Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Každý má právo důstojně bydlet

Deklarace všeobecných lidských práv upravuje v článku 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého: „Na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví i blaho a též zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb."

Nejvýznamnějším názorem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dodatek Rady Evropy – Evropská sociální charta, kterou ratifikovala i Česká republika.  V této chartě jsou upravena práva rodiny následovně: „S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávky novomanželům a jinými vhodnými prostředky“. Následně v dodatkovém protokolu Charty je pak právo na bydlení specifikováno pro starší osoby: „Umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života, jak dlouho chtějí a mohou žít nezávislý život v jejich známém prostředí, poskytnutím bydlení přiměřeného jejím potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení“.

Česká společnost pro rozvoj bydlení společně s dalšími partnery a pod patronací předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha chce přispět k naplnění výše uvedených práv uspořádáním konference o sociálních aspektech dostupného bydlení, která se bude konat dne 27. 1. 2015 v jednacím sále Senátu PČR.

V ČR je v současné době téměř 10 % občanů pod hranicí chudoby a dalším propad chudoby reálně hrozí. Roste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími negativními vlivy.  Náklady na bydlení jsou velkou zátěží pro 28,6 % obyvatel a jako zátěž pro rozpočet domácnosti je uvádí dalších 64 % dotázaných. Žádnou zátěž uvádí pouze 7,4 % obyvatel. To jsou však jen průměrná čísla. U osob ohrožených chudobou uvádí velkou zátěž 56,2 % domácností, u nájemních bytů je toto číslo ještě vyšší. Počet domácností, které vynakládají na bydlení v nájemních bytech více než 60 % příjmů, vzrostl z 61 957 v roce 2009 na 100 838 v loňském roce. Mezi osoby ohrožené ztrátou obydlí u nás patří vícečetné rodiny s jedním příjmem a též osamělí senioři v městských bytech. Přitom zejména pro seniory nad 75 let představuje případné stěhování fyzické i duševní ohrožení často s fatálními důsledky.

Přijetí nezbytných opatření souvisejících s pomocí ohroženým skupinám je v krátké době nezbytné. Věříme, že avizovaná konference může přispět k účinné nápravě.

Zpracovala: Česká společnosti pro rozvoj bydlení (Ing. Milan Taraba)

Další zprávy

18.01.2019
O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Příjem žádostí byl zahájen 4. ledna 2019.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First (Bydlení především) vychází z toho, že lidé v bytové nouzi...

17.01.2019 Zajistit si odpovídajícího projektanta, je jednou ze základních povinností stavebníka.
16.01.2019 Jméno usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí je v našem povědomí nejspíš spjato se squaterstvím. To už je ale minulost, objekt bude sloužit seniorům.
15.01.2019 Hned v úvodu si řekneme, že ano, ale je nutno dodržet určitá pravidla a postupy.
14.01.2019 V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy.