Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Změny v energetické legislativě od příštího roku

Hlavními změnami pro bytové domy v oblasti nakládání s energiemi jsou od 1. ledna příštího roku: povinnost pořízení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a povinné měření spotřeb energií.

Další změny (např. zákon o službách a předpisy o rozúčtování) jsou i v čase vzniku tohoto článku bohužel teprve v legislativním procesu, byť jejich platnost a účinnost byla navrhována od počátku příštího roku. Tento stav ztěžuje orientaci v již tak nelehké problematice nakládání s energiemi v bytových domech a řádnou přípravu na změny vlastníkům bytových domů či jednotek.
Povinné zpracování PENB stanoví § 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro vlastníky budov nebo společenství vlastníků, kteří jsou povinni zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy:

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019
s tím, že splnění povinnosti zpracování průkazu oznámí ministerstvu formou registrace na webových stránkách ministerstva oprávněnou osobou a zároveň předloží kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Celková energeticky vztažná plocha se definuje jako vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředním v celé budově a je vymezena vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
Povinné měření spotřeb energií stanoví § 7 citovaného zákona tak, že vlastník stavby (např. bytové družstvo) nebo společenství vlastníků jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis. Tím je v listopadu tohoto roku novelizovaná vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.
Prvním důležitým pravidlem je, že měřicí a indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení (§ 7 odst. 4 vyhlášky).

A dále platí, že se vnitřní rozvod tepla pro vytápění vybaví v případě, že vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru:

a) v jednom místě pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii (jde o tzv. kalorimetr) v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) v několika místech:
a. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění

nebo

b. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy (tzv. indikátor či RTN nebo slangově „erténko“) instalovaný na každém otopném tělese v bytovém domě.

Aby to nebylo jednoduché, je třeba nejprve vyčkat přijetí shora naznačených legislativních změn, ale i tak se zdá, že stávající i budoucí právní úprava přináší celou řadu otazníků. K jejich správnému uchopení bude zapotřebí většího prostoru. Ten určitě nabídne mimo jiné i Akademie bydlení 2015, připravovaná pro zástupce SVJ a BD, kde bude téma Energií v bytových domech patřit k centru pozornosti.

Aktuální stav projednávání právních předpisů, které se dotknou pravidel pro nakládání s energiemi v bytových domech:

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 301, 1. čtení, přikázán k projednání Hospodářského výboru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – tisk č. 308, 2. čtení, návrh projednán Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj s doporučením pozměňovacích návrhů, především pak posunutí účinnosti zákona od 1. ledna 2016.

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 351, 1. čtení, přikázán k projednání výborům PSP.

Martin Kroh, ČSRB

 

 

 

 

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...