Bytové domy a energie: co potřebujete vědět o elektřině?

Zdá se vám, že za elektrickou energii platíte čím dál více a že to neodpovídá spotřebě a tomu, jak se její ceny vyvíjejí? Možná máte pravdu a pak je na místě uvažovat například o změně dodavatele. Ze všeho nejdříve je však dobré uvědomit si, jak se ceny za elektřinu tvoří.

Jak se vlastně tvoří ceny, které domácnosti nebo celé bytové domy platí za elektřinu? 

Ceny za elektrickou energii se skládá ze dvou části: 

1. složky regulovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

a. cena za distribuci (doprava elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi)
b. cena za systémové služby
c. cena za zúčtování operátorem trhu
d. cena za podporu obnovitelných zdrojů

2. neregulované složky – ceny za silovou elektřinu
Cena za silovou elektřinu je hlavním předmětem zájmu dodavatelů při oslovování potenciálních 
zákazníků. Její výše není regulována a je tou částí ceny, kterou může zákazník ovlivnit výběrem 
svého dodavatele.

Postup změny dodavatele je detailně popsán na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) 

Jaká jsou pravidla pro společné části domu? 

Primární možností, jak uspořit na elektrické energii ve společných částech domu, je zvolit vhodného dodavatele silové elektřiny. Tímto krokem lze uspořit až 10% nákladů za energie bez investičních nákladů.

Vzhledem k tomu, že celková platba za elektrickou energii je kromě silové elektřiny složena také z tzv. 
regulovaných distribučních poplatků, a to až ze 70%, je možno uspořit výrazně i na této položce. 

V praxi se setkáváme s tím, že SBD a SVJ mají na společné části domů sjednánu nevhodnou 
tzv. podnikatelskou distribuční sazbu C (např. C01d, C02d.). Přitom vyhláška č. 541/2005 Sb., o 
pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou v příloze 4a 
výslovně kategorizuje tyto odběrná místa do distribučních sazeb určených pro sektor domácnosti, 
tedy distribuční sazby D (např. D01d, D02d). Tyto sazby mají nižší jednotkové ceny jak za jističe, tak 
za další regulované položky. Změnou sazeb z C na D může dojít k další úspoře až 30%. Tato změna 
sebou nenese žádné dodatečné náklady a jedná se pouze o administrativní úkon.

Další možností úspor je fyzické snížení velikosti hlavního jištění jak u sklepních prostor, tak 
u osvětlení. Historicky byly sklepní prostory více využívány. Byly vybaveny elektrospotřebiči (např. 
pračky, sušičky, apod.) a tudíž byl požadavek na velikost jištění větší. 

Dále se výrazně změnila technologie osvětlování společných částí domů, kdy velké množství 
klasických žárovkových osvětlovacích těles je nahrazována úspornými ledkovými osvětleními. Po 
novelizaci shora citovaných zákonů bude tato možnost zvýšení úspor pravděpodobně nejvýhodnější.

Jak mohou ušetřit bytové jednotky? 

U bytových jednotek může opět vzniknout primární beznákladová úspora vhodnou volbou dodavatele elektřiny jejím odběratelem. 

Nákladovost za elektřinu lze výrazně ovlivnit vhodným výběrem produktu. Obecně je znám princip 
garance stability ceny po určité období, někdy doplněný i finančním bonusem, výměnou za déletrvající 
závazek odběratele k odběru elektrické energie. Současně si je však třeba připomenout, že v 
posledních třech letech klesla cena za silovou elektřinu téměř o 30 procent a odběratelé s fixovanou cenou 
se připravili o možnost využívat tohoto klesajícího trendu. Z uvedeného důvodu je vhodné fixaci 
nejvyšší ceny na určité období doplnit závazkem dodavatele, že dokáže reagovat na pokles ceny.

Mezi novinky naopak patří např. možnost sjednat cenu za dodávku elektrické energie proměnlivou 
v čase, tzv. „hodinové burzovní produkty“. V tomto případě platí odběratel za každou odebranou 
hodinu. Vzhledem ke struktuře odběru domácností, kdy je výrazná spotřeba elektřiny především o 
víkendech, a v tomto čase jsou ceny za silovou elektřinu nejlevnější, může být takové řešení pro 
koncového odběratele dalším zajímavým nápadem. 

Na co si dát pozor? 

Při výběru vhodného dodavatele elektrické energie je dobré využít informací na informačních portálech veřejné správy, kam patří především zmíněné webové stránky Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Zájemce o informace zde najde přehledně uspořádaný přehled svých práv i povinností dodavatelů, dozví se více o liberalizovaném trhu energií a získá i odpovědi na nejčastějšídotazy a již zmíněný návod, jak si má počínat při změně dodavatele. Sem také mohou být směřovány případné dotazy vyplývající z reklamací, pro které byly vyčerpány standardní reklamační postupy u příslušného dodavatele.Snad již rozšířenou samozřejmostí je obezřetnost při „rychlých“ nabídkách různých zástupců či zprostředkovatelů v rámci návštěvu domu či bytu. Lze jen doporučit vždy důkladné zvážení nabídky před její zbrklou akceptací.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...