Výhledy do roku 2015. Prosincový seriál: Každý má právo důstojně bydlet

Deklarace všeobecných lidských práv upravuje v článku 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého: „Na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví i blaho a též zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb."

Nejvýznamnějším názorem ochrany sociálních práv na evropské úrovni je pak dodatek Rady Evropy – Evropská sociální charta, kterou ratifikovala i Česká republika.  V této chartě jsou upravena práva rodiny následovně: „S cílem zajistit nezbytné podmínky pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, se smluvní strany zavazují podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávky novomanželům a jinými vhodnými prostředky“. Následně v dodatkovém protokolu Charty je pak právo na bydlení specifikováno pro starší osoby: „Umožnit starým osobám, aby si svobodně zvolily způsob života, jak dlouho chtějí a mohou žít nezávislý život v jejich známém prostředí, poskytnutím bydlení přiměřeného jejím potřebám a jejich zdravotnímu stavu nebo poskytnutím dostatečné podpory na přizpůsobení jejich bydlení“.

Česká společnost pro rozvoj bydlení společně s dalšími partnery a pod patronací předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha chce přispět k naplnění výše uvedených práv uspořádáním konference o sociálních aspektech dostupného bydlení, která se bude konat dne 27. 1. 2015 v jednacím sále Senátu PČR.

V ČR je v současné době téměř 10 % občanů pod hranicí chudoby a dalším propad chudoby reálně hrozí. Roste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími negativními vlivy.  Náklady na bydlení jsou velkou zátěží pro 28,6 % obyvatel a jako zátěž pro rozpočet domácnosti je uvádí dalších 64 % dotázaných. Žádnou zátěž uvádí pouze 7,4 % obyvatel. To jsou však jen průměrná čísla. U osob ohrožených chudobou uvádí velkou zátěž 56,2 % domácností, u nájemních bytů je toto číslo ještě vyšší. Počet domácností, které vynakládají na bydlení v nájemních bytech více než 60 % příjmů, vzrostl z 61 957 v roce 2009 na 100 838 v loňském roce. Mezi osoby ohrožené ztrátou obydlí u nás patří vícečetné rodiny s jedním příjmem a též osamělí senioři v městských bytech. Přitom zejména pro seniory nad 75 let představuje případné stěhování fyzické i duševní ohrožení často s fatálními důsledky.

Přijetí nezbytných opatření souvisejících s pomocí ohroženým skupinám je v krátké době nezbytné. Věříme, že avizovaná konference může přispět k účinné nápravě.

Zpracovala: Česká společnosti pro rozvoj bydlení (Ing. Milan Taraba)

Další zprávy

16.02.2018
V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.

K ekonomické správě bytového domu patří finanční plánování spojené se správou a provozem bytového...

15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.
12.02.2018 Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb.