Poradna: kdo platí hubení hmyzu v nájemním domě?

Čtenáři portálu se na nás obracejí i s méně typickými dotazy, odpovědi na ně však pomohou pomoci mnoha dalším lidem, kteří se potýkají se stejným potížemi. Jedním z nich byl například problém s blechami, které se rozmnožily v bytovém domě a nájemníci chtějí po majitelce, aby zaplatila jejich vyhubení.

"V jednom bytě, se nájemníkům přemnožily blechy... Chtějí po mně, abych zajistila vyhubení na mé náklady s odůvodněním, že se jejich kočka nakazila se na společné půdě od kun." Napsala na adresu Portálu o bydlení majitelka bytového domu s tím, že kdyby se rozhodla nájemníkům vyhovět a nechala například vyderatizovat celou půdu, zdá může náklady rozúčtovat všem obyvatelům domu. 

Právnička Lenka Veselá ze Sdružení nájemníků ve své odpovědi rovnou upozornila, že nájemce je povinen si při užívání bytu a domu počínat tak, aby nedošlo k žádným závadám a poškozením. Pokud již závady na bytě nebo domě vzniknou „okolnostmi, za které odpovídá“ (§ 2267 NOZ), je povinen je na své náklady odstranit. Jestliže je nájemce na své náklady neodstraní, může je na náklady nájemce odstranit pronajímatel.

"Tzv. „dezinsekci“ byt tedy měl zajistit a uhradit nájemce, v případě, že by bylo nutné udělat dezinsekci v celém domě, pak i náklady lze požadovat po tomto nájemci. Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, ale chov zvířete nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům v domě „obtíže nepřiměřené poměrům“ v domě," uvedla s tím, že majitelé zvířete musí zabezpečit, aby například zvíře z byru neutíkalo. 

Naopak, kdyby se však potvrdilo, že v domě na půdě žijí kuny a že skutečně blechy šíří ony, byla by podle právničky situace opačná. Pronajímatel je totiž  povinen zajistit v domě náležitý pořádek a udržovat byt a dům ve stavu k řádnému užívání a zajistit tak nájemci nerušený výkon jeho nájemního práva. Deratizaci by v tomto případě měl uhradit pronajímatel na své náklady, přičemž tyto náklady by neměl právo rozúčtovat na  nájemce. Nájemci by měli navíc nárok na slevu z nájemného do doby odstranění závady.

Napište do poradny, rádi vám poradíme

Máte další dotazy, které se týkají bytových družstev, SVJ nebo třeba nájemních smluv a zvyšování nájmu? Obraťte se na rubriku Poradna našeho Portálu o bydlení, kde najdete již desítky zodpovězených dotazů, které jsou přehledně roztříděny do několika kapitol. Potřebujete poradit ve věci, kterou jsme se zatím nezabývali? Není problém, své dotazy týkající se nájemního i vlastnického bydlení a veškeré související problematiky můžete zasílat na e-mail info@portalobydleni.cz

Spojíme se s našimi partnery a spolupracujícími institucemi a zajistíme odpověď právě pro vaši situaci, kterou pak zveřejníme na našem webu - samozřejmě bez uvedení osobních údajů a podobně. Více informací o fungování poradny najdete ZDE

Zdroj: Portál o bydlení 

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...