Česko se podílelo na evropské chartě o udržitelném bydlení

Budoucí podobou bydlení a jeho dostupnosti pro všechny skupiny obyvatel se zabývalo jednání, na kterém výbor pro bydlení a management pozemků spadající pod Evropskou hospodářskou komisi OSN schválil dokument o klíčových opatřeních v oblasti bydlení. Nese název Ženevská charta o udržitelném bydlení.

„Česká republika se na vyjednávání textu charty velmi aktivně podílela a měla přitom příležitost prezentovat své zkušenosti vycházející z transformace právního rámce pro vlastnické i nájemní bydlení,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun, který vypracování charty podpořil během jednání ministrů v říjnu 2013.

Podle něj je zřejmé, že v důsledku hospodářské krize a důrazu na energetickou úspornost se otázkám dostupnosti a kvalitě bydlení dostává více pozornosti také v rámci mezinárodní spolupráce.

Výbor pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN ) chartu schválil 8. října během svého 75. výročního jednání. Text Ženevské charty OSN o udržitelném bydlení obsahuje cíle, principy i klíčová opatření v oblasti bydlení.

Jde o tyto čtyři oblasti: ochranu životního prostředí, ekonomickou efektivitu, sociální inkluzi a participaci a kulturní přiměřenost. Charta odkazuje na specifickou situaci v individuálních státech regionu EHK OSN, nicméně zdůrazňuje význam národních politik a programů podporujících zlepšování životních podmínek zejména ohrožených a znevýhodněných skupin osob. Charta také apeluje na využívání mezinárodních srovnatelných dat a jejich sdílení napříč státy.

Padesátka zemí bude diskutovat o budoucí podobě bydlení

Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení představuje dokument, který bude příspěvkem k diskusím o bydlení a rozvoji měst celkem 56 státům regionu EHK OSN. Debaty proběhnou v roce 2016 na celosvětové konferenci OSN Habitat III.

Text charty byl dlouho a podrobně projednáván, jednání se kromě zástupců členských států komise účastnili i zástupci mnoha mezinárodních nevládních organizací. Charta vychází ze Strategie pro udržitelné bydlení, kterou pro období 2014-2020 schválili na svém setkání ministři regionu EHK OSN v říjnu 2013, a je inspirací pro ostatní regionální komise OSN v jejich přípravném procesu pro konferenci Habitat III.
 
Více k tématu v angličtině najdete ZDE. EHK OSN (United Nations European Commission for Europe - UNECE) je jednou z pěti regionálních komisí OSN. Byla založena v roce 1947, má sídlo v Ženevě a sdružuje celkem 56 členských států – jde o státy celé Evropy (včetně všech 28 zemí EU), postsovětské státy, USA, Kanadu a Izrael. H

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...