Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Změny v energetické legislativě od příštího roku

Hlavními změnami pro bytové domy v oblasti nakládání s energiemi jsou od 1. ledna příštího roku: povinnost pořízení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a povinné měření spotřeb energií.

Další změny (např. zákon o službách a předpisy o rozúčtování) jsou i v čase vzniku tohoto článku bohužel teprve v legislativním procesu, byť jejich platnost a účinnost byla navrhována od počátku příštího roku. Tento stav ztěžuje orientaci v již tak nelehké problematice nakládání s energiemi v bytových domech a řádnou přípravu na změny vlastníkům bytových domů či jednotek.
Povinné zpracování PENB stanoví § 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro vlastníky budov nebo společenství vlastníků, kteří jsou povinni zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy:

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019
s tím, že splnění povinnosti zpracování průkazu oznámí ministerstvu formou registrace na webových stránkách ministerstva oprávněnou osobou a zároveň předloží kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Celková energeticky vztažná plocha se definuje jako vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředním v celé budově a je vymezena vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
Povinné měření spotřeb energií stanoví § 7 citovaného zákona tak, že vlastník stavby (např. bytové družstvo) nebo společenství vlastníků jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis. Tím je v listopadu tohoto roku novelizovaná vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.
Prvním důležitým pravidlem je, že měřicí a indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení (§ 7 odst. 4 vyhlášky).

A dále platí, že se vnitřní rozvod tepla pro vytápění vybaví v případě, že vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru:

a) v jednom místě pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii (jde o tzv. kalorimetr) v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) v několika místech:
a. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění

nebo

b. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy (tzv. indikátor či RTN nebo slangově „erténko“) instalovaný na každém otopném tělese v bytovém domě.

Aby to nebylo jednoduché, je třeba nejprve vyčkat přijetí shora naznačených legislativních změn, ale i tak se zdá, že stávající i budoucí právní úprava přináší celou řadu otazníků. K jejich správnému uchopení bude zapotřebí většího prostoru. Ten určitě nabídne mimo jiné i Akademie bydlení 2015, připravovaná pro zástupce SVJ a BD, kde bude téma Energií v bytových domech patřit k centru pozornosti.

Aktuální stav projednávání právních předpisů, které se dotknou pravidel pro nakládání s energiemi v bytových domech:

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 301, 1. čtení, přikázán k projednání Hospodářského výboru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – tisk č. 308, 2. čtení, návrh projednán Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj s doporučením pozměňovacích návrhů, především pak posunutí účinnosti zákona od 1. ledna 2016.

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 351, 1. čtení, přikázán k projednání výborům PSP.

Martin Kroh, ČSRB

 

 

 

 

Další zprávy

23.02.2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30. dubna.

„Soutěž Vesnice roku spadá do dlouholeté strategie Ministerstva pro místní rozvoj, jak podporovat...

21.02.2018 Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.
19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.