Obce a bydlení: jakou mohou využívat státní podporu

Obce patří mezi adresáty různých forem finanční podpory, kterou v souvislosti s bydlením poskytuje stát. Patří sem jak například levné úvěry na opravu starší bytové výstavby či revitalizaci zanedbaných zón, tak přímé dotace, které pravidelně v rámci různých programů poskytuje například ministerstvo pro místní rozvoj.

Obce mohou díky levným úvěrům od státu nechat opravit starší cihlové a panelové bytové domy. Stoupá zájem o podporu výstavby nového nájemního, například sociálního bydlení nebo bydlení pro seniory.

Příklady toho, jak lze využít například úvěry od Státního fondu rozvoje bydlení, najdete například ZDE. v kapitole Dobrá praxe na webu SFRB pak postupně zveřejňujeme další. 

Panel 2013+

 • levné úvěry určené k rekonstrukcím stávajícího bytového fondu
 • úrok již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75 %
 • fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let
 • zajištění standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

JESSICA

 • program JESSICA umožní získat úvěr maximálně do 90 procent výdajů na modernizaci či rekonstrukci bytového domu
 • náklady spojené s projektem, včetně neuznatelných nákladů, může žadatel hradit z vlastních zdrojů či jiných finančních prostředků, které nejsou z jiné veřejné podpory
 • výše poskytnutých úvěrů jednomu příjemci nesmí v součtu přesáhnout hranici 120 milionů korun, minimální výše úvěru je 1 milion korun
 • program míří na vybrané zóny ve čtyřech desítkách lokalit

Podpora výstavby nájemního bydlení

 • pro poskytnutí úvěru je nutné dodržet podlahovou plochu bytu od 25 m² do 90 m²
 • projekt může obsahovat i byty s jinou velikostí, na ty se však nebude vztahovat výpočet výše úvěru
 • výše úroku 2% p.a. v případě realizace nájemních bytů pro vymezené skupiny (seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny)
 • úrok od 3,5% p.a. 
 • fixace po celou dobu splácení, kterou lze nastavit až na 30 let

Oprava a modernizace bytového fondu

 • garantovaný úrok 3% p. a. po celou dobu splácení (jde-li se o úvěr na odstranění následků způsobených povodní, je úrok snížen na 1% p. a.)
 • splatnost úvěru je maximálně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy
 • obec je povinna minimálně 20% úvěrových prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům (právnickým nebo fyzickým osobám) vlastnícím bytový fond na území obce
 • úvěr je určen na opravy a modernizace bytů, bytových a rodinných domů a kryje až 50 procent vynaložených nákladů

Od Státního fondu rozvoje bydlení může k obcím zamířit i Povodňová pomoc v případě potřeby, jejíž podoba se navíc momentálně rozšiřuje. Pro obce připadají v úvahu speciální úvěry určené přímo jim, které lze splácet až deset let.

Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vyhlašuje několik programů a je pravděpodobné, že letos vše proběhne podle obvyklého scénáře. Uvádíme zde podmínky, ze nichž byly programy vyhlášeny v rocde 2014 s tím, že běžely do jara letošního roku. 

Některým obcím může výrazně pomoci zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem.

Podpora regenerace panelových sídlišť

 • dotace na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště
 • minimální velikost 150 bytů
 • dotace je poskytována až do výše 70 procent rozpočtových nákladů akce
 • maximální výše 4 miliony korun

Podpora výstavby technické infrastruktury

 • dotace pomáhají obcím vytvořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů
 • výše dotace pro obec je 50 tisíc korun na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu

Podpora výstavby podporovaných bytů

 • dotace na vznik podporovaných bytů sloužících coby sociální bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života
 • jde  o seniory ve věku 70 let a více nebo lidi znevýhodněné zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách
 • podpora činí dle typu úpravy nebo výstavby 50, 400, 550 nebo 600 tisíc korun na jeden byt

Podpora výměny olověných rozvodů 

 •   až dvacet tisíc korun na byt

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...