Dubnový seriál. Sankce vztahující se k rozúčtování a vyúčtování služeb

Neplnění povinností logicky přináší sankce. Jaké se vztahují k oblasti rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na služby v bytových domech?

Sankce jsou dvojího typu, jednak ty, na které pamatují předpisy a pravidla pro rozúčtování nákladů na energie a média, a dále sankce, vztahující se k plnění povinností, uložených zákonem o službách k vyúčtování nákladů na služby.

Případ první

V prvním případě jde o sankce upravené vyhláškou č. 372/2001 Sb. vůči nájemci či vlastníkovi jednotky, který neumožnil:

a)      u rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní. Spotřební složka nákladů spotřebitele se v uvedených případech vypočte jako 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky;

b)      u rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody instalaci měřičů instalaci vodoměrů, nebo jejich odečet přes opakované prokazatelné upozornění, nebo odečet ovlivní. V uvedených případech činí spotřební složka nákladů spotřebitele v daném zúčtovacím období trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Případ druhý

Ve druhém případě jde o vzájemné sankce upravené zákonem o službách poskytovatele a příjemce služeb (§ 13):

a)      jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě,

b)      dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona.

Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci vždy za zúčtovací období nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Při nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě je pronajímatel povinen zaplatit nájemci pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.  Poskytovatel služeb ve vyúčtování má povinnost uvést skutečnou výši nákladů na jednotlivé služby se všemi potřebnými náležitostmi, výši přijatých měsíčních záloh za jednotlivé služby, aby případné rozdíly ve vyúčtování byly zřejmé a kontrolovatelné. Finanční vypořádání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 4 měsíců od doručení vyúčtování nájemci.

Pokud nájemce pronajímatele písemně požádá, je ten povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit nájemci náklady na jednotlivé služby, způsob rozúčtování, stanovení záloh a umožnit mu též pořízení kopií podkladů. Nájemce předloží případné námitky k vyúčtování pronajímateli neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů od převzetí vyúčtování nebo od doložení vyžádaných podkladů. K vyřízení uplatněných námitek má pronajímatel lhůtu 30 dní od doručení.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemnou formou bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. V případě prodlení peněžního plnění, který vyplývá z vyúčtování a jež překročí 5 dní ode dne jeho splatnosti, uhradí povinný druhé straně poplatek z prodlení, a to 1 promile denně z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Zákonem č. 67/2013 sb. se řídí i právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti tj. před 1. 1. 2014. Pro budoucnost zákon bude v některých ustanoveních upraven, pro vyúčtování pro rok 2014 však platí původní znění beze zbytku.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB; Ing. Milan Taraba, SON

 

 

 

Další zprávy

21.02.2018
Každá správa bytového domu je nutně spojena nejen s pasportem objektu a otevřením účetních knih, ale také s evidenčními a organizačními povinnostmi vlastníka objektu.

K řádnému užívání bytového domu je zapotřebí vedle řady organizačních pokynů především vedení...

19.02.2018 Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které vám napříště ušetří spoustu času a energie.
16.02.2018 V minulém díle seriálu jsme se věnovali technické části správy bytového domu, tentokrát se budeme podrobně věnovat stránce ekonomické.
15.02.2018 Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
14.02.2018 Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Dům navíc dostane nový kabát, který dnes s drobnými opravami vydrží 50 i více let.