Nová cesta podpory bydlení v Evropě

Při příležitosti Mezinárodního dne nájemníků, které se slaví každé první říjnové pondělí, se uskutečnila v Bruselu významná konference IUT (Mezinárodní unie nájemníků), CECODHAS Housing Europe a DELPHIS a zástupců ERHIN.

Mezinárodní konference o nájemním bydlení se zúčastnilo více než 150 odborníků zabývajících se bytovou politikou v zemích Evropské unie, mezi jinými skotská ministryně pro bydlení Margaret Burgess, rada pro bydlení a výstavbu města Vídeň Johan Ludwig, člen Evropského fóra pro bydlení Christian Lieberknecht, ředitelka COFACE (přední poskytovatel pojištění pohledávek) Agnes Uhereczky, představitel RICS Peter Bolton King (mezinárodní organizace odborníků v realitním sektoru) či prezident Housing Europe Marc Calon (Evropská federace veřejného, družstevního a sociálního bydlení).

Českou republiku zastupoval Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a Anna Pachtová, vedoucí mezinárodních styků SON.

Na konferenci byla přijata a podepsána deklarace evropského projektu ERHIN (Evropská iniciativa odpovědného bydlení), kterou spolufinancuje Evropská komise a která podporuje všechny formy investic a závazků přispívající a zajišťující další rozvoj trvale udržitelného rozvoje zaplatitelného bydlení na trhu v EU.

Připojí se i Česko? 

Sdružení nájemníků ČR výstupy zmíněné deklarace projedná s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí a bude usilovat o to, aby se Česká republika k tomuto projektu připojila a potvrdila tak nový směr bydlení v Evropě a to výrazně sociálního.

Konferenci předcházelo pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků (IUT), na němž bylo mimo jiné schváleno hospodaření organizace, podpora projektu ERHIN, příprava kongresu IUT v roce 2015  a Habitatu III v roce 2016.

Více informací na www.iut.nu. 

Zdroj: Sdružení nájemníků České republiky

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...