Program JESSICA: znevýhodněné zóny získaly téměř půl miliardy korun

O státem garantované levné půjčky v rámci programu JESSICA je stále větší zájem a je zjevné, že se v rámci pilotní fáze programu podaří vyčerpat původně plánovaných téměř šest set milionů korun. Do programu se mohou zapojit vlastníci bytových domů v 41 znevýhodněných lokalitách v celé republice.

Státní fond rozvoje bydlení a Správce Fondu rozvoje měst (SFRM) v tuto chvíli evidují v rámci programu JESSICA 131 žádostí o úvěry za celkem zhruba 500 milion korun. Z toho počtu činí podepsané smlouvy 348 milionů korun a schválené a schvalované smlouvy 152 milionů korun.

Zatím bude k dispozici zhruba 570 milionů korun

Obě instituce dále potvrzují, že rozpočet pro program JESSICA v pilotní fázi činí minimálně 550 milionů korun a že částka se bude zpřesňovat v následujících měsících. Podle ředitele Holdingového fondu SFRB Michala Pluty by mělo jít o navýšení zhruba ve výši dvaceti milionů korun.

"Zároveň počítáme s příjmem náhradních projektů, které budou přijaty nad rámec limitu 570 milionů korun a zasmluvněny pouze v případě, že bude existovat volný limit pro úvěrové smlouvy," vysvětluje ředitel Pluta. Bližší informace o volném limitu finančních prostředků lze získat na webových stránkách SFRB a SFRM.

Investoří mají o levné státní půjčky stále větší zájem

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do měst s IPRM zónami, podporovaných z Integrovaného operačního programu. Program lze použít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů a využít jej mohou všichni vlastníci bytových domů, ať už jde o veřejné subjekty, bytová družstva, společenství vlastníků, obchodní společnosti nebo fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům o minimálně čtyřech bytových jednotkách.

„Vysoký zájem o pilotní projekt JESSICA ukazuje, že úvěrová podpora pro rekonstrukce bydlení je pro investory dostatečně motivační. V programovém období 2014 – 2020 máme příležitost takto použítřádově vyšší objem prostředků a zajistit si tak možnost jejich opakovaného využití v budoucnosti,“ komentuje úspěšnost programu JESSICA ředitelka Státního fondu bydlení Eva Helclová.

Výhody programu JESSICA

  •  Hlavními výhodami programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba
  • Fixace úrokové sazby po celou dobu splácení
  • Správce FRM (Komerční banka a.s.) poskytuje úvěry z programu JESSICA již od 0,58 % p.a. na dobu 10 let
  • Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí.
  • I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků

Finanční prostředky tohoto programu nejvíce využívají žadatele na snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, zateplení střech) a dále na rekonstrukce vnitřních prostor, zejména pak na výměny a modernizace výtahů. O úvěr z Programu JESSICA lze žádat na kterékoliv pobočce KB ve městech, jež jsou v pilotním projektu zahrnuty.

Zdroj: SFRB

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...