Obce a bydlení: jakou mohou využívat státní podporu

Obce patří mezi adresáty různých forem finanční podpory, kterou v souvislosti s bydlením poskytuje stát. Patří sem jak například levné úvěry na opravu starší bytové výstavby či revitalizaci zanedbaných zón, tak přímé dotace, které pravidelně v rámci různých programů poskytuje například ministerstvo pro místní rozvoj.

Obce mohou díky levným úvěrům od státu nechat opravit starší cihlové a panelové bytové domy. Stoupá zájem o podporu výstavby nového nájemního, například sociálního bydlení nebo bydlení pro seniory.

Příklady toho, jak lze využít například úvěry od Státního fondu rozvoje bydlení, najdete například ZDE. v kapitole Dobrá praxe na webu SFRB pak postupně zveřejňujeme další. 

Panel 2013+

 • levné úvěry určené k rekonstrukcím stávajícího bytového fondu
 • úrok již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75 %
 • fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let
 • zajištění standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

JESSICA

 • program JESSICA umožní získat úvěr maximálně do 90 procent výdajů na modernizaci či rekonstrukci bytového domu
 • náklady spojené s projektem, včetně neuznatelných nákladů, může žadatel hradit z vlastních zdrojů či jiných finančních prostředků, které nejsou z jiné veřejné podpory
 • výše poskytnutých úvěrů jednomu příjemci nesmí v součtu přesáhnout hranici 120 milionů korun, minimální výše úvěru je 1 milion korun
 • program míří na vybrané zóny ve čtyřech desítkách lokalit

Podpora výstavby nájemního bydlení

 • pro poskytnutí úvěru je nutné dodržet podlahovou plochu bytu od 25 m² do 90 m²
 • projekt může obsahovat i byty s jinou velikostí, na ty se však nebude vztahovat výpočet výše úvěru
 • výše úroku 2% p.a. v případě realizace nájemních bytů pro vymezené skupiny (seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny)
 • úrok od 3,5% p.a. 
 • fixace po celou dobu splácení, kterou lze nastavit až na 30 let

Oprava a modernizace bytového fondu

 • garantovaný úrok 3% p. a. po celou dobu splácení (jde-li se o úvěr na odstranění následků způsobených povodní, je úrok snížen na 1% p. a.)
 • splatnost úvěru je maximálně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy
 • obec je povinna minimálně 20% úvěrových prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům (právnickým nebo fyzickým osobám) vlastnícím bytový fond na území obce
 • úvěr je určen na opravy a modernizace bytů, bytových a rodinných domů a kryje až 50 procent vynaložených nákladů

Od Státního fondu rozvoje bydlení může k obcím zamířit i Povodňová pomoc v případě potřeby, jejíž podoba se navíc momentálně rozšiřuje. Pro obce připadají v úvahu speciální úvěry určené přímo jim, které lze splácet až deset let.

Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vyhlašuje několik programů a je pravděpodobné, že letos vše proběhne podle obvyklého scénáře. Uvádíme zde podmínky, ze nichž byly programy vyhlášeny v rocde 2014 s tím, že běžely do jara letošního roku. 

Některým obcím může výrazně pomoci zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem.

Podpora regenerace panelových sídlišť

 • dotace na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště
 • minimální velikost 150 bytů
 • dotace je poskytována až do výše 70 procent rozpočtových nákladů akce
 • maximální výše 4 miliony korun

Podpora výstavby technické infrastruktury

 • dotace pomáhají obcím vytvořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů
 • výše dotace pro obec je 50 tisíc korun na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu

Podpora výstavby podporovaných bytů

 • dotace na vznik podporovaných bytů sloužících coby sociální bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života
 • jde  o seniory ve věku 70 let a více nebo lidi znevýhodněné zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách
 • podpora činí dle typu úpravy nebo výstavby 50, 400, 550 nebo 600 tisíc korun na jeden byt

Podpora výměny olověných rozvodů 

 •   až dvacet tisíc korun na byt

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.