Bytové domy bez bariér – novinka v programu Podpora bydlení

V příštím roce poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu bydlení půl miliardy korun. Nově též cílí na bezbariérové bydlení.

V článcích na Portálu o bydlení jsme se nejednou zmínili o skutečnosti, že populace rapidně stárne a že do roku 2060, jak vyplynulo z výzkumů zpracovaných Evropskou unií, bude třicet procent Evropanů patřit do věkové kategorie 65+. Česká republika se tomuto trendu pochopitelně nemůže vyhnout. Další statistika, a tou je sčítání lidu, bytů a domů v ČR roce 2011, doložila, že 55 % bytového fondu tvoří byty v bytových domech. A bylo by optimistické tvrdit, že většina z nich je bezbariérových. Je proto logické, že MMR počítá i s touto skutečností a nabízí program, který danou situaci pomůže alespoň částečně změnit.

Bytové domy bez bariér, jak se podprogram oficiálně nazývá, cílí na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Co se rozumí bytovým domem, co odstraněním bariér a co projektem

a) bytovým domem: dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není vybaven výtahem nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu);

b) odstraněním bariér:

1) stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu;

 2) výstavba nového výtahu;

 c) projektem stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s odstraněním bariér při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu.

Podpora se poskytuje

·         ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

Příjemcem dotace je

·         vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;

c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.

Výzva na tento soubor podprogramů je vyhlášena od 1. 11. 2015.

Příjem žádostí bude do 15. 1. 2016.

Více informací zde a zde

Zdroj: MMR, Portál o bydlení

Další zprávy

14.06.2019
Obce, svazek obcí, městská část nebo městský obvod jsou potenciálními žadateli o podporu z programu Výstavba pro obce.

O tom, na co lze využít dotaci, na co úvěr a jak o obě podpory žádat, jsme psali <link...

13.06.2019 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace v rámci programu Podpora revitalizace území na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách celkově 95,3 milionů korun.
12.06.2019 V rámci EU patří Česká republika k zemím s nejnižším podílem nájemního bydlení. Podle údajů Eurostatu u nás dominuje vlastnické bydlení s podílem 78 %, takže na nájemní bydlení připadá pouhých 22 %.
11.06.2019 Program Výstavby pro obce má alokované peníze pro výstavbu sociálních a smíšených domů a sociálních bytů.
10.06.2019 Až polovina našich bytů ve městech se přehřívá.