Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Změny v energetické legislativě od příštího roku

Hlavními změnami pro bytové domy v oblasti nakládání s energiemi jsou od 1. ledna příštího roku: povinnost pořízení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a povinné měření spotřeb energií.

Další změny (např. zákon o službách a předpisy o rozúčtování) jsou i v čase vzniku tohoto článku bohužel teprve v legislativním procesu, byť jejich platnost a účinnost byla navrhována od počátku příštího roku. Tento stav ztěžuje orientaci v již tak nelehké problematice nakládání s energiemi v bytových domech a řádnou přípravu na změny vlastníkům bytových domů či jednotek.
Povinné zpracování PENB stanoví § 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro vlastníky budov nebo společenství vlastníků, kteří jsou povinni zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy:

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019
s tím, že splnění povinnosti zpracování průkazu oznámí ministerstvu formou registrace na webových stránkách ministerstva oprávněnou osobou a zároveň předloží kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Celková energeticky vztažná plocha se definuje jako vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředním v celé budově a je vymezena vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
Povinné měření spotřeb energií stanoví § 7 citovaného zákona tak, že vlastník stavby (např. bytové družstvo) nebo společenství vlastníků jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis. Tím je v listopadu tohoto roku novelizovaná vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.
Prvním důležitým pravidlem je, že měřicí a indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení (§ 7 odst. 4 vyhlášky).

A dále platí, že se vnitřní rozvod tepla pro vytápění vybaví v případě, že vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru:

a) v jednom místě pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii (jde o tzv. kalorimetr) v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) v několika místech:
a. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění

nebo

b. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy (tzv. indikátor či RTN nebo slangově „erténko“) instalovaný na každém otopném tělese v bytovém domě.

Aby to nebylo jednoduché, je třeba nejprve vyčkat přijetí shora naznačených legislativních změn, ale i tak se zdá, že stávající i budoucí právní úprava přináší celou řadu otazníků. K jejich správnému uchopení bude zapotřebí většího prostoru. Ten určitě nabídne mimo jiné i Akademie bydlení 2015, připravovaná pro zástupce SVJ a BD, kde bude téma Energií v bytových domech patřit k centru pozornosti.

Aktuální stav projednávání právních předpisů, které se dotknou pravidel pro nakládání s energiemi v bytových domech:

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 301, 1. čtení, přikázán k projednání Hospodářského výboru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – tisk č. 308, 2. čtení, návrh projednán Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj s doporučením pozměňovacích návrhů, především pak posunutí účinnosti zákona od 1. ledna 2016.

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 351, 1. čtení, přikázán k projednání výborům PSP.

Martin Kroh, ČSRB

 

 

 

 

Další zprávy

16.10.2018
Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.

Tato daň se platí z tak zvaných úplatných převodů nemovitých věcí, tedy z jejich prodeje a směn....

15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.
12.10.2018 Na III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři.
11.10.2018 Od pátku 9. do neděle 11. listopadu proběhne další ročník akce Dny pasivních domů, v rámci níž bude možné se zeptat přímo majitelů těchto domů, jak se jim v nich žije, jak fungují a také jak se staví.
10.10.2018 V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se uskuteční 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019.