Bytové doma a energie: co potřebujete vědět o vodě

Všichni známe studenou a teplou vodu, která teče z kohoutků, ale možná již nevíme, že zatímco studená voda se označuje už desítky let stejně jako SV, teplá voda se několik let již neoznačuje TUV (teplá užitková voda), na což jsme byli opět desítky let zvyklí, ale pouze TV.

Změna označení teplé vody souvisí i s novými normami zavedenými v roce 2012 resp. 2013. Nás bude nejvíce zajímat norma ČSN EN 806-5 = provoz a údržba vnitřního vodovodu, která patří ke skupině evropských norem. K tomu ještě u nás vyšla norma ČSN 75 5409, která obsahuje požadavky, které nejsou v evropských normách zpracovány, nebo jen částečně. A je třeba říci, že v případě soudu je brána norma jako minimální standard.

K tomu je třeba si říci jednu důležitou věc: za provoz a tedy i za hygienu vnitřních rozvodů zodpovídá 
majitel budovy, BD nebo SVJ. Měli by zajistit jednak pravidelné kontroly, připravit provozní řád a zabezpečit další náležitosti jako je např. dezinfekce.

Zaslepené vodoměry zvyšují riziko infekce

A dostáváme se k největšímu riziku u teplé vody, a tou je bakterie Legionella. I když zdravý organismus by měl její atak přežít, u dětí a starších lidí, popř. u lidí s oslabeným organismem jsou její účinky smrtící. Nejlépe se Legionelle daří v potrubí v rozmezí teplot mezi 30-40°C. A nejlépe v místě bez cirkulace teplé vody.

Toto nebezpečí je velice akutní u bytů s více vodoměry, kde jeden pár vodoměrů je používán denně a druhý pouze občas. Často se lze setkat s tím, že si vlastníci bytů tyto vodoměry zaslepí. V tom případě by však měl být zajištěno oddělení celého toto slepého ramene od cirkulace. Kvůli Legionele se neizoluje ani přívod TV z cirkulace do bytu. Je totiž třeba, aby potrubí vychládalo.

U kvalitně revitalizovaných, zateplených, měřených a zregulovaných budov dnes dělají náklady na ohřev TV větší částku, než na vlastní vytápění. Proto je i snaha snižovat teplotu TV instalací různých bypassů, nebo snaha o vypínání cirkulace. Cirkulaci lze vypnout na max. 8 hod během 24 hodinového cyklu, ale tento postup se nedoporučuje. Z výše uvedených důvodů nebylo ani teplo spotřebované pro úpravu TV zahrnuto do Energetické ligy.

Další velké riziko u teplé vody je možnost opaření. To vše je řešeno nejen normami, ale právním předpisem, což jde vyhláška č. 194/2007 Sb. Již mimo hranice zdravotních rizik se nacházejí další možné problémy. Dle nové, již platné legislativy musí být všechny objekty s centrální přípravou teplé vody osazeny teplými vodoměry. Opomenuty zůstaly objekty s bytovými předávacími stanicemi, kde tato povinnost není a kde by zejména měly být vodoměry instalovány.

Naopak ty objekty, které mají teplou vodu v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb. fakturovanou na 
základě součtu bytových vodoměrů a poměrově rozdělenu mezi více objekty, asi netuší, že přestože 
dnes je cena platnosti ověření vodoměru TV 5 let, v jejich případě zůstává na 4 letech! To je zatím 
poslední stanovisko Českého meteorologického institutu. A co více, zákon v rozporu s evropskou 
směrnicí EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, nenařizuje dodavateli 
teplé vody měřit teplou vodu na patě každého objektu, ale navíc zakazuje používat patní měření 
nainstalované vlastníkem objektu, BD nebo SVJ.

Dálkové měření nenařizuje žádná norma

V současné době došlo k rozmachu dálkových odečtů SV a TV v bytech. Zde jednak schází každoroční kontrola vodoměru (plomba, bypass, mechanické ovlivnění apod.), ale také vzniká nové riziko obcházení správných odečtů. Tím rizikem je ovlivnění přenosu naměřených hodnot správně zobrazených na počítadle antimagnetického vodoměru do místa, kde se následně provádí rozdělování nákladů. Radiový přenos dat může být ovlivněn magnetem, takže se klidně může stát, že vodoměr něco jiného ukazuje na počítadle a něco jiného po rádiu předává do systému.

Je na místě být obezřetný při výběru správné technologie. Možná bychom měli připomenout, že instalaci dálkových odečtů v bytech dnes nenařizuje žádný právní předpis, ani žádná evropská směrnice, přestože takovéto informace ve sdělovacích prostředcích proběhly.

Studená voda a odpadní voda

Na co si dát pozor: aby byla v objektu studená voda rozdělována mezi jednotlivé uživatele jednotným způsobem, buď podle instalovaných vodoměrů, nebo podle počtu osob (směrných čísel). Zásadně nelze v jedné zúčtovací jednotce rozdělovat část podle vodoměrů a zbytek podle směrných čísel

Pokud jde o odpadní neboli srážkoovu vodu -  fakturace srážkové vody na bytové domy a domácnosti 
nepatří, viz zákon č.274/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších. Ustanovení § 20 odst. 6 uvedeného 
zákona stanovi: „Povinnost  platit  za  odvádění  srážkových  vod  do  kanalizace  pro  veřejnou 
potřebu  se  nevztahuje  na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací^15) 
veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro 
přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a  plochy  nemovitostí 
určených k trvalému bydlení a na domácnosti“.

Rozúčtování nákladů - jaká jsou nová pravidla? 

Na  co  si  dát  pozor: zodpovědnost za rozdělení nákladů má vlastník objektu, BD či SVJ, jakožto poskytovatel služeb (viz § 2 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /zákon o službách/), příjemcům služeb, což jsou jednotliví vlastníci jednotek či nájemci. Poskytovatel služeb je tedy zodpovědný za to, že při rozúčtování nákladů za měřené služby (teplo a voda) budou vždy použita podružná měřidla, která mají platné ověření. Bytové měřiče jsou tzv. stanovenými měřidly a délka jejich platného ověření je uvedena ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. ve znění předpisů pozdějších. Pro měřiče tepla je délka ověření 4 roky, pro vodoměry na teplou a studenou instalovanými po roce 2012 činí délka ověření 5 let, s výjimkou vodoměrů na teplou vodu, podle kterých jsou náklady mezi jednotlivé objekty rozdělovány dodavatelem teplé vody v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb. -Na co si dát pozor při rozdělování: u ohřevu teplé vody dbát na to, aby dodavatel důsledně ohřev teplé vody mezi jednotlivé subjekty rozděloval v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb. Tedy aby dbal na  to,  že  vodoměry  na  teplou  vodu  v  každém  právním  subjektu  budou  mít  platné  ověření, u těchto vodoměrů platí doba jen 4  roky,  a  to  i  po  datu  instalace  roku  2012, a aby každý právní subjekt předal skutečnou podlahovou plochu v souladu s vyhláškou.

Zdroj: Česká společnost rozvoje bydlení, redakčně upraveno

Další zprávy

16.01.2019
Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.

Šatovku najdeme v nejkrásnější části Prahy, v romantickém Šáreckém údolí. Stav budovy byl léta...

15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.
10.01.2019 Často se traduje, a je to slyšet i v médiích, že pro jakoukoliv stavební činnost je vyžadován souhlas souseda.
07.01.2019 K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.