Energie a bytové domy: mezi dodavateli si můžete vybrat

Na jedné straně dominantní dodavatelé, na které jsou lidé roky zvyklí, na straně druhé noví prodejci, snažící se zaujmout zejména cenami. Tak momentálně vypadá trh s dodávkami plynu či elektřiny do bytových domů. Co je dobré si uvědomit?

Praktická účinnost energetického zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definujícího
liberalizovaný trh energií a umožňujícího odběrateli uspořit za energie výběrem z více dodavatelů,
je dosud charakterizována soupeřením dominantních dodavatelů na energetickém trhu s novými 
alternativními společnostmi.

Zákaznický servis se zlepšuje

Ty se své zákazníky v naprosté většině případů snaží oslovit nabídkou výhodnější ceny energií. Výsledkem tohoto „energetického boje o zákazníka“ je pozitivní finanční dopad na odběratele, kdy dodavatelé pod konkurenčním tlakem a také vlivem vývoje cen elektrické energie a plynu na světových trzích v posledním období výrazně snížili ceny za energie.

Důležitým přínosem konkurenčního prostředí je také posílení zákaznického servisu odběratelům. Právě na 
zkvalitnění a rozšíření služeb zákazníkům se upírá stále větší pozornost dodavatelů energií, mimo jiné 
proto, že se cenové rozpětí jejich nabídek, zejména u alternativních dodavatelů, postupně vyrovnává.

Přemýšlejte, jaké používáte spotřebiče a žárovky

Další možností, jak uspořit náklady na energie, je vhodná skladba spotřebičů v odběrných místech, 
ať již jde o byty nebo společné části domu. Náhradou stávajících elektrospotřebičů a žárovek za 
nové „šetrné“ spotřebiče a nové typy osvětlovací techniky např. LED osvětlení, je možno docílit 
značných úspor.

Nicméně takové řešení má i vyšší pořizovacími náklady, které je nutné předem vyhodnotit. Nejekonomičtější je toto provádět postupně dle životnosti stávajících spotřebičů. 

Nemáte zbytečně silný jistič? 

Poslední možností jak uspořit za energie, je technický zásah v odběrném místě, a to snížení velikosti 
jističe, za který odběratel platí pravidelné měsíční platby bez ohledu na množství odebrané energie. 

V současnosti je výhodnost této možnosti úspor v porovnání s investičními náklady na realizaci 
a revizní zprávu nejméně diskutabilní. Otázkou je, nakolik se tato oblast pootevře po dokončení
připravovaných novel zmíněného energetického zákona a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o podporovaných zdrojích energie.

Druhý z obou předpisů vztahuje výběr poplatků za obnovitelné zdroje a další distribuční poplatky nikoliv již na množství spotřebované elektrické energie odběratelem, nýbrž právě na pravidelné měsíční úhrady vztažené k velikosti jističe. 

Je velmi pravděpodobné, že přijetím nového řešení výběru poplatků za obnovitelné zdroje může být 
hledání úspor v naznačené oblasti významnější nežli úspora na samotné spotřebě elektrické energie.

Zdroj: ČSRB, redakčně upraveno

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...