Obce a bydlení: co mohou a musí řešit v této oblasti?

V dalším díle seriálu věnovaného obcím přinášíme pohled Sdružení nájemníků na to, jaké zásadní problémy by měla řešit zastupitelstva. Kromě nájemního bydlení je to mimo jiné bydlení sociální.

Ukazuje se, že v se vesnicích, menších obcích i větších městech chybí jak dostatek menších bytů pro seniory tak i bydlení pro mladé, kteří nedosáhnou na vlastnické bydlení a pro rodinný život by potřebovali dostupné nájemní bydlení. To ostatně potvrdila i nedávná anketa Portálu o bydlení. Ukazuje se, že masivní privatizace bytového fondu, případně následné prodeje nájemcům bytů nebyly správné řešení.

Je však třeba se zamyslet nad příčinami tohoto stavu. Náklady na bydlení v nájemních bytech se výrazně zvýšily a jsou jednoznačně vyšší až o 80 procent proti rodinám, které bydlí v družstevních bytech nebo ve vlastnictví a nemusí už hradit samotný byt. 

Nájemní bydlení: neplatí, že je nejlevnější možností

Kromě tohoto faktu ještě bylo nájemní bydlení zpochybňováno značnou mírou nejistoty jeho držby. Vždyť pronajímatel může nájemce vypovědět v současné době bez jakékoliv náhrady a stěhování, pro mnoho, zejména starších lidí vyvolává značný stres. V poslední době se výrazně u nově uzavíraných smluv vyskytuje doba nájmu na dobu určitou.

Pokud tato doba končí, požadují majitelé pro další období navýšení nájemného a tím se roztáčí spirála dalšího zvyšování nákladů na bydlení, přestože cena nemovitostí od roku 1997 klesá. Dle sdělení hypotečních ústavů jsou současné ceny nižší až o 30 procent. 

Obecně lze shrnout celkovou situaci v ČR tak, že mnoho domácností musí řešit nepoměr mezi příjmy domácností a náklady na bydlení a dle sdělení ČSÚ má problémy s úhradou nákladů na bydlení téměř 70 procent domácností, 20 procent pak značné. 

Sociální bydlení: některá města dávají jen peníze, jiná mají byty

Od roku 2003 všechny vlády ve vládním prohlášení měly závazek řešit legislativně sociální bydlení formou zákona, ale do dnešního dne se nepodařilo zákon o sociálním bydlení přijmout. Vzhledem k této situaci jednotlivé obce a města řeší situaci velmi rozdílně.

Některá města prodala v podstatě veškerý bytový fond a sociální aspekty bydlení řeší maximálně ve formě nějakého dodatečného příspěvku nad rámec státní podpory potřebným. Na straně druhé jsou města a městské části, které nezávisle na chybějícím legislativním rámci celého státu řešily sociální bydlení vlastní směrnicí, ale také velmi rozdílně.

Některá města mají zpracovanou koncepci bytové politiky včetně sociálního bydlení, některá si ponechala jistou kapacitu bytů pro tyto potřeby nebo ve spolupráci s neziskovým sektorem řeší pomoc formou bytů na půl cesty. V jiných případech, zejména pro seniory dlouhodobě využily státní podpory k výstavbě domů s pečovatelskou službou nebo ve spolupráci se soukromým sektorem výstavbu sociálních nájemních bytů. Velmi negativně zasáhlo do vývoje rozhodnutí převést sociální práci na pracoviště Úřadu práce České republiky.

Privatizace bytů: v některých městech volné byty úplně došly

Podle sčítání v roce 1991 žilo v bytových domech převážně v nájmu 2180 domácností, z toho ve družstevních nájemních domech zhruba 900 tisíc. V roce 2011 již obce, v malém množství stát vlastnily pouze 372 214 bytů a z toho je zřejmé, že dispoziční možnosti řešit sociální bydlení po masivní privatizaci a prodeji obecního bytového fondu bude značně obtížnější.

Situace je o to složitější, že průměrné výdaje na bydlení v roce 1993 činily 13,8 procenta z příjmů domácností, v roce 2003 již 18,2 procenta a v roce 2013 již téměř 29 procent (odborný odhad). V některých městech a obcích došlo k situaci, kdy již žádné byty obec nebo město nemá.

Přijetí nařízení vlády č. 284/2011 mělo umožnit městům a obcím podporovanou výstavbu nájemních bytů a to jak pro mladé lidi, tak pro seniory (dokonce se zvýhodněním pro nízkopříjmové domácnosti), obce však této možnosti zatím příliš nevyužívají. 

Zdroj: Milan Taraba, Sdružení nájemníků České republiky, redakčně upraveno

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.