Únorový seriál. V hlavní roli elektřina

Ceny energií jsou ostře sledovaným tématem, často diskutovaným, zvláště od doby, kdy se na trhu objevili noví dodavatelé.

Otázkám, jak se stanovuje cena elektřiny, a kde lze získat přehled o dodavatelích, jsme se na Portálu o bydlení už zabývali zde a zde. Je ale možné cenu elektřiny měnit v průběhu roku? A co když nám nebyl v důsledku naší nepřítomnosti proveden odečet spotřeby? Jak postupovat v případě, když se porouchal elektroměr?

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok. Cena silové elektřiny (což je označení elektrické energie – komodity jako takové, která je předmětem nabídky a poptávky na energetickém trhu) není Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zpravidla je však upravována jednou ročně. Někteří dodavatelé mohou také nabízet produkt, kdy se nabídková cena silové elektřiny v průběhu roku odvíjí od ceny elektřiny na energetických burzách nebo v průběhu roku zavede nový produkt, a tedy výše ceny může být upravována častěji.

Otazníky kolem odečtů spotřeby

Co se odečtů spotřeby týče, doporučuje se, a tím je možné zabránit budoucím nesrovnalostem, provést samoodečet a přilepit informaci na dveře bytu, pokud se nacházíme mimo domov. Jestliže ani toto nemůžeme splnit, vypočítává se cena následovně:

Spotřeba celého fakturačního období  se na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu, nebo se postupuje s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD). Typové diagramy jsou soubory různých relativních hodinových koeficientů, které vyjadřují, jak určitá skupina odběratelů v závislosti na používaných typických spotřebičích zatěžuje elektrizační soustavu v průběhu roku. Tyto typové diagramy byly zavedeny v rámci otevírání trhu s elektřinou a jejich cílem je získat určitou informaci o tom, jak se v čase (v jednotlivých hodinách) mění spotřeba elektřiny odběratelů, kteří mají v odběrném místě instalována měřící zařízení, jež nejsou schopna zaznamenat hodinové průběhy zatížení, ale pouze z nich můžeme odečíst nakumulovaný stav za určité období. Každé distribuční sazbě nebo skupině sazeb je přiřazen jiný TDD, tzn., že spotřeba u odběratelů s různou sazbou může být rozdělena jiným poměrem.

Když se elektroměr „odporoučel“

Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byla spotřeba řádně měřena. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství odebrané elektřiny

a) výpočtem na základě zkušebního protokolu,

b) podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen,

c) dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.

Distributor má právo se při stanovení spotřeby zpětně vrátit do již proběhlých zúčtovacích období za předpokladu, kdy se nezpochybnitelně prokáže, že již v té době došlo k poruše elektroměru. Maximální období, po které je možno se vrátit, je dáno obecnou promlčecí dobou.

Zdroj: Energetický regulační úřad 

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.