Únorový seriál. V hlavní roli plyn

Jen málo domácností je pouze takzvaně elektrických. Plyn rozhodně nehraje v našem životě úlohu epizodní, a kolik za něj zaplatíme, záleží na místě odběru a cenovém chování distributora.

Z čeho se skládá cena plynu, jak se stanovuje výše záloh a co dělat v případě, že máme podezření na vadný plynoměr?

Pozornosti hodná je informace, že dodavatelé zemního plynu budou v letošním roce při stanovování cen vycházet z Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zde. Kolik budeme reálně platit, závisí ale na regionu, v němž bydlíme, na dodavateli plynu, který ho „obhospodařuje“, ale pochopitelně i na naší konkrétní spotřebě.

Z čeho se cena plynu určuje?

Cena dodávky plynu pro zákazníky na liberalizovaném trhu se skládá z regulovaných cen (přeprava, distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a dále z neregulované složky ceny za energii plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity plynu, cenu za strukturování dodávky plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů uskladněním plynu v zásobnících plynu) a obchodní marži dodavatele plynu. Regulované ceny jsou pevné a neměnné a jejich výši nemůže zákazník žádným způsobem ovlivnit. Naopak neregulovanou složku ceny, která tvoří až 80 % výsledné ceny dodávky zemního plynu, může ovlivnit právě volbou svého dodavatele plynu. Výše ceny tak závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb. Změnou dodavatele plynu mají tedy zákazníci možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku plynu.

Seznam aktivních dodavatelů plynu domácnostem naleznete zde a možnost porovnat jednotlivé nabídky můžete zde

Jak se optimálně stanovuje výše optimální záloh                                        

Energetický regulační úřad nemá dle kompetencí daných energetickým zákonem možnost stanovit způsob, četnost a výši záloh. Stanovení výše záloh a jejich výsledné zúčtování není rovněž v současné době zakotveno v žádné energetické legislativě. Trh se zemním plynem v ČR je plně liberalizován, Energetický regulační úřad reguluje ceny distribuce a přepravy, nikoli ceny dodávky. Dodávka plynu je smluvním ujednáním dvou stran, zákazníka a dodavatele plynu. Zákazník tak má právo si dohodnout obchodní podmínky včetně způsobu stanovování záloh.

Vlastní výpočet výše záloh, který provádí dodavatel, závisí na dvou základních parametrech. Prvním je spotřeba předcházejícího dvanáctiměsíčního fakturačního období, druhým predikovaná cena dodávky plynu. Na výši zálohy má také vliv případný přeplatek či nedoplatek odběratele. Vždy však musí platit, že výše zálohy by měla co nejvěrněji odrážet předpokládanou spotřebu plynu.

Nejsem spokojen s výší záloh

Zákazník má však právo obrátit se na svého dodavatele plynu a požádat o úpravu záloh. Energetický regulační úřad se dosud nesetkal s případem, kdyby se zákazník na úpravě záloh nedohodl. Energetický regulační úřad však doporučuje uvážit přiměřenost výše záloh vzhledem k vývoji cen plynu. Pokud by však nebylo možné zajistit vzájemnou dohodu při stanovování výše záloh mezi zákazníkem a dodavatelem plynu, je možné požádat Energetický regulační úřad o prošetření postupu dodavatele plynu.

Co dělat, když mám podezření, že plynoměr nepracuje dobře?

Odběr plynu konečného zákazníka je podle § 71 zákona č. 458/2000Sb., (energetického zákona) měřen měřícím zařízením (plynoměrem). Toto zařízení udržuje provozovatel distribuční soustavy, který též pravidelně ověřuje správnost jeho měření. Rovněž podle § 71 odst. 9 tohoto zákona má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření nechat měřící zařízení přezkoušet a zjistit, zda daný plynoměr splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN. O ověření přezkoušení by měl konečný zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy nejpozději po obdržení vyúčtování spotřeby zemního plynu za dané fakturační období. Provozovatel distribuční soustavy je potom povinen, v případě vzniku pochybností o správnosti údajů měření, zajistit ověření správnosti měření plynoměru.

Přezkoušení plynoměru provádí vždy nezávislé metrologické středisko, které je autorizováno Českým metrologickým úřadem k ověřování měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, takže není opodstatněné se obávat nevěrohodnosti provedeného ověření. Pokud se potvrdí, že na měřícím zařízení byla v době provádění odečtu závada, stanoví se náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce plynu podle § 5, odst. 3) vyhl. č. 108/2011 Sb., o měření, ve znění pozdějších předpisů. Spotřeba se stanoví na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku nebo odebraného množství zemního plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období.

Kdo hradí náklady spojené s přezkoušením plynoměru?

Pokud byla na měřícím zařízení shledána závada, vzniklé náklady na přezkoumání měřidla ponese provozovatel distribuční soustavy, pokud však měřící zařízení závadu nevykazovalo, vzniklé náklady na přezkoušení plynoměru nezávislým metrologickým střediskem uhradí konečný zákazník. Ceník  přezkoušení měřidla je uveden v obchodních podmínkách provozovatelů distribučních soustav. Při výměně plynoměru za nový (vždy bývají uvedena jejich výrobní čísla) na vašem odběrném místě (vždy bývá uvedeno číslo odběrného místa zákazníka) je z důvodu cejchování plynoměru sepsán protokol o výměně a oběma stranami podepsán stav plynoměru.

Zdroj: Energetický regulační úřad, Portál o bydlení

 

 

Další zprávy

18.10.2018
V současné době existují v České republice pro finanční zabezpečení dostupnosti bydlení dvě sociální dávky, které mohou využít také senioři.

O kterých dávkách mluvíme?

1. Příspěvek na bydlení, upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní...

17.10.2018 Senioři jsou v České republice jednou z nejohroženějších skupin obyvatel z pohledu dostupnosti bydlení i jeho nákladové přiměřenosti.
17.10.2018 Od 15. října mohou stavitelé a majitelé rodinných domů získat dotace z programu NZÚ také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.
16.10.2018 Jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení? Politická strana Piráti tuto otázku hodlá řešit novelou zákona, která by měla změnit pravidla placení daní z nabytí nemovitosti.
15.10.2018 Ostravský projekt nazvaný Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018.