Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Každý má právo důstojně bydlet

Deklarace všeobecných lidských práv upravuje v článku 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého: „Na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví i blaho a též zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb."

Nejvýznamnějším názorem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dodatek Rady Evropy – Evropská sociální charta, kterou ratifikovala i Česká republika.  V této chartě jsou upravena práva rodiny následovně: „S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávky novomanželům a jinými vhodnými prostředky“. Následně v dodatkovém protokolu Charty je pak právo na bydlení specifikováno pro starší osoby: „Umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života, jak dlouho chtějí a mohou žít nezávislý život v jejich známém prostředí, poskytnutím bydlení přiměřeného jejím potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení“.

Česká společnost pro rozvoj bydlení společně s dalšími partnery a pod patronací předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha chce přispět k naplnění výše uvedených práv uspořádáním konference o sociálních aspektech dostupného bydlení, která se bude konat dne 27. 1. 2015 v jednacím sále Senátu PČR.

V ČR je v současné době téměř 10 % občanů pod hranicí chudoby a dalším propad chudoby reálně hrozí. Roste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími negativními vlivy.  Náklady na bydlení jsou velkou zátěží pro 28,6 % obyvatel a jako zátěž pro rozpočet domácnosti je uvádí dalších 64 % dotázaných. Žádnou zátěž uvádí pouze 7,4 % obyvatel. To jsou však jen průměrná čísla. U osob ohrožených chudobou uvádí velkou zátěž 56,2 % domácností, u nájemních bytů je toto číslo ještě vyšší. Počet domácností, které vynakládají na bydlení v nájemních bytech více než 60 % příjmů, vzrostl z 61 957 v roce 2009 na 100 838 v loňském roce. Mezi osoby ohrožené ztrátou obydlí u nás patří vícečetné rodiny s jedním příjmem a též osamělí senioři v městských bytech. Přitom zejména pro seniory nad 75 let představuje případné stěhování fyzické i duševní ohrožení často s fatálními důsledky.

Přijetí nezbytných opatření souvisejících s pomocí ohroženým skupinám je v krátké době nezbytné. Věříme, že avizovaná konference může přispět k účinné nápravě.

Zpracovala: Česká společnosti pro rozvoj bydlení (Ing. Milan Taraba)

Další zprávy

30.06.2018 Právní forma bytového družstva je znovuobjevovanou cestou pro organizaci výstavby bytových domů, hlavně posledních několika málo let. Myšlenka je založena na dvou výchozích principech, zakotvených v § 727 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), kdy bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Skutečnost, že bytové družstvo dále může:...
26.06.2018 V bytovém domě je občas zapotřebí vyřešit situace uživatelů, kteří neplní dohodnuté povinnosti či pravidla pro užívání vlastněných jednotek či pronajatých bytů a nebytových prostor či užívání společných částí domu. Je třeba mít na paměti, že za „potížistu“ nelze označit toho, kdo má odlišný názor, který vyjádří při společných jednáních včetně hlasování při jednání nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek či členské schůzi. Mezi nejčastější důvody patří: pohledávka za členem...
24.06.2018 Práva a povinnosti člena bytového družstva vychází z potřeby vyšší ochrany hlavního účelu založení bytového družstva, tedy ochrany zajištění bydlení členovi bytového družstva. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené stanovami. Platí, že základní členský vklad je pro všechny členy bytového družstva stejný. Stanovy mohou určit část základního členského vkladu jako vstupní vklad, přitom však musí určit lhůtu členovi...
23.06.2018 Oblast řízení členských schůzí se v případě bytových družstev principiálně příliš neliší od řízení zasedání shromáždění vlastníků jednotek ve společenstvích vlastníků jednotek. Přesto obsahuje formální i věcné odlišnosti, které je třeba mít na paměti, a naopak řadu celkem shodných prvků. Dále je třeba zvláště uvést případy, kdy na bytovém domě existují obě formy bytových korporací současně, tedy, kdy vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo. Je třeba mít na...
22.06.2018 Hospodaření bytového družstva je právními předpisy upraveno v základním obrysech a detailnější pravidla hospodaření jsou ponechána do značné míry na vnitřních normách, především stanovách družstva. Samozřejmě platí, že bytové družstvo vede (podvojné) účetnictví po celou dobu své existence v souladu s obecnými právními předpisy, předně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za vedení účetnictví pak logickým výkladem spadá do kompetence...