Bytové domy bez bariér – novinka v programu Podpora bydlení

V příštím roce poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu bydlení půl miliardy korun. Nově též cílí na bezbariérové bydlení.

V článcích na Portálu o bydlení jsme se nejednou zmínili o skutečnosti, že populace rapidně stárne a že do roku 2060, jak vyplynulo z výzkumů zpracovaných Evropskou unií, bude třicet procent Evropanů patřit do věkové kategorie 65+. Česká republika se tomuto trendu pochopitelně nemůže vyhnout. Další statistika, a tou je sčítání lidu, bytů a domů v ČR roce 2011, doložila, že 55 % bytového fondu tvoří byty v bytových domech. A bylo by optimistické tvrdit, že většina z nich je bezbariérových. Je proto logické, že MMR počítá i s touto skutečností a nabízí program, který danou situaci pomůže alespoň částečně změnit.

Bytové domy bez bariér, jak se podprogram oficiálně nazývá, cílí na zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Co se rozumí bytovým domem, co odstraněním bariér a co projektem

a) bytovým domem: dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není vybaven výtahem nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu);

b) odstraněním bariér:

1) stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu;

 2) výstavba nového výtahu;

 c) projektem stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s odstraněním bariér při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu.

Podpora se poskytuje

·         ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

Příjemcem dotace je

·         vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;

c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.

Výzva na tento soubor podprogramů je vyhlášena od 1. 11. 2015.

Příjem žádostí bude do 15. 1. 2016.

Více informací zde a zde

Zdroj: MMR, Portál o bydlení

Další zprávy

17.09.2019
Zvyšování nájemného má svá pravidla, která je pronajímatel povinen dodržovat. Jedním z nich je i využívání inflační doložky, která pronajímateli zajišťuje možnost pravidelného zvyšování nájmu.

Inflační doložka musí být zahrnuta ve smlouvě. Řada běžně užívaných inflačních doložek je však...

11.09.2019 Fungování bytových družstev má své zákonitosti a svá pravidla, která nejsou všeobecně známá.
10.09.2019 Smysluplné informace jsou vždy užitečné, zvlášť pokud se týkají financí, a navíc v případech, kdy uvažujeme o hypotékách a různých jiných úvěrech a půjčkách.
09.09.2019 Program Výstavby pro obce, z něhož lze čerpat finanční prostředky na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, dostupných a smíšených domů, se řídí určitými pravidly.
06.09.2019 Rozúčtování a vyúčtování energií - nekonečné téma, která má mnoho nuancí. Třeba takzvané vedlejší náklady.