Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Každý má právo důstojně bydlet

Deklarace všeobecných lidských práv upravuje v článku 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého: „Na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví i blaho a též zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb."

Nejvýznamnějším názorem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dodatek Rady Evropy – Evropská sociální charta, kterou ratifikovala i Česká republika.  V této chartě jsou upravena práva rodiny následovně: „S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávky novomanželům a jinými vhodnými prostředky“. Následně v dodatkovém protokolu Charty je pak právo na bydlení specifikováno pro starší osoby: „Umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života, jak dlouho chtějí a mohou žít nezávislý život v jejich známém prostředí, poskytnutím bydlení přiměřeného jejím potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení“.

Česká společnost pro rozvoj bydlení společně s dalšími partnery a pod patronací předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha chce přispět k naplnění výše uvedených práv uspořádáním konference o sociálních aspektech dostupného bydlení, která se bude konat dne 27. 1. 2015 v jednacím sále Senátu PČR.

V ČR je v současné době téměř 10 % občanů pod hranicí chudoby a dalším propad chudoby reálně hrozí. Roste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími negativními vlivy.  Náklady na bydlení jsou velkou zátěží pro 28,6 % obyvatel a jako zátěž pro rozpočet domácnosti je uvádí dalších 64 % dotázaných. Žádnou zátěž uvádí pouze 7,4 % obyvatel. To jsou však jen průměrná čísla. U osob ohrožených chudobou uvádí velkou zátěž 56,2 % domácností, u nájemních bytů je toto číslo ještě vyšší. Počet domácností, které vynakládají na bydlení v nájemních bytech více než 60 % příjmů, vzrostl z 61 957 v roce 2009 na 100 838 v loňském roce. Mezi osoby ohrožené ztrátou obydlí u nás patří vícečetné rodiny s jedním příjmem a též osamělí senioři v městských bytech. Přitom zejména pro seniory nad 75 let představuje případné stěhování fyzické i duševní ohrožení často s fatálními důsledky.

Přijetí nezbytných opatření souvisejících s pomocí ohroženým skupinám je v krátké době nezbytné. Věříme, že avizovaná konference může přispět k účinné nápravě.

Zpracovala: Česká společnosti pro rozvoj bydlení (Ing. Milan Taraba)

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.