Indikátory tepla. Pro koho platí termín 31. 12. 2014?

S blížícím se koncem roku se v poradně Portálu o bydlení množí dotazy, koho se přesně týká povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Odpověď naleznete v následujícím článku, který jsme pro vás připravili ve spolupráci s Janem Vozárikem, místopředsedou Sdružení nájemníků České republiky.

Tato závazná povinnost platí jak pro bytové domy s byty, dále pro domy jen s nebytovými prostorami, ať už se jedná o městské, obecní, soukromé a družstevní domy či společenství vlastníků jednotek a to i s přihlédnutím k pozdnímu vydání prováděcího předpisu 237/2014 Sb. novelizující vyhl. č. 197/2007 Sb., který stanoví rozsah vybavení. Dle v současnosti platných právních předpisů termín 31. 12 .2014 platí pro naprostou většinu případů výše uvedených.

Výjimku tvoří případy, kdy vlastník domu nebo společenství vlastníků jednotek neprovádí rozúčtování nákladů (tzn. v jednotlivých bytech a nebytových prostorách je individuální zdroj vytápění a ohřev teplé vody) tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě. Povinnost instalace se také nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Pokud vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, vybaví se pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění do bytu nebo nebytového prostoru.

V případě že vnitřní rozvod tepla pro vytápění vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech vybaví pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla podle zákona o metrologii nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění.

Prováděcí předpis upřesnil, že zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově musí být instalovány vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě a to stejného typu a provedení.

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...