací místa mezi domy či místo, kde by mohli vykládat nákupy z auta.

Regenerace chrudimského sídliště Větrník dostává sále konkrétnější podobu. V září proběhlo v jeho vnitrobloku další ze série plánovacích setkání. Sešlo se několik desítek obyvatel panelových domů, kteří přišli diskutovat o řešení revitalizace panelového sídliště s architektem Václavem Škardou, místostarostou města Janem Čechlovským i zástupci odborů městského odboru územního plánování a regionálního rozvoje a odboru dopravy. 

Lidé budou moci pečovat o předzahrádky

Cílem setkání bylo představit plánované úpravy prostranství na sídlišti mezi panelovými domy, které navrhl Ing. arch. Václav Škarda. Navrhované změny by měly přispět k regeneraci prostranství, bezpečnějšímu pohybu chodců, cyklistů i řidičů, ozelenění prostranství, zklidnění zóny, ke zvýšení kapacity parkování, které patří k nejpalčivějšímu problému sídliště.

Zájem vzbudil například nápad na vymezení území za pomoci stříhaného plotu s průchody 
či možnost vytvoření předzahrádek, které spojí dům s parterem. Díky tomu by obyvatelé 
procházeli domů přes známou plochu, kterou mohou opečovávat. 

Z vyšlapaných cest v trávě vzniknou chodníky

Vzniknout by měla také náměstíčka jako centra pro setkávání obyvatel, místo pro posezení 
s výhledem na krajinu. Účastníci debaty se rovněž zajímali třeba o to, zda budete možné 
zastavit před vchodem panelových domů pro vyložení nákupu a domluvili se, že se prostor 
pro takovou manipulaci v návrhu rozšíří. Vedení města rovněž potvrdilo, že nechá coby 
chodníky upravit i cesty, které si lidé sami vyšlapali v trávě, protože to odpovídá přirozenému 
pohybu obyvatel. 
Podle vznesených připomínek občanů bude co nejdříve dopracována studie architekta Škardy. 
Na základě studie proběhne zpracování dalších stupňů projektové dokumentace na řešení 
úpravy dané lokality.
Město chce získat do konce roku 2014 stavební povolení a začátkem roku následujícího podat 
žádost o dotaci na regeneraci panelového sídliště. V případě získání dotace počítá město s tím, 
že první stavební práce na projektu by byly zahájeny ještě v roce 2015.
Zdroj: www.chrudim.eu

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...