Portál o bydlení – Novinky ze světa bydlení https://www.portalobydleni.cz Wed, 08 Jul 2020 11:39:23 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Zadržíme vodu u nás? Co doporučují odborníci ČKAIT https://www.portalobydleni.cz/zadrzime-vodu-u-nas-co-doporucuji-odbornici-ckait/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zadrzime-vodu-u-nas-co-doporucuji-odbornici-ckait Wed, 08 Jul 2020 11:38:05 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7482 Se stavební činností se potkáváme každý den. Jednu její stránku představují viditelné výsledky, které obdivujeme, nebo také zatracujeme, ale je zde také ohromná část inženýrské práce, která je pro většinu veřejnosti ukrytá, přestože si bez ní náš život neumíme představit. Myslíme tím skrytou infrastrukturu obcí, do které patří odkanalizování, vodovodní řady, přípojky plynu, elektřiny atd.… číst dále Zadržíme vodu u nás? Co doporučují odborníci ČKAIT

The post Zadržíme vodu u nás? Co doporučují odborníci ČKAIT appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Se stavební činností se potkáváme každý den. Jednu její stránku představují viditelné výsledky, které obdivujeme, nebo také zatracujeme, ale je zde také ohromná část inženýrské práce, která je pro většinu veřejnosti ukrytá, přestože si bez ní náš život neumíme představit. Myslíme tím skrytou infrastrukturu obcí, do které patří odkanalizování, vodovodní řady, přípojky plynu, elektřiny atd. Mohli bychom pokračovat ještě dlouho. S tím, jak se v posledních letech zvyšuje průměrná teplota a snižuje množství dešťových srážek, dostává se do popředí veřejného zájmu problematika hospodaření s vodou. Není nadále únosné, aby voda z našeho území odtékala stále rychlejším tempem. Tento trend je nutné obrátit.

Směry, kterými se v poslední době vydáváme, jako jsou revitalizační zásahy na korytech potoků i řek, snaha o zavádění přírodě blízkých protipovodňových opatření, obnova a výstavba nových vodních nádrží nebo velmi účinná podpora samovolné renaturace koryt, jsou bez diskuze správné. Stejně tak je nutné důsledné dodržování předpisů pro vsakování dešťových vod v rámci běžné nové výstavby. Veškerá opatření vedoucí ke zpomalení povrchového odtoku a posílení přirozeného vsaku vody jsou v naší kulturní krajině nesmírně potřebná.

V posledních letech se široká odborná i laická veřejnost zajímá o fungování „inteligentních budov“ a měst, jsou známy principy jejich navrhování, výstavby a provozování. Objevují se přitom nové trendy, mezi které patří také ozelenění stávajících betonových a asfaltových ploch nebo zelené střechy. Bezpochyby se jedná se velmi důležitý segment tvořící základy udržitelného rozvoje naší společnosti. Města však nefungují osamoceně bez interakce se svým okolím, je proto nutné definovat principy i pro „inteligentní krajinu“, která bude umět efektivně reagovat na aktuální klimatické situace spojené se změnou distribuce srážek na našem území. Prioritou do budoucna zůstává co největší zachycení srážek na našem území a jejich účelné využití i s ohledem na stále se prohlubující nepravidelnost a narůstající intenzitu dešťů. Cílem všech zaváděných opatření v krajině je optimalizace hydrologického režimu krajiny a půd, k čemuž mohou efektivně napomoci shora uvedená, přírodě blízká opatření v kombinaci s technickým řešením. Ve spojení s fungující správou vodních toků, přijímáním koncepčních rozhodnutí a jejich rychlým a cíleným zaváděním, dále pak s včasnou projektovou přípravou významných vodohospodářských staveb a jejím nepřerušovaným projednáním v rámci stavebního řízení, budeme k řešení problému sucha jistě blíž.

Existuje řada možností, jak zabrzdit nepříznivé trendy spojené se suchem. Nevýhodou je, že vedle možnosti rychlého zavádění některých opatření, jako je zasakování nebo využívání dešťových vod na příslušném pozemku, vyžadují řešení v oblasti „inteligentní krajiny“ mnohem více času. Přešlapování na místě nic dobrého nepřinese. Do problému je zapotřebí zapojit zejména odborníky a omezit politikaření. ČKAIT bude stát vždy na té odborné straně.

Zdroj: Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT

Foto: Shutterstock

The post Zadržíme vodu u nás? Co doporučují odborníci ČKAIT appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Hygiena – Plísně v bytech https://www.portalobydleni.cz/tema-hygiena-plisne-v-bytech/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-hygiena-plisne-v-bytech Tue, 07 Jul 2020 10:15:05 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7476 Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které vytvářejí na površích bílé, barevné nebo černé povlaky. Mohou růst v místech relativně chudých na živiny a vodu. Nejvhodnější teplota pro růst plísní je 18–28 °C. Ve venkovním prostředí se plísně rozmnožují v půdě a na rostlinných zbytcích.  Nejvíce plísní se v přírodě vyskytuje v jarních až podzimních měsících. Rozmnožování… číst dále Téma: Hygiena – Plísně v bytech

The post Téma: Hygiena – Plísně v bytech appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které vytvářejí na površích bílé, barevné nebo černé povlaky. Mohou růst v místech relativně chudých na živiny a vodu. Nejvhodnější teplota pro růst plísní je 18–28 °C. Ve venkovním prostředí se plísně rozmnožují v půdě a na rostlinných zbytcích.  Nejvíce plísní se v přírodě vyskytuje v jarních až podzimních měsících.

Rozmnožování plísní začíná klíčením spory (rozmnožovací částice), ze které vyroste mycelium. Část mycelia zůstává na povrchu materiálu a část mycelia do materiálu vrůstá. Při rozmnožování mohou plísně vytvářet těkavé organické látky (vnímané jako plísňový pach).

Na povrchovém myceliu se vytvářejí malé a lehké spory, které se uvolňují do okolního vzduchu, který vdechujeme. Vzduchem jsou přenášeny na velké vzdálenosti. Z venkovního prostředí se spory plísní dostávají při větrání do interiéru a s prachem se usazují na površích (na zdech, podlahách aj.). Z povrchů jsou při úklidu odstraňovány společně s prachem stíráním namokro a vysáváním. Úklid a renovace interiérů jsou hlavním způsobem eliminace plísní (a prachu) z objektů.

Vliv plísní na lidský organismus je prakticky stálý. Spory plísní jsou všudypřítomné, a tak je člověk na inhalaci spor plísní dlouhodobě adaptován. V naprosté většině případů reaguje bez zdravotních následků. Jsou však případy, kdy plísně mají na zdraví člověka negativní vliv.

Nejznámější negativní reakcí na inhalaci spor plísní ze vzduchu jsou alergie. K poškození zdraví člověka přispívají i těkavé organické látky, které působí na organismus dráždivě. To se projevuje jako škrabání v krku, bolení hlavy apod.

Mezi závažná onemocnění, která mohou plísně vyvolat, patří orgánové (systémové) mykózy. V těchto případech dochází k vyklíčení spory s následným růstem plísní v lidském těle. Výskyt zdravotních obtíží vždy závisí na imunologickém stavu (obranyschopnosti) lidského organismu, dávce (množství spor v prostředí) a druhu mikroskopických vláknitých hub. Citlivější k plísním jsou děti, staří lidé a lidé, jejichž organismus je oslaben jiným onemocněním.

Vyšetřování vzduchu a povrchů na přítomnost plísní je možné několika různými metodami. Každou metodou i různými přístroji se získávají jiné výsledky. Právě odlišnost výsledků získaných různými přístroji vede k tomu, že celosvětově nejsou stanoveny žádné závazné standardy, které by uváděly, kolik spor plísní ve zdravém vzduchu může být.

Hlavní příčinou růstu plísní v bytech je zvýšená vlhkost povrchů. Vlhkost se v bytech vyskytuje jako následek havárie (prasklé potrubí rozvodů vody aj.), stavební závady (např. vzlínání vody z podzákladí) nebo nevhodného užívání obytného prostředí. Z těchto vlhkých míst se voda odpařuje do vzduchu a kondenzuje na chladnějších površích. Tak může být vlhkost původem z havárie nebo stavební závady příčinou růstu plísní i na vzdálenějších místech. Toto riziko se zvyšuje v bytech a domech s těsnými okny. Základní podmínkou pro zamezení růstu plísní je zjištění příčiny závady, odborná diagnostika a náprava.

Nevhodné užívání interiéru znamená, že se v objektu vytvoří více vzdušné vlhkosti, než se odvětrá. Neodvětraná vlhkost ze vzduchu kondenzuje a vsakuje se do nasákavých materiálů (zdivo, dřevo, textil) a je příčinou růstu plísní. Tuto vodu nevidíme. Zkondenzovanou vodu můžeme pozorovat na zrcadlech a okenních tabulích. Tato viditelná voda je důrazným varováním před rizikem růstu plísní. V důsledku neodvětrané vlhkosti ze vzduchu se mohou plísně vyskytovat v objektech starých i nových, v místnostech zateplených i nezateplených domů. Objektů s rostoucími plísněmi stále přibývá. Příčin je několik: nová těsná okna, nižší frekvence větrání, nedostatečné vytápění, časté sprchování, sušení prádla v bytech, nepoužívání komínových digestoří a ventilátorů v koupelnách. Kritickými místy, na nichž dochází ke kondenzaci vodních par nejčastěji, jsou především: místa kolem oken a dveří a svislé a vodorovné kouty. V těchto místech je povrchová teplota nejnižší. Dochází zde i k menšímu proudění vzduchu, které by povrchy mohlo vysušovat. Negativní vliv na růst plísní v bytech má zejména nedostatečné vytápění a větrání. Vytápění zajišťuje snížení relativní vlhkosti vzduchu a zvyšuje teplotu vnitřních povrchů obvodových konstrukcí. Náklady na vytápění bytů se sníží po zateplení budovy. Toto stavebnětechnické opatření výrazně snižuje tepelné ztráty. Vnější zateplení objektu je téměř vždy spojeno s výměnou oken, která jsou více těsná. Z tohoto důvodu je nutné v takových objektech častěji větrat.

Základním hygienickým požadavkem je dostatečné větrání obytného prostředí. Větráním se z bytů odstraňuje nejen vlhký vzduch, ale i další škodliviny (např. oxid uhličitý); větráním se do bytů přivádí kyslík. K výměně vzduchu spárami oken a venkovních dveří nedochází u nových typů oken a dveří. K provětrávání je důležité otevírání oken a dveří. V létě mohou být okna trvale otevřena. V zimním období je nevhodné trvalé otevření i malého profilu oken („na ventilačku“). Studený vzduch z venkovního prostředí ochlazuje povrchy v místnostech, ale k výměně vzduchu dochází jen v oblastech blízko oken. Důležité je větrat krátce celou plochou okna. Proudění vzduchu při větrání může zajistit i vysušení povrchů.

Nápravná opatření při výskytu plísní jsou odstranění závady nebo změna užívání prostoru (nejčastěji více vytápět a více větrat), dezinfekce a prevence. Usmrcení plísní se provádí chemickými přípravky. Z fyzikálních metod je možné využít mikrovlnné záření. Jen výjimečně je samotná dezinfekce dostatečně účinná, problémy s vlhkostí neodezní ihned, vlhkost v materiálech zůstává i po odstranění plísní a může být zdrojem vody pro život dalších plísní. Po dezinfekci (usmrcení plísní, jejich mycelia a spor) je stejně nutným opatřením prevence. Prevence má za úkol zabránit růstu plísní v budoucím období. Preventivní přípravek se nanáší na dezinfikované zdivo a může se následně přidat i do malířské barvy.

A na závěr drobné rady – vařit s pokličkou, instalovat komínovou digestoř, používat v koupelně ventilátor odvádějící vodní páru mimo objekt, sušit prádlo co nejvíce odstředěné v době, kdy jsme v bytě přítomni a nejméně jednou za hodinu důkladně vyvětrat, nedosušovat prádlo položením na topení. Dále není vhodné sušit prádlo v noci, kdy nemůžeme pravidelně větrat a kdy je v místnosti většinou nižší teplota. Nejvhodnější je použít pro sušení prádla některou z různých typů sušiček nebo odvlhčovač s topením.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock

The post Téma: Hygiena – Plísně v bytech appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Hygiena – Větrání bytů https://www.portalobydleni.cz/tema-vetrani-bytu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-vetrani-bytu Fri, 03 Jul 2020 11:53:47 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7472 Základem pro zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí budov je účinné větrání. Větráním se musí přivést dostatečné množství čerstvého vzduchu a odvést všechny nežádoucí látky – škodliviny. Patří sem nejrůznější plynné látky, organické a anorganické sloučeniny, pachy, v neposlední řadě i nadměrné teplo a vlhko. Větrání je účinným opatřením, ale energeticky náročným a dostává se tak do… číst dále Téma: Hygiena – Větrání bytů

The post Téma: Hygiena – Větrání bytů appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Základem pro zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí budov je účinné větrání. Větráním se musí přivést dostatečné množství čerstvého vzduchu a odvést všechny nežádoucí látky – škodliviny. Patří sem nejrůznější plynné látky, organické a anorganické sloučeniny, pachy, v neposlední řadě i nadměrné teplo a vlhko. Větrání je účinným opatřením, ale energeticky náročným a dostává se tak do rozporu s požadavky na snižování energetické náročnosti budovy.

Historicky nejstarším způsobem větrání je přirozené větrání, tj. výměna vzduchu především netěsnostmi oken nebo dveří (infiltrace) s občasným otevřením okna – větrat krátce, často a celými průřezy okna. Je závislé na rozdílu hustot (teplot) vzduchu venku a uvnitř a na působení větru. Víme, že nezajistí rovnoměrné provětrání celého bytu, může být i zdrojem tepelného diskomfortu, a navíc je z pohledu současnosti neregulovatelné a energeticky nekontrolovatelné. Proto se vyměňují stará okna za okna nová, těsná, u kterých je infiltrace vzduchu téměř nulová. Značně se tím omezí tepelné ztráty prostoru (ušetří se za energii na vytápění), ale pokud se současně nevyřeší způsob větrání, který by nahradil původní přirozené větrání, dojde k velkému zhoršení kvality vnitřního prostředí. To může mít i zdravotní důsledky. Je třeba řešit větrání jiným způsobem, protože pro budovy s novými a rekonstruovanými okny není již větrání infiltrací spárami oken (vč. mikroventilace) možné.

Jak je to vůbec s hygienickými požadavky na kvalitu prostředí v bytech? Pro pobytové i pracovní prostředí máme k dispozici rozsáhlou legislativu, pro byty ne. Kontrola řešení bytové výstavby včetně rekonstrukcí, nástaveb apod. i z hlediska stavu vnitřního prostředí, spadá plně do kompetence příslušných stavebních úřadů. Pouze v problematice hluku je orgán ochrany veřejného zdraví (hygiena) dotčeným orgánem při bytové výstavbě. Větrání bytů řeší vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřímo, ale odkazem na normové hodnoty. Základní normou je ČSN EN 15665/změna Z1. Pro trvalé větrání bytů je doporučená dávka čerstvého vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo jinak vyjádřeno – intenzita větrání prostoru je 0,5 h-1.

Jak toto zajistit? Trh nabízí celou škálu větracích štěrbin, okenních i do fasády budovy. Tento způsob je účinný jen ve spojení s odsávacím ventilátorem – zde je již možné hovořit o řízeném větrání, kdy je ventilátor (může být i štěrbina) ovládán např. čidlem CO2 s kontrolou teploty a vlhkosti vzduchu. Jde o nucené podtlakové větrání, ale ani tento způsob větrání nevyhovuje požadavkům na snížení energetické náročnosti budovy. A odsávací ventilátor neznamená ani rotační odsávací hlavici na centrálním odvodu vzduchu z jednotlivých bytů. Vidíme sice na střechách točící se hlavice, ale jejich výkon je velmi malý a jejich použití třeba na vícepodlažní objekt není vhodné.

Nejvhodnějším způsobem, z pohledu optimalizace parametrů vnitřního prostředí i energetické náročnosti je nucené rovnotlaké větrání. Znamená to již vzduchotechnické zařízení, větrací jednotku s filtrací vzduchu, s možným ohřevem vzduchu a tento způsob větrání umožňuje i zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (v dotačních programech označované jako rekuperace). Je možné ho řešit jako centrální pro celý objekt, jako lokální pro každý byt, nebo dokonce i jen část bytu (nebo rodinného domku). Ovládání je pomocí časového programu, čidla CO2, čidla vlhkosti apod.

Bez dostatečného větrání se neobejdou prostory, kde jsou umístěny spotřebiče paliv typu A (plynový sporák), typu B (plynový kotlík s odvodem spalin mimo prostor) nebo spotřebiče s otevřeným ohništěm. Ty musí mít vždy zajištěn dostatečný přívod vzduchu z venkovního prostředí, a u spotřebičů typu A musí být větráním z prostoru odvedeny spaliny. Proto základní hygienické množství větracího vzduchu musí být v prostoru s těmito spotřebiči navýšeno o dostatečné množství spalovacího vzduchu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat těmto prostorům, je-li v nich umístěn spotřebič typu B a výkonná odsávací digestoř, je nutné počítat s tlakovými poměry při současném chodu digestoře a kotle – vysoký výkon digestoře může v prostoru vytvořit velký podtlak, kterým naruší komínový tah spalinové cesty (odvodu spalin od spotřebiče) a spaliny přetáhne zpět do prostoru a může následovat otrava oxidem uhelnatým.

Závěr

Vzhledem k tomu, že větší část života strávíme uvnitř budov, potřebujeme pro svoje zdraví zajistit odpovídající kvalitu vnitřního prostředí v budovách. Jedním ze základních opatření je dostatečné větrání, přestože to něco stojí.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

The post Téma: Hygiena – Větrání bytů appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Hygiena – Znečištění bytů https://www.portalobydleni.cz/tema-hygiena-znecisteni-bytu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-hygiena-znecisteni-bytu Wed, 01 Jul 2020 12:07:59 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7468 Kvalitu vnitřního prostředí ovlivňuje řada podmínek a faktorů, jedním z nich je kvalita vzduchu a jeho vlastnosti, které můžeme ovlivnit při návrhu stavby, vybavením infrastruktury nebo způsobem užívání v průběhu její životnosti. Těmi nejzákladnějšími jsou: Umístění a konstrukce stavby – použité stavební materiály i dodržování technologických postupů při stavbě. Vybavení domácností včetně předmětů běžného užívání. Způsob… číst dále Téma: Hygiena – Znečištění bytů

The post Téma: Hygiena – Znečištění bytů appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Kvalitu vnitřního prostředí ovlivňuje řada podmínek a faktorů, jedním z nich je kvalita vzduchu a jeho vlastnosti, které můžeme ovlivnit při návrhu stavby, vybavením infrastruktury nebo způsobem užívání v průběhu její životnosti.

Těmi nejzákladnějšími jsou:

  1. Umístění a konstrukce stavby – použité stavební materiály i dodržování technologických postupů při stavbě.
  2. Vybavení domácností včetně předmětů běžného užívání.
  3. Způsob užívání bytů včetně úklidu i zájmových činností.
  4. Způsob větrání a vytápění bytů.
  5. Venkovní ovzduší.

Vnímání faktorů prostředí je velmi individuální. Nejvíce vnímáme tepelně vlhkostní podmínky prostředí, především teplotu vzduchu. Teplota v obytných místnostech bytových domů by se měla v zimě pohybovat v rozmezí 22 ± 2 °C, v létě by neměla přesáhnout 26 °C. Vyšší teplota v interiéru není žádoucí i z dalšího důvodu. Při stoupající teplotě dochází k intenzivnějšímu uvolňování VOC – organických těkavých sloučenin. V běžné domácnosti se jich vyskytuje kolem 50 a u řady z nich byly prokázány negativní zdravotní účinky. Zdroji uvolňování VOC do prostředí bytů mohou být např. čisticí prostředky, deodoranty, kosmetické přípravky, osvěžovače vzduchu, vonné oleje a svíčky, nátěry, koberce, podlahoviny, dezinfekční, deratizační a dezinsekční prostředky, ale i kouření a venkovní znečištění. Jejich odstranění z interiéru je možné pouze dostatečným větráním.

Vnímání teploty ovlivňuje další z faktorů – rychlost proudění vzduchu. Je-li vyšší než 0,25 m.s-1, může již vyvolávat pocit nepohody – většinou hovoříme o průvanu.

Méně je vnímána relativní vlhkost vzduchu. Optimální hodnoty pro lidský organismus se pohybují kolem 40 %. Vyšší vlhkost sama o sobě škodí spíše budovám než člověku. Ale může být jednou z podmínek růstu plísní a mikroorganismů. A tady se pak už přímý důsledek vysoké vlhkosti vzduchu (i zdiva) může negativně projevit na našem zdraví.

Základním zdrojem vlhkosti je člověk vydechující vlhký vzduchu a jeho činnost. Především jde o všechny „mokré procesy“ v domácnostech – praní, sušení a žehlení prádla, vaření, osobní hygienu apod. Celková denní produkce vodní páry u čtyřčlenné rodiny může být 10 až 15 kg na jeden byt a ta se musí větráním z interiéru odvést. Při vysokých vlhkostech vzduchu a zdiva dochází zároveň ke zhoršení tepelně technických vlastností staveb, může dojít i k poškození stavebních konstrukcí a materiálů.

Částice prachu mohou být nosiči chemických látek i biologických činitelů. Při zvýšené prašnosti mohou být dráždivé, alergizující, v nejhorším případě až karcinogenní. Domácí prach tvoří např. vlákna z textilií, zplodiny kouření, částice uvolňující se ze stavebních materiálů, spóry plísní, bakterie a viry, roztoči a produkty jejich rozpadu, zvířecí chlupy, pyly, atd. Prevencí je dostatečné větrání a mokrý úklid.

Z celé řady chemických látek vyskytujících se jako škodliviny ve vnitřním prostředí budov můžeme zmínit formaldehyd. Je to látka dráždivá, mutagenní, toxická pro reprodukci až karcinogenní a jejím zdrojem mohou být stavební materiály, zařizovací předměty, nábytek, čisticí prostředky, ale i kouření. Prevencí je volba nízkoemisivních materiálů pro vybavení interiéru a dostatečné větrání.

Nejběžněji se vyskytující chemickou látkou je oxid uhličitý CO2. Hlavním zdrojem v interiéru je člověk a jeho dýchání. Vyšší koncentrace (limit je 1500 ppm) mohou přispívat k únavě, nesoustředěnosti i bolesti hlavy. Je jediná prevence – větrat.

Tam, kde jsou v nedostatečně větraném prostoru plynové spotřebiče i lokální spotřebiče na pevná a kapalná paliva, mohou být v ovzduší vysoké koncentrace oxidů uhlíku (CO a CO2) a dusíku (NO a NO2). Oxid uhelnatý CO se váže s hemoglobinem a snižuje okysličování krve, jeho nižší koncentrace má za následek snadnou unavitelnost, poruchy úsudku, závratě, poruchy vidění, poruchy kardiovaskulární, vyšší koncentrace pak příznaky otravy, bezvědomí – až smrt. Oxid dusný NO má podobné účinky jako oxid uhelnatý.

Pokud se v interiéru kouří, vzniká tak velké množství dalších látek škodících lidskému zdraví. Převážně z venkovního prostředí se do budovy mohou dostávat polycyklické aromatické uhlovodíky PAH – hlavně z dopravy.

Je třeba řešit i další faktory vnitřního prostředí budov jako např. osvětlení, hluk a vibrace.

Závěr

Všechny uváděné látky a faktory jsou běžnou součástí našeho života, jen se musíme snažit o udržení jejich nízkých koncentrací a o dodržování hygienických limitů. Základním opatřením je dostatečné větrání, přestože to něco stojí. Ale vždy je lepší investovat do prevence, než později řešit s daleko vyššími částkami zhoršené zdraví.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock

The post Téma: Hygiena – Znečištění bytů appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Jak doba po koranaviru mění ceny nájemního bydlení? https://www.portalobydleni.cz/jak-doba-po-koranaviru-meni-ceny-najemniho-bydleni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jak-doba-po-koranaviru-meni-ceny-najemniho-bydleni Mon, 29 Jun 2020 11:44:54 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7464 Realitní trh se s postupným uvolňováním opatření vrací do normálu. Z pohledu nájemního bydlení je zajímavým fenoménem nárůst nabídky v Praze kvůli uvolnění bytů, které se běžně využívají pro krátkodobé ubytování turistů. Jak se aktuální situace promítne do cen nájmů a dostatku bytů? Pronájem bytu pořídíte levněji, má to však svá ale Po Airbnb se uvolnilo velké množství… číst dále Jak doba po koranaviru mění ceny nájemního bydlení?

The post Jak doba po koranaviru mění ceny nájemního bydlení? appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Realitní trh se s postupným uvolňováním opatření vrací do normálu. Z pohledu nájemního bydlení je zajímavým fenoménem nárůst nabídky v Praze kvůli uvolnění bytů, které se běžně využívají pro krátkodobé ubytování turistů. Jak se aktuální situace promítne do cen nájmů a dostatku bytů?

Pronájem bytu pořídíte levněji, má to však svá ale

Po Airbnb se uvolnilo velké množství bytů zejména v centru Prahy, které jsou navíc specifické tím, že jsou plně vybaveny k okamžitému nastěhování. Jejich ceny překvapivě klesly na úroveň, která je srovnatelná například s panelákovým bytem. Nevýhodou těchto zajímavých bytů je ale fakt, že není možné zajistit nájemní smlouvu na dobu delší než zhruba tři měsíce. Ukazuje se, že majitelé, typicky investoři, spekulují o znovuobnovení krátkodobých nájmů, pokud dojde k otevření hranic a do Prahy se vrátí turisté. Krátkodobé nájmy, jak je známe z minulosti, byly pro investory velmi výhodné. V současné době tedy výhodné nabídky nájmů v atraktivních lokalitách znamenají jen dočasné překlenutí výpadku příjmů, a proto není možné získat byt 3+1 na dvanáct měsíců a více v okolí Staroměstského náměstí za 20 000 korun, jak se právě teď v inzerci občas objevuje.

Zájem o nájmy poklesl, ale bytů je stále nedostatek

Zájem poklesl v souvislosti s omezením pohybu lidí během krize, nyní se postupně vrací na původní hodnoty. Kromě nárazového uvolnění bytů z Airbnb je ovšem bytů nadále nedostatek a ceny v Praze a okolí tak neklesly. „Zkušený makléř pronajímateli nebude tlačit jakéhokoliv nájemníka i za cenu nižšího nájmu, ale bude se snažit chránit jeho investici tak, že mu bude hledat dobrého klienta s tím, že se vyplatí na něj počkat. Zatím jsme nezaznamenali změnu na trhu, která by měla takový dopad na majitele, že by nerozvážně pronajímali své nemovitosti,“ říká k tomu říká realitní makléřka Lucie Chourová z kanceláře CENTURY 21 Harmony.

Smlouva o nájmu bytu se mění

Pandemie přinesla v souvislosti s obecným vnímáním vážnosti situace nové části smluvních ujednání: „Ve své praxi jsem se už dvakrát potkala s úpravou nájemní smlouvy, kdy si majitel vyžádal potvrzení ve formě prohlášení, že nový nájemník nebyl z pohledu ekonomického ani zdravotního epidemií zasažen, že ho stávající situace neomezuje a že je schopen dodržet závazky z nájemní smlouvy na následujících dvanáct měsíců,“ uvádí příklad Lucie Chourová.

O jaké byty k pronájmu je největší zájem?

V souvislosti s krizí zatím nedošlo ke změně preferencí ohledně požadovaného bydlení. Nejvíce stále táhnou byty o velikosti 1+kk, 2+kk, a to z důvodu celkových výdajů nájemníka, i když cena za čtvereční metr je logicky vyšší oproti větším bytům ve stejné lokalitě a kvalitě.

Zdroj: Okolo bytu

The post Jak doba po koranaviru mění ceny nájemního bydlení? appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Uzávěrka soutěže Architekt obci 2020 se blíží https://www.portalobydleni.cz/uzaverka-souteze-architekt-obci-2020-se-blizi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uzaverka-souteze-architekt-obci-2020-se-blizi Thu, 25 Jun 2020 12:43:36 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7460 Již jen do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných… číst dále Uzávěrka soutěže Architekt obci 2020 se blíží

The post Uzávěrka soutěže Architekt obci 2020 se blíží appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Již jen do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.

Do soutěže Architekt obci se mohou hlásit obce a města spolu s architekty či jejich ateliéry z celé České republiky s projekty týkajícími se urbanismu, územního plánování, krajinářské tvorby a veřejného prostoru i realizací staveb a dalších počinů, které mají dopad na kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se v uplynulém období více let soustavně a trvale věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj dané obce.

Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů. Laureátem loňského ročníku soutěže se proto stal architekt a urbanista Milan Košař, který byl oceněn za soustavný mnohaletý profesionální výkon funkce městského architekta (do konce roku 1992 byl hlavním architektem města Pardubic, pak byl externím městským architektem ve Vysokém Mýtě, od roku 2017 je na stejné pozici v Poděbradech, v současné době působí také v Ústí nad Orlicí).

Nominace na ocenění Architekt obci 2020 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Velička, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Milan Košař, držitel ocenění Architekt obci 2019, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, zástupce ABF).

Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2020 proběhne 8. září 2020 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Své nominace zasílejte do 30. 6. 2020 Mgr. Ivetě Zajíčkové, tel.: 739 003 161, e-mail: zajickova@abf.cz

Součástí nominace musí být popis spolupráce mezi obcí a architektem a představení přihlášeného díla nebo počinu včetně vlivu na okolní prostředí, udržitelnost a kvalitu života, doplněné fotografiemi. Formulář přihlášky je ke stažení na www.architektobci.cz

Vypisovatelé soutěže jsou:

Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s.

Hlavní Partner: Veletrh FOR ARCH,

Hlavní mediální partner: Moderní obec

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

Foto: Pixabay

The post Uzávěrka soutěže Architekt obci 2020 se blíží appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Zakázaná ujednání v nájemní smlouvě https://www.portalobydleni.cz/tema-zakazana-ujednani-v-najemni-smlouve/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-zakazana-ujednani-v-najemni-smlouve Wed, 24 Jun 2020 06:54:21 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7456 Téměř každému pronajímateli je známo, že najít dobrého a spolehlivého nájemce, s nímž nejsou v době trvání žádné problémy, je v dnešní době čím dál složitější. Nelze opomenout ani obrácenou stranu mince, kdy i poctivý nájemce se setkává s všelijakým nátlakem ze strany pronajímatelů. Ať již za tímto stavem budeme hledat cokoliv, je nutno především znát a ctít právní… číst dále Téma: Zakázaná ujednání v nájemní smlouvě

The post Téma: Zakázaná ujednání v nájemní smlouvě appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téměř každému pronajímateli je známo, že najít dobrého a spolehlivého nájemce, s nímž nejsou v době trvání žádné problémy, je v dnešní době čím dál složitější. Nelze opomenout ani obrácenou stranu mince, kdy i poctivý nájemce se setkává s všelijakým nátlakem ze strany pronajímatelů. Ať již za tímto stavem budeme hledat cokoliv, je nutno především znát a ctít právní předpisy, kterou nájemci poskytují nemalou ochranu. Vztah pronajímatele a nájemce se dá totiž považovat za právní vztah, v němž právě nájemce má pozici slabší smluvní strany a větší ochrany.

Mezi základní ustanovení chránící nájemce je ustanovení § 2239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jako „občanský zákoník), které jednoznačně vylučuje ujednání, kterými sice nedochází k odchýlení od zákonné úpravy, ale která jsou přesto pro nájemce nepřiměřená. Proto se nebude v nájemní smlouvě přihlížet k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Nájemce tak například nemůže být povinen platit v případě prodlení s placením nájemného smluvní pokutu vedle zákonných úroků z prodlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že nemůže být v nájemní smlouvě utvrzena povinnost nájemce prostřednictvím smluvní pokuty. Toto je zcela zásadní rozdíl oproti původní právní úpravě platné až do konce roku 2013, kdy bylo možné sjednat smluvní pokutu v nájemní smlouvě, což v určitých případech bylo praktické pro pronajímatele k ochraně jeho práv. I když již bude nájemních smluv uzavřených před rokem 2014 poskrovnu, je třeba zdůraznit, že i na tyto smlouvy se dle ustanovení § 3074 občanského zákoníku vztahuje již současná právní úprava, která posílila ochranu nájemce.

Zákaz ujednání smluvní pokuty však nebrání možnosti, aby pronajímatel požadoval zaplacení náhrady škody. Na druhou stranu, přestože se k ujednání o smluvní pokutě nepřihlíží, neměl by mít pronajímatel právo požadovat náhradu škody v rozsahu vyšším než smluvní pokuta, ledaže si to při ujednání smluvní pokuty vyhradil. Chrání se tím očekávání nájemce.

Dále smluvní strany v praxi sjednávají různé práva a povinnosti za účelem ochránit svá práva, např. povinnost úklidu společných prostor, právo nájemce užívat teplou vodu, povinnost nájemce označit dveře, povinnost nájemce hlásit návštěvy předem, omezení návštěv přes noc.

Zákonodárce však blíže nevymezil okruh případů, kdy ujednání bude zjevně nepřiměřené. Bude tedy nutné posuzovat každý konkrétní případ zcela individuálně. Lze předpokládat, že např. absolutní zákaz přijímání návštěv rodinných příslušníků do bytu by mohl být shledán jakožto zjevně nepřiměřený. Nepřiměřeným může být taktéž ujednání, které ukládá nájemci povinnosti, které nevyplývají ze zákonné úpravy mimo pododdíl upravující nájem bytu. Musí zde být úměra mezi těmito zájmy (spravedlivým důvodem) a omezením nájemce. Absence důvodů bude často vyplývat z porovnání s obdobnými případy, kdy takové nepřiměřené ujednání nebylo sjednáno.

V případě soudního sporu o zjevnou nepřiměřenost ujednání v nájemní smlouvě občanský zákoník stanovuje, že k těmto ujednáním o smluvní pokutě a nepřiměřených povinnostech se nepřihlíží. Jedná se tedy o ustanovení zdánlivá bez právní relevance a soud by měl k jejich zdánlivosti přihlížet z úřední moci bez nutnosti vznesení námitky ze strany nájemce.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

The post Téma: Zakázaná ujednání v nájemní smlouvě appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Knihovna bytového domu https://www.portalobydleni.cz/knihovna-bytoveho-domu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=knihovna-bytoveho-domu Tue, 23 Jun 2020 10:57:13 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7450 Především pro SVJ a bytová družstva jsou určeny užitečné stránky portálu Okolo bytu, ale zajímavé informace, například o tom, jak efektivně vymalovat byt nebo podle jakých kritérií vybírat klimatizaci či jak účelně zařídit koupelnu, ocení i ti, kdo bydlí v domech rodinných. Na stránkách portálu naleznete jednoduchou cestu ke Knihovně bytového domu, jakémusi “informačnímu úložišti”,… číst dále Knihovna bytového domu

The post Knihovna bytového domu appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Především pro SVJ a bytová družstva jsou určeny užitečné stránky portálu Okolo bytu, ale zajímavé informace, například o tom, jak efektivně vymalovat byt nebo podle jakých kritérií vybírat klimatizaci či jak účelně zařídit koupelnu, ocení i ti, kdo bydlí v domech rodinných.

Na stránkách portálu naleznete jednoduchou cestu ke Knihovně bytového domu, jakémusi “informačnímu úložišti”, kde krom pravidelných speciálů Co řešíme v SVJ (Peníze a dotace, Modernizace domu, Nejčastější problémy v SVJ…), jsou například k dispozici tematické webináře (např. téma hlasování per rollam, postup při rekonstrukci výtahu, odpovědnost statutárních orgánů atp.) či kniha Manuál pro předsedu SVJ aj.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay

The post Knihovna bytového domu appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Způsobilost bytu https://www.portalobydleni.cz/tema-zpusobilost-bytu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-zpusobilost-bytu Mon, 22 Jun 2020 06:27:26 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7447 Při prohlížení inzerátů, které nabízejí byty k pronájmu, spoustu z nás napadne, zda je konkrétní byt ještě ve stavu způsobilém k nastěhování a obývání. Jak upravuje občanský zákoník způsobilost bytu k nastěhování a obývání, se podíváme v dnešním článku. Jelikož v obecné rovině vychází občanský zákoník ze zásady dispozitivnosti právní úpravy, což znamená, že si smluvní strany mohou upravit vztahy mezi… číst dále Téma: Způsobilost bytu

The post Téma: Způsobilost bytu appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Při prohlížení inzerátů, které nabízejí byty k pronájmu, spoustu z nás napadne, zda je konkrétní byt ještě ve stavu způsobilém k nastěhování a obývání. Jak upravuje občanský zákoník způsobilost bytu k nastěhování a obývání, se podíváme v dnešním článku.

Jelikož v obecné rovině vychází občanský zákoník ze zásady dispozitivnosti právní úpravy, což znamená, že si smluvní strany mohou upravit vztahy mezi sebou odchylně od zákona, mohou si ujednat, že byt i způsobilý i přesto, že by za normální okolností způsobilý nebyl.

Nicméně pokud se tak nestane, zákon stanoví, že byt musí být čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý. Podmínkou způsobilosti bytu je zajištění poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících. Dle ustanovení § 2247 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), se má za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Způsobilým k nastěhování a obývání je pouze takový byt, kde nastěhování a obývání nebrání třetí osoba, nebo dokonce pronajímatel.

Pokud není byt způsobilý k nastěhování a obývání, nebo je-li byt ve stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat. Prakticky se jedná o vadné plnění věřitele. Stejně je nutné posoudit i prodlení pronajímatele se zpřístupněním bytu, jestliže nastěhování vůbec nájemci nabídnuto nebylo. V takovém případě vznikají nájemci práva podle ustanovení § 2245 občanského zákoníku, není povinen platit nájemné po dobu, co vada trvá. Zároveň mu může vzniknout právo vypovědět nájem bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení právní povinnosti pronajímatelem, které působí závažnou újmu.

Nájemce může vždy požadovat splnění smlouvy, a tedy odstranění vad a zajištění způsobilosti bytu. Nájemce nicméně musí jednat bez zbytečného odkladu od doby, kdy se nastěhoval, jinak hrozí zánik tohoto práva. Zmeškání lhůty má za následek nejenom ztrátu práva nájemce na odstranění vady, ale i další práva, která vznikají podle ustanovení § 2245 občanského zákoníku, tj. právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vadu neodstraní.

Zákonná úprava způsobilosti bytu taktéž upravuje tzv. zjevné vady. O zjevnou vadu půjde, jestliže nájemce znal stav bytu již při uzavření smlouvy, a dále v případě, kdy nájemce sice stav bytu před uzavřením smlouvy neznal, ale jen proto, že si byt neprohlédl, a to přesto, že jej pronajímatel včas a řádně vyzval k prohlídce. Bude na pronajímateli, aby byl schopen doložit, kdy a jakým způsobem nájemce k prohlídce vyzval.

Pokud došlo k lstivému zastření vady nebo ujištění, že byt takovou vadu nemá, pak samozřejmě nejde o vadu zjevnou a nepoužije se tato úprava.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

 

 

 

The post Téma: Způsobilost bytu appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Úskalí podnájemní smlouvy – byt v osobním vlastnictví vs. družstevní byt https://www.portalobydleni.cz/tema-uskali-podnajemni-smlouvy-byt-v-osobnim-vlastnictvi-vs-druzstevni-byt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-uskali-podnajemni-smlouvy-byt-v-osobnim-vlastnictvi-vs-druzstevni-byt Fri, 19 Jun 2020 06:05:07 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7445 Podnájemní vztah je tzv. odvozený vztah neboli vztah na druhou, kde stranami jsou nájemce, který má nemovitost pronajatu na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem (vlastníkem nemovitosti či členem bytového družstva v případě družstevního bytu), a podnájemce. Jeho úprava se nachází v ustanovení § 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jako „občanský… číst dále Téma: Úskalí podnájemní smlouvy – byt v osobním vlastnictví vs. družstevní byt

The post Téma: Úskalí podnájemní smlouvy – byt v osobním vlastnictví vs. družstevní byt appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Podnájemní vztah je tzv. odvozený vztah neboli vztah na druhou, kde stranami jsou nájemce, který má nemovitost pronajatu na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem (vlastníkem nemovitosti či členem bytového družstva v případě družstevního bytu), a podnájemce. Jeho úprava se nachází v ustanovení § 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jako „občanský zákoník“).

Je třeba hned v úvodu upozornit, že s ohledem na to, že se jedná o odvozený vztah, končí nejpozději společně s nájmem. S ohledem na svou odvozenou povahu v tomto případě také není ze zákona ochrana podnájemce tak velká jako u samotného nájemce a ani jeho práva nejsou tak široká. Typicky v případě podnájmu je možnost smlouvu vypovědět bez udání důvodu, nebo lze v podnájemní smlouvě zakázat domácí zvířata, kouření, podnikání v bytě a další věci, které nájemníkovi zakázat nelze.

Podnájem bytu v osobním vlastnictví

U podnájmu bytu je možno rozlišit několik variant, k nimž se vážou různé povinnosti:

  1. Nájemce v bytě bydlí a do podnájmu dává pouze část bytu.
  2. Nájemce v bytě nebydlí a do podnájmu dává celý pronajatý byt či jen jeho část.

V prvním případě může nájemce dát byt do podnájmu další osobě i bez souhlasu pronajímatele.

Ve druhém případě je však souhlas pronajímatele nutný. Nájemce musí pronajímatele písemně požádat o udělení souhlasu a pronajímatel musí souhlas písemně udělit. Na udělení souhlasu má pronajímatel lhůtu 1 měsíc, pokud by souhlas neudělil, považuje se souhlas za udělený. Pozor však na situace, kdy je v nájemní smlouvě mezi nájemcem a pronajímatelem ujednán zákaz podnájmu, nebrání možnosti nájemce požádat o udělení souhlasu s podnájmem, avšak v takovém případě neplatí domněnka udělení souhlasu.

Sankce za porušení pravidel s udělením souhlasu

Pokud dá nájemce byt bez souhlasu vlastníka do podnájmu nebo tak učiní přes zákaz uvedený v nájemní smlouvě, dopouští se tím hrubého porušení svých povinností, což je jeden z výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 2288 občanského zákoníku, pro který může pronajímatel nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době. Je třeba však výpovědní důvod ve výpovědi řádně uvést. Důsledkem by byl však i zánik s ohledem na výše uvedené také samotného podnájemního vztahu.

Podnájem družstevního bytu

V případě sjednávání podnájmu družstevního bytu je situace specifická a má své vlastní podmínky, neboť v případě družstevního bytu je třeba vždy souhlasu ze strany bytového družstva s uzavřením podnájemní smlouvy (jelikož bytové družstvo vystupuje v pozici vlastníka nemovitosti-pronajímatele). Žádost o schválení možnosti uzavřít podnájemní smlouvu podává člen družstva (nájemce bytu), kdy tato žádost je spojena s úhradu administrativního poplatku, kdy družstvo si výši úhrady stanovuje v rámci svých stanov na členské schůzi, tento poplatek není nijak stanovený ani omezený zákonem, může se tedy lišit družstvo od družstva – někde to může být 1000 Kč za rok, někde 1000 Kč za měsíc.

V případě podnájmu družstevního bytu se také můžete setkat s komplikacemi, kterými mimo velkého administrativního poplatku za svolení podnájmu může být platné odmítnutí souhlasu, nečinnost družstva či výrazné omezení podnájemních vztahů přímo ve stanovách, např. zákaz podnájmu cizincům.

V případě podnájmu družstevního bytu by součástí podnájemní smlouvy měl být vždy souhlas udělený ze strany družstva.

 Společné pro oba podnájmy

V obou případech podnájmů je možnost žádat o udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy buďto obecně, nebo s konkrétní osobou.

Vlastník bytu souhlas s podnájmem bytu udělit nemusí, když ani zákon ho k tomu nijak nenutí s výjimkou osoby blízké, kterou může vzít nájemce do bytu kdykoliv, a to i bez souhlasu vlastníka bytu.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay

The post Téma: Úskalí podnájemní smlouvy – byt v osobním vlastnictví vs. družstevní byt appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>