Lednový seriál. Sjednávání nájemného z bytu podle občanského zákoníku

Nájemní vztah je vztahem úplatným, jedním z pojmových znaků nájmu je tedy nájemné.

Hradit nájemné za užívání bytu je jednou ze základních povinností nájemce. Občanský zákoník jednoznačně upřednostňuje dohodu o nájemném, tedy to, aby se pronajímatel s nájemcem přímo v nájemní smlouvě dohodl na konkrétní výši nájemného i na způsobu a pravidlech jeho zvyšování. Pronajímatel s nájemcem se v nájemní smlouvě mohou výslovně dohodnout i na tom, že se další zvyšování nájemného vylučuje. Nedohodnou-li se strany o výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné obvyklé odpovídající svou výší nájemnému požadovanému v daném místě a čase za srovnatelné byty pronajímané za obdobných podmínek.

K čemu při sjednávání nájemného přihlížet

Při jednání o nájemném by nájemce a pronajímatel měli přihlížet zejména

  • ke stavu, dispozici, velikosti a vybavení bytu (zejména z hlediska podoby sociálního zařízení, způsobu vytápění, způsobu ohřevu vody, úložných prostor v bytě apod.),
  • k typu (cihla, panel), stáří a technickému stavu domu,
  • důležitými ukazateli jsou také vybavení domu (výtah, recepce, dostupné služby, možnosti parkování),
  • poloha domu z hlediska umístění (centrum či okraj obce), okolní zástavby (sídliště, vilová čtvrť), z hlediska zeleně,
  • dopravní obslužnost,
  • občanská vybavenosti (lékař, pošta, škola, obchody, restaurace),
  • nemalou roli hraje i poloha domu z hlediska zatížení životního prostředí emisemi – chemickými látkami, prachem a hlukem, tedy zda se dům nachází v těsné blízkosti frekventovaných silnic, železnic, nebo naopak v blízkosti klidných ulic či náměstí, zda jeho součástí je balkon, lodžie či terasa.

Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Pronajímatel může nájemci navrhnout zvýšení nájemného pouze jednou za 12 měsíců, a to až do výše tzv. „srovnatelného nájemného obvyklého“ v daném místě, pokud navržené nájemné spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %.

Jak se zjišťuje srovnatelné nájemné obvyklé

Postup pro zjištění tzv. „srovnatelného nájemného obvyklého“ upravuje Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. Sdružení nájemníků ČR dlouhodobě prosazuje, aby místně obvyklé nájemné bylo zpracováno formou cenových map v jednotlivých městech a obcích s nájemními byty. Podobná praxe je běžná například v Německu, Rakousku či ve skandinávských zemích. Podobný postup zabraňuje zbytečným soudním sporům, rozporuplným odborným posudkům a v neposlední řadě významným způsobem snižuje náklady státní správy. Výše nájemného pro obě strany nájemního vztahu je navíc předvídatelná a zajišťuje také vyšší míru právní jistoty. Musíme v této souvislosti zmínit i přechodná ustanovení nového občanského zákoníku (NOZ), podle nichž se tento postup nepoužije v případě, kdy nájemné nebylo svobodně sjednáno, ale stanoveno s odkazem na jiný právní předpis. Tímto předpisem byl zejména zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, který nastartoval proces tzv. „deregulace nájemného“. Pokud se tedy pronajímatel s nájemcem po skončení „deregulace nájemného“ dosud nedohodl na dalším zvýšení nájemného, může nájemci zaslat kdykoliv návrh na zvýšení nájemného až do výše „srovnatelného nájemného obvyklého“ bez ohledu na „limit“ 20 % .

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu

Pokud nájemce se zvýšením nájemného souhlasí, musí souhlas sdělit písemně pronajímateli, a to ve lhůtě dvou měsíců od doručení návrhu. Povinnost hradit zvýšené nájemné v tomto případě vzniká prvním dnem třetího kalendářního měsíce od doručení návrhu. Pokud nájemce s návrhem nesouhlasí, může, ale nemusí ve stejné lhůtě nesouhlas sdělit pronajímateli. Pronajímatel je ve lhůtě dalších třech měsíců oprávněn navrhnout, aby výši nájemného určil soud. Pronajímatel se tedy nemůže obrátit na soud přímo, aniž by nájemci předtím návrh nezaslal. Pokud pronajímatel podá žalobu na určení obvyklého nájemného po uplynutí tříměsíční lhůty, soud jeho návrhu nevyhoví, namítne-li nájemce, že žaloba byla podána opožděně.

Stejný postup se použije v případě, že nájemce navrhuje snížení nájemného.

Do sporu vstupuje soud

 Pokud některá ze stran nájemního vztahu podá žalobu na určení obvyklého nájemného k příslušnému soudu, soud výši nájemného určí ke dni podání žaloby. Především nájemce tedy musí počítat s tím, že pro případ, kdy nebude ve sporu úspěšný, bude muset pronajímateli nájemné určené soudem zpětně ke dni podání žaloby, doplatit.

Zdroj: Mgr. Lenka Veselá, Sdružení nájemníků ČR

Další zprávy

02.05.2018
26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 uzavírá seznam přihlášených staveb 1. června 2018.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného...

30.04.2018 Při zjištění vlhkosti v bytovém domě nebo bytě je nejdůležitějším krokem zjistit skutečnou příčinu vlhkosti a následně navrhnout opatření k jejímu odstranění.
27.04.2018 Před vlastní modernizací kuchyní a koupelen v bytech bytových domů bychom měli posoudit stavebně technický stav konstrukcí, kterých se navrhované stavební úpravy budou týkat. Platí přitom zásada, že než přistoupíme k vlastní modernizaci, měly by být odstraněny poruchy stavby, které v dalším postupu výstavby mohou znehodnotit její výsledek.
25.04.2018 Podlahy v bytových domech musí splňovat zejména požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
23.04.2018 Ať už se chystáte zateplovat podkroví svépomocí nebo požádáte o spolupráci odborníky, rozhodně se vám budou hodit následující tipy a doporučení.