Únorový seriál. V hlavní roli elektřina

Ceny energií jsou ostře sledovaným tématem, často diskutovaným, zvláště od doby, kdy se na trhu objevili noví dodavatelé.

Otázkám, jak se stanovuje cena elektřiny, a kde lze získat přehled o dodavatelích, jsme se na Portálu o bydlení už zabývali zde a zde. Je ale možné cenu elektřiny měnit v průběhu roku? A co když nám nebyl v důsledku naší nepřítomnosti proveden odečet spotřeby? Jak postupovat v případě, když se porouchal elektroměr?

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok. Cena silové elektřiny (což je označení elektrické energie – komodity jako takové, která je předmětem nabídky a poptávky na energetickém trhu) není Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zpravidla je však upravována jednou ročně. Někteří dodavatelé mohou také nabízet produkt, kdy se nabídková cena silové elektřiny v průběhu roku odvíjí od ceny elektřiny na energetických burzách nebo v průběhu roku zavede nový produkt, a tedy výše ceny může být upravována častěji.

Otazníky kolem odečtů spotřeby

Co se odečtů spotřeby týče, doporučuje se, a tím je možné zabránit budoucím nesrovnalostem, provést samoodečet a přilepit informaci na dveře bytu, pokud se nacházíme mimo domov. Jestliže ani toto nemůžeme splnit, vypočítává se cena následovně:

Spotřeba celého fakturačního období  se na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu, nebo se postupuje s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD). Typové diagramy jsou soubory různých relativních hodinových koeficientů, které vyjadřují, jak určitá skupina odběratelů v závislosti na používaných typických spotřebičích zatěžuje elektrizační soustavu v průběhu roku. Tyto typové diagramy byly zavedeny v rámci otevírání trhu s elektřinou a jejich cílem je získat určitou informaci o tom, jak se v čase (v jednotlivých hodinách) mění spotřeba elektřiny odběratelů, kteří mají v odběrném místě instalována měřící zařízení, jež nejsou schopna zaznamenat hodinové průběhy zatížení, ale pouze z nich můžeme odečíst nakumulovaný stav za určité období. Každé distribuční sazbě nebo skupině sazeb je přiřazen jiný TDD, tzn., že spotřeba u odběratelů s různou sazbou může být rozdělena jiným poměrem.

Když se elektroměr „odporoučel“

Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byla spotřeba řádně měřena. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství odebrané elektřiny

a) výpočtem na základě zkušebního protokolu,

b) podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen,

c) dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.

Distributor má právo se při stanovení spotřeby zpětně vrátit do již proběhlých zúčtovacích období za předpokladu, kdy se nezpochybnitelně prokáže, že již v té době došlo k poruše elektroměru. Maximální období, po které je možno se vrátit, je dáno obecnou promlčecí dobou.

Zdroj: Energetický regulační úřad 

Další zprávy

19.02.2018
Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.

Zkušenosti jsou o to cennější, pokud je na shánění firmy a na samotné práce málo času. Čím jsme...

16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.
13.02.2018 Technický facility management je v případě bytových domů komplexní technická správa objektu.