Portál o bydlení – Novinky ze světa bydlení https://www.portalobydleni.cz Thu, 24 Sep 2020 11:13:13 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena https://www.portalobydleni.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-byla-zrusena/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dan-z-nabyti-nemovitych-veci-byla-zrusena Thu, 24 Sep 2020 11:13:13 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7753 Daň zanikne zpětně k 31. 3. 2020. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. 3.2020 a následně, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo už zaplatil, finanční úřad mu peníze vrátí. Změna se týká i odečtu zaplacených úroků z úvěru na bydlení od základu daně z příjmů: Na úvěry poskytnuté… číst dále Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena

The post Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Daň zanikne zpětně k 31. 3. 2020. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. 3.2020 a následně, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo už zaplatil, finanční úřad mu peníze vrátí.
Změna se týká i odečtu zaplacených úroků z úvěru na bydlení od základu daně z příjmů:
Na úvěry poskytnuté do konce letošního roku se bude vztahovat dosavadní limit odpočtu úroků do 300 000 Kč. Na úvěry poskytnuté od příštího roku se bude vztahovat už nový limit do 150 000 Kč.
Na druhou stranu se pro účely daně z příjmů prodlužuje z 5 na 10 let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení (rozdíl kupní a následně prodejní ceny). Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

The post Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy https://www.portalobydleni.cz/tema-strechy-pozadavky-na-bezpecnost-pri-uzivani-udrzbe-a-oprave-strechy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-strechy-pozadavky-na-bezpecnost-pri-uzivani-udrzbe-a-oprave-strechy Wed, 23 Sep 2020 14:33:07 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7750 Požadavky na střechu při jejím bezpečném užívání, údržbě a opravě vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (bezpečnost při užívání staveb), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do… číst dále Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy

The post Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Požadavky na střechu při jejím bezpečném užívání, údržbě a opravě vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (bezpečnost při užívání staveb), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ČSN 73 1901 Navrhování střech a norem navazujících.

Jedná se o tyto požadavky:

 • Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup podle účelu střechy. Minimálně musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy a zařízení na střeše.
 • Střecha, na které je umístěno technologické zařízení nebo komín, musí být navržena jako pochůzná, alespoň v částech určených pro přístup k zařízení nebo komínu.
 • Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro připevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby a oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.
 • Konstrukce a prvky určené pro pohyb osob na střeše musejí umožňovat bezpečnou a stabilní oporu pro pohyb osob a musí umožňovat dostatečné zapření pracovníka při výkonu montážních prací za klimatických podmínek stanovených provozním řádem.
 • Nášlapné vrstvy střech s provozem a jejich části musí mít protiskluznou úpravu nášlapné plochy odpovídající normovým požadavkům, včetně zahrnutí vlhkosti, znečistění povrchu střechy, vlivu sněhu a ledu.
 • Střechy musí odvádět vodu, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu.
 • V případě, že nelze zajistit, aby sníh a led nepadal ze střechy, musí být kolem objektů v místech, kam by led a sníh padal, vymezen ochranný prostor nejméně:

o     1,5 m od výšky pádu od 3 m do 10 m,

o     2 m od výšky pádu nad 10 m do 20 m,

o     2,5 m od výšky pádu nad 20 m do 30 m,

o     1/10 od výšky pádu nad 30 m.

To vše v souladu se zájmy majitele pozemku nebo správce komunikace, s vyloučením provozu.

 • Průlezné otvory sloužící pro kontrolu a údržbu větraných vzduchových mezer a prostor mezi plášti střechy musejí mít světlý rozměr alespoň 0,6 m x 0,6 m.
 • Střechy s provozem musí být přístupné z výškové úrovně alespoň průchozím otvorem o šířce větší než 600 mm a výšce větší než 1800 mm.
 • Na střechy bez provozu má být umožněn přístup jen poučeným osobám podle provozního řádu budovy.
 • Střechy bez provozu, na které je umožněn přístup poučeným osobám mohou být přístupné i průlezným otvorem přes skladbu střechy minimálně průměru 600 mm, nebo otvorem ve stěně minimálně rozměru 600 x 1200 mm. Otvory nesmí být zužovány žebříky, stupni schodišť nebo stupadly.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock

The post Téma: Střechy – Požadavky na bezpečnost při užívání, údržbě a opravě střechy appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Právní poradna: Vyhrocené sousedské vztahy https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-vyhrocene-sousedske-vztahy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-vyhrocene-sousedske-vztahy Tue, 22 Sep 2020 15:23:16 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7745 Chci se zeptat, zda má povinnost majitel nemovitosti (soukromá osoba), ve které pronajímá byty, zajistit, aby jeho nájemníci nenarušovali soužití se sousedy v sousedních nemovitostech. Vedle mého rodinného domu stojí bytový dům a jeden z nájemníků mě již 2 roky obtěžuje a ohrožuje můj majetek a v poslední době i mě a mé psy. Po… číst dále Právní poradna: Vyhrocené sousedské vztahy

The post Právní poradna: Vyhrocené sousedské vztahy appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Chci se zeptat, zda má povinnost majitel nemovitosti (soukromá osoba), ve které pronajímá byty, zajistit, aby jeho nájemníci nenarušovali soužití se sousedy v sousedních nemovitostech. Vedle mého rodinného domu stojí bytový dům a jeden z nájemníků mě již 2 roky obtěžuje a ohrožuje můj majetek a v poslední době i mě a mé psy. Po psech střílel on nebo jeho syn, během dvou posledních měsíců mi střílel do oken vzduchovkou, před rokem mi rozbil sklo kamenem, neustále odhazuje odpadky, sklo, bouchací tyčinky na můj dvorek, po oknech stříká vodou, olejem atd. Několikrát jsem vše hlásila na policii – ta nikdy nic nezjistila, i když vím, kdo to dělá, viděla jsem ho, můj otec i přítel také… Proběhla i přestupková komise, ale výsledek mi dosud nesdělili. Už jsem celkem v koncích… První rok mi majitel domu sliboval, že s ním promluví, nyní se už o tom ani se mnou nechce bavit.

Odpověď – 1. část

Předem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu, budu vycházet toliko z platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), přičemž Váš dotaz rozeberu zejména v rovině občanskoprávní.

Obecně sousedské rušení výkonu vlastnického práva nazýváme imisemi, jejichž demonstrativní výčet nalezneme v ustanovení § 1013 OZ. Je to jedno z ustanovení vytvářející komplex norem sousedského práva, které slouží zejména (s výjimkou žalob na oplocení pozemku či určení hranice) k vymezení možnosti bránit se proti zásahu do práva zápůrčí (negatorní) žalobou.

Stěžejní princip vyjádřen prostřednictvím generální klauzule obsažené v ustanovení § 1012 OZ stanoví, že vlastník nesmí nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat a poškodit.

Co se týče samotných imisí, tak imise rozlišujeme na přímé a nepřímé. Přímé imise jsou takové, které jsou přímo přivedeny na sousední pozemek (např. vlastník tam vyústí okap). Takové imise jsou vždy zakázány, a to bez ohledu na míru takových vlivů a stupeň obtěžování souseda. U nepřímé imise je její zdroj na jedné nemovitosti a tam se především projevují následky, ty se však šíří i na nemovitosti sousední.

Ve Vašem případě je nutné rozlišit jednání souseda v tom smyslu, že část skutků, tak jak je popisujete ve Vašem dotazu, by teoreticky spadala pod zmíněné imise. Zejména by do této skupiny mohlo spadat odhazování odpadků na Váš pozemek, avšak pouze za předpokladu, že by k takovému jednání docházelo ze sousedního pozemku. Pak by se skutečně jednalo o imise, za které by odpovídal vlastník sousedního pozemku, i za předpokladu, že by je činil nájemce.

Pokud dochází k odhazování odpadků sousedem, nájemcem, ze sousedního pozemku, lze se domáhat zdržení se takového jednání po vlastníkovi pozemku, tedy pronajímateli. V případě podání zmíněné zápůrčí žaloby pak však leží důkazní břemeno na žalobci, který svá tvrzení musí podložit konkrétními důkazy. V takovém případě tedy lze jedině doporučit mít o závadném jednání fotografie či obdobný obrazový záznam.

Odpověď – 2. část

Naopak odlišná situace by byla v případě, kdy by ke znečišťování Vašeho pozemku odhazováním odpadků docházelo, byť sousedem, z chodníku před Vaším pozemkem, který by byl zároveň veřejnou komunikací. V takovém případě by již nebylo možno dovozovat občanskoprávní odpovědnost vlastníka sousedního pozemku, ale správně odpovědná by byla osoba, která by tak činila. Bylo by tedy bezpředmětné, zda se jedná o souseda či nikoli.

Do druhé skupiny skutků by bylo možné zařadit střílení po Vašich psech či rozbití okna kamenem. Zde by se pravděpodobně jednalo opět o odpovědnost v rovině správní, popřípadě v rovině trestněprávní. Nicméně konečné zhodnocení, o jakou odpovědnost by se jednalo, by bylo vhodné učinit až se znalostí všech okolností vašeho případu.

Pokud tedy s konkrétním rušitelem nebude možné sjednat nápravu domluvou, bude záležet z jakého pozemku a jakého konkrétního rušení Vašeho vlastnického práva se rušitel dopouští, a dle toho učinit konkrétní opatření. V tomto směru Vám tedy doporučuji obrátit se s konkrétnějšími podklady na advokáta.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Shutterstock

 

 

 

The post Právní poradna: Vyhrocené sousedské vztahy appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy https://www.portalobydleni.cz/tema-strechy-stavba-organizace-kontrola-opravy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-strechy-stavba-organizace-kontrola-opravy Mon, 21 Sep 2020 14:18:43 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7741 Každá stavba nebo její část (střecha) musí být zahájena zpracováním projektové dokumentace projektantem s autorizací buď u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), nebo u České komory architektů (ČKA), která zaručuje oprávnění zpracovávat dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Každá autorizovaná osoba má ze zákona povinnost být pojištěna. Pro úspěšné zpracování projektové… číst dále Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy

The post Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Každá stavba nebo její část (střecha) musí být zahájena zpracováním projektové dokumentace projektantem s autorizací buď u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), nebo u České komory architektů (ČKA), která zaručuje oprávnění zpracovávat dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení. Každá autorizovaná osoba má ze zákona povinnost být pojištěna.

Pro úspěšné zpracování projektové dokumentace je důležité, aby stavebník jasně zadal projektantovi uživatelské požadavky na střechu (sklon, krytina apod., pokud nejsou předmětem již zpracovaného architektonického návrhu nebo dány regulačním plánem obce nebo závaznými stanovisky, zejména památkové péče).

Podle rozsahu a místa bude posouzeno, zda se jedná o stavbu podle stavebního zákona:

 • která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení;
 • jedná se o jednoduchou stavbu, u které stačí ohlášení stavby;
 • nebo o stavbu vyžadující stavební povolení.

Realizace stavby (střechy)

Stavbu pro bydlení může provádět podle § 160 stavebního zákona jenom stavební podnikatel, který zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím (tj. osobou, která má autorizaci ČKAIT na provádění stavby).

V případě, že se jedná stavbu, která nevyžaduje stavební povolení, může provádět stavbu svépomocí pouze za předpokladu, že si zajistí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (osobou s autorizací ČKAIT) jako stavební dozor.

Stavba je následně realizována podle:

 • projektové dokumentace;
 • stavebního povolení;
 • závazných stanovisek;
 • smlouvy o dílo a rozpočtu.

Průběh stavby je zaznamenáván do stavebního deníku:

 • denními záznamy;
 • zápisy z kontrolních dnů;
 • změnami oproti projektové dokumentaci a rozpočtu, které nemají vliv na změnu stavby před dokončením.

Kontrola provádění stavby

Pro kontrolu provádění stavby stavební firmou je účelné zajistit technický dozor stavebníka, tj. osobou znalou, ideálně s autorizací ČKAIT, která bude kontrolovat provádění stavby, a je nezávislá na stavební firmě.

Technický dozor

 • kontroluje postupné provádění stavby;
 • přebírá postupně zakrývané konstrukce;
 • organizuje kontrolní dny stavby za účasti stavební firmy a stavebníka;
 • provádí zápisy a kontroly stavebního deníku;
 • kontroluje harmonogram stavby;
 • odsouhlasuje faktury za provedené práce;
 • přebírá konečné provedení stavby, včetně dokladů
 • o použitých materiálech,
 • o případných zkouškách a revizích (elektrorozvody, hromosvod, zabezpečovací systém),
 • o ekologickém uskladnění odpadu a
 • dokumentaci skutečného provedení.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Shutterstock

The post Téma: Střechy – stavba, organizace, kontrola, opravy appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Novým trendem stylu interiéru se stává biofilní design https://www.portalobydleni.cz/novym-trendem-stylu-interieru-se-stava-biofilni-design/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=novym-trendem-stylu-interieru-se-stava-biofilni-design Fri, 18 Sep 2020 07:00:38 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7731 Interiérový design se stále mění, vyvíjí a přizpůsobuje aktuálním trendům i požadavků nejen na styl, ale i funkčnost. Aktuální trendy vnáší do domovů nový náboj i život. Přírodní prvky v interiéru pomáhají snižovat i stres Biofilní design je trendem designu interiéru letošního roku, který začleňuje přírodní prvky, především pak materiály, světlo, ale také vegetaci do… číst dále Novým trendem stylu interiéru se stává biofilní design

The post Novým trendem stylu interiéru se stává biofilní design appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Interiérový design se stále mění, vyvíjí a přizpůsobuje aktuálním trendům i požadavků nejen na styl, ale i funkčnost. Aktuální trendy vnáší do domovů nový náboj i život.

Přírodní prvky v interiéru pomáhají snižovat i stres

Biofilní design je trendem designu interiéru letošního roku, který začleňuje přírodní prvky, především pak materiály, světlo, ale také vegetaci do moderního prostředí. „Přírodní prvky, které se zrcadlí nejen na použitých materiálech, množství rostlin, ale také dostatku denního světla v interiéru, má přímý dopad na naše celkové zdraví,“ říká Jakub Brandalík, ze společnosti Lightway, která se specializuje na světlovody. Různé výzkumy také ukazují, že začlenění přímých nebo nepřímých přírodních prvků do interiéru má vliv na snižování stresu a vyrovnávání hladiny krevního tlaku i srdeční frekvence. Tento typ designu navíc zvyšuje produktivitu, kreativitu a míru spokojenosti.

Barvy země korespondují i s letošní barvou roku

Každý rok vybrané instituce, jako je například uznávaná společnost Pantone, vyhlašují barevné odstíny, které ovlivňují nadcházejících 12 měsíců. Pro letošní rok byla zvolena klasická modrá barva, která představuje harmonii, bezpečnost a stabilitu, zejména ve srovnání s některými odvážnými a pobuřujícími barvami v předchozích letech. Kromě klasické, chladné modré se objevují ale také další barevné vzorce, které zahrnují tóny země, jež souvisí s letošním trendem, který jde naproti přírodě. Mezi takové barvy patří především olivově zelená, okrově žlutá nebo pálená oranžová.

Zakřivené tvary ve stylu retro, avšak s moderními prvky

Tento trend je návratem v čase, do interiérů se vrací nábytek inspirovaný 60. a 70. lety, který přesto, že je cestou zpět, má nový moderní náboj. Krásu formy zvýrazňují zakřivené čáry a křivky především čalouněného nábytku, jako jsou pohovky, lenošky a lavičky, které jsou navržené s vlnovkou a asymetrií. Zakřivené linie vítají k posezení a konverzaci a propojují tak rodinu. Design napodobující vlnky, kruhy, křivky také zároveň vnáší do našeho každodenního života jemnost a klidnou energii, která dává smysl a po níž toužíme.

Trendem jsou kulatá zrcadla

O oblých tvarech v interiérech a o tom, jak jsou právě teď módní, už víme. Kromě nábytku se oblé tvary ale prosazují také jinde v interiéru. Pozornost si zaslouží především zrcadla, která se postupně stávají stále zajímavější ve své kulaté verzi. „Kulatá zrcadla jsou trendem v různých velikostech, které plní nejen estetickou, ale i funkční vlastnost. Stejně tak se liší způsob jejich přichycení, kdy se nabízí kromě klasického přivrtání do zdi nebo nalepení také jejich zavěšení pomocí pásků nebo šňůry, které vnáší do interiéru další zajímavý prvek,“ říká Lucie Hronová, ze společnosti Amirro specializující se na výrobu zrcadel.

Nejvýraznější změnu bydlení přinášejí multifunkční místnosti

V řadě domácností v letošním roce mnohem častěji probíhá práce z domova, domácí studium, výuka dětí nebo sportovní aktivity, jako je posilování či jóga. Multifunkční prostory se tak stávají jedním z nejdůležitějších trendů, který se v letošním roce objevil.

„Otevřené prostory v bytech i domech už se nějakou dobu uplatňují, zejména propojení kuchyně a jídelny. Trendem jsou kuchyňské ostrůvky, které slouží nejen jako pracovní plocha při vaření, ale také jako místo pro stolování nebo pro práci během dne. Takové využití se hodí zejména do menších prostor, protože zde odpadá potřeba další místnosti,“ říká Barbora Burešová z designového studia Mooden.

Další variantou propojení místností jsou místa pro děti mimo dětský pokoj. Takové řešení se nabízí zejména v případě, kdy potřebujete dohlížet na děti například v době, kdy vaříte nebo při práci. Posloužit k tomu může například roh obývacího pokoje nebo třeba prostor pod schody. A v neposlední řadě je to také potřeba cvičení doma, které je stále populárnější. Zde se doporučuje volit minimalistické cvičební pomůcky, které jsou skladné a lze je tak používat kdekoliv v interiéru, kde je ke cvičení prostor.

Zdroj: okolo bytu

Foto: Pixabay

The post Novým trendem stylu interiéru se stává biofilní design appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Právní poradna: Převod bytu na syna a vyplacení ostatních sourozenců https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-prevod-bytu-na-syna-a-vyplaceni-ostatnich-sourozencu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-prevod-bytu-na-syna-a-vyplaceni-ostatnich-sourozencu Thu, 17 Sep 2020 07:15:33 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7725 Jsem majitelkou bytu, který budu převádět na syna. Jelikož mám tři děti, jsme dohodnutí, že syn z bytu vyplatí své dvě sestry a k tomu účelu požádá o půjčku poskytovanou státem, jejíž podmínky splňuje. Chci se zeptat, zda smlouva mezi námi může být darovací, s tím, že bude obsahovat ujednání o výplatě svých sester, nebo… číst dále Právní poradna: Převod bytu na syna a vyplacení ostatních sourozenců

The post Právní poradna: Převod bytu na syna a vyplacení ostatních sourozenců appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Jsem majitelkou bytu, který budu převádět na syna. Jelikož mám tři děti, jsme dohodnutí, že syn z bytu vyplatí své dvě sestry a k tomu účelu požádá o půjčku poskytovanou státem, jejíž podmínky splňuje. Chci se zeptat, zda smlouva mezi námi může být darovací, s tím, že bude obsahovat ujednání o výplatě svých sester, nebo musí být sepsaná jako kupní smlouva? 

Máte-li zájem Vámi vlastněnou nemovitost převést na svého syna, může k převodu dojít jak na základě darovací smlouvy, tak na základě kupní smlouvy. V obou případech dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti na syna, nicméně předmětem darovací smlouvy je převod bezúplatný, naopak na základě kupní smlouvy dochází k převodu za úplatu.

Rozdíl mezi oběma variantami je patrný také v daňových aspektech. Darování nemovitost jakožto bezúplatný příjem mezi příbuznými v přímé linii je totiž jednak osvobozen o daně z příjmu, jednak takový převod není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Naproti tomu v případě koupě, tj. úplatného převodu bude Váš syn, jakožto nabyvatel nemovitosti, určitě povinen zaplatit daň z nabytí nemovité věci. Pokud nebudou splněny podmínky pro osvobození od daně z příjmu dle § 4 zákona o daních z příjmů, bude nutné odvést i tuto daň s tím, že poplatníkem této daně bude Vy. Z daňového hlediska je tedy výhodnější zvolit bezúplatný převod.

Zároveň si Vás pak této dovoluji upozornit na to, že zápůjčky, resp. úvěry na pořízení obydlí poskytované státem bývají zpravidla účelově vázány přímo na pořízení obydlí, nikoliv např. na vzájemné vypořádání se sourozenci. Jelikož ve svém dotazu nezmiňujete konkrétně, o jaký úvěr by v předmětné věci mělo jít a jaké jsou jeho konkrétní podmínky, nedokáži posoudit, jakým způsobem bude moci být úvěr využit – tedy zejména, zda syn bude moci úvěr čerpat za situace, kdy od Vás nemovitost nabyde bezúplatně (darem).

Pokud jde o Váš záměr, aby při převodu nemovitosti na syna došlo rovněž k vzájemnému finančnímu vypořádání Vašich dětí, doporučuji tento záměr realizovat formou samostatné smlouvy o finančním vypořádání. Předmětem této smlouvy bude závazek obdarovaného syna, že se finančně vypořádá se svým sestrami a uhradí jim sjednanou částku vypořádání. Pro úplnost přitom podotýkám, že samotné finanční vypořádání není podmínkou pro převod nemovitosti na jedno z Vašich dětí.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

The post Právní poradna: Převod bytu na syna a vyplacení ostatních sourozenců appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Střechy a bezpečnost práce https://www.portalobydleni.cz/tema-strechy-a-bezpecnost-prace/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-strechy-a-bezpecnost-prace Wed, 16 Sep 2020 07:23:32 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7712 Povinnosti zadavatele stavby (investora – stavebníka) při realizaci střechy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zadavatel stavby (stavebník) je povinen podle stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli také ochranu života a zdraví osob, a to jak u stavby nové, tak v případě opravy budovy včetně… číst dále Téma: Střechy a bezpečnost práce

The post Téma: Střechy a bezpečnost práce appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Povinnosti zadavatele stavby (investora – stavebníka) při realizaci střechy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Zadavatel stavby (stavebník) je povinen podle stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli také ochranu života a zdraví osob, a to jak u stavby nové, tak v případě opravy budovy včetně jejích částí (např. střechy).

Z hlediska bezpečnosti podrobněji upravuje povinnosti zadavatele stavby zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zákon dává zadavateli stavby tyto povinnosti:

 • Zpracovat plán BOZP v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha 5, zejména s ohledem na práce na střeše:
 • práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 (např. odstranění azbestocementové krytiny);
 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m;
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. zařízení technického vybavení;
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb (krovu, vazníků apod.

Plán zpracovává koordinátor BOZP.

 • Zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele (a to i v případě, že stavebník má smlouvu s jedním zhotovitelem, ale ten najímá své další subzhotovitele). Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí dokončené stavby. Koordinátor nesmí být zaměstnancem nebo i jinak závislý na zhotoviteli stavby.
 • Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Při provádění střechy a její opravy je nutné podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zajistit ohrožený prostor pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, který musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:

 • 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m;
 • 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m;
 • 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m;
 • 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu (výtah, jeřáb).

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména

 • vyloučení provozu;
 • konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce;
 • ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo
 • dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

The post Téma: Střechy a bezpečnost práce appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Právní poradna: Zvýšení nájmu o 90 % https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-zvyseni-najmu-o-90/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-zvyseni-najmu-o-90 Tue, 15 Sep 2020 07:13:57 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7722 Majitel prodal objekt novému majiteli. Ten chce podepsat novou nájemní smlouvu, a to s nájmem vyšším o 90 % (a to z 10 500 Kč na 19 500 Kč). S tím, že v původní nájemní smlouvě mám tříměsíční výpovědní lhůtu a na nájem je na dobu neurčitou. Je možné, aby takto nájem zvýšil? Pokud mám… číst dále Právní poradna: Zvýšení nájmu o 90 %

The post Právní poradna: Zvýšení nájmu o 90 % appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Majitel prodal objekt novému majiteli. Ten chce podepsat novou nájemní smlouvu, a to s nájmem vyšším o 90 % (a to z 10 500 Kč na 19 500 Kč). S tím, že v původní nájemní smlouvě mám tříměsíční výpovědní lhůtu a na nájem je na dobu neurčitou. Je možné, aby takto nájem zvýšil? Pokud mám 3 měsíce výpovědní lhůtu, platí pro mě původní částka nájemného, nebo již nově požadovaná?

Předem uvedu, že při změně vlastníka (pronajímatele) dochází k převodu práv a povinností na nového vlastníka, tedy že nový pronajímatel vstupuje do právního postavení původního pronajímatele. Původní nájemní vztah nezaniká, ale pokračuje dál s tím, že původního pronajímatele nahrazuje nový vlastník nemovitosti. Pronajímatel nemá zákonný důvod k tomu, aby po Vás požadoval uzavření nové nájemní smlouvy, neboť původní nájemní vztah stále trvá, a to se všemi právními důsledky.

Změna vlastnictví u nájmu bytu, tak jak je popsána výše, je upravena v ust. § 2224 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Pokud tedy v bytě skutečně bydlíte, a slouží tedy k zajištění Vašich bytových potřeb, nemůže Vám nový vlastník nájem vypovědět, a to ani v případě, pokud by to bylo v nájemní smlouvě ujednáno.

Pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nic se pro Vás nemění a byt můžete za stávajících podmínek užívat i nadále. Pokud má nový vlastník zájem nájemní vztah jednostranně ukončit, musí Vám dát výpověď. Nový vlastník (pronajímatel) Vám může dát výpověď pouze ze zákonných výpovědních důvodů, přičemž změna vlastnictví není důvodem pro výpověď nájmu, jelikož zákon dbá ochrany slabší strany, kterou nájemce bezpochyby je, a tedy Váš původní nájemní vztah i nadále trvá. K případné výpovědi z tohoto důvodu by se nepřihlíželo.

Pronajímatel může nájem na dobu neurčitou vypovědět pouze z důvodů upravených v ust. § 2288 a § 2291 OZ, tj. např. pokud hodlá byt užívat sám nebo dojde ke kvalifikovanému porušení povinností nájemce. Výpověď bez udání důvodu ze strany pronajímatele není možná a nelze ji ani platně sjednat v nájemní smlouvě. K takové výpovědi by se opět nepřihlíželo.

Ohledně zvýšení nájemného předně platí shora uvedené. I po změně vlastníka jste povinna platit nájemné (a náklady na služby) ve výši ujednané v nájemní smlouvě. Dovolím si však upozornit na to, že za určitých podmínek může dojít též ke zvýšení nájemného. Záleží přitom na tom, zda je zvyšování upraveno ve Vaší stávající nájemní smlouvě či nikoliv. Pokud budou pravidla zvyšování nájemného sjednaná ve smlouvě naplněna, může dojít ke zvýšení nájemného.

Pokud nájemní smlouva žádné takové ujednání neobsahuje, použije se zákonná úprava zvyšování nájemného dle ust. § 2249 OZ, kde je stanoveno, že pronajímatel může navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného v daném místě s tím, že navržené zvýšení nesmí být v posledních třech letech o více jak dvacet procent.

V takovém případě může nájemce se zvýšením souhlasit, přičemž souhlas je třeba učinit do dvou měsíců, a to v písemné formě. V takovém případě pak počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu platí nájemce nájemné ve zvýšené výši. Zvýšení nájemného je tedy podmíněno souhlasem nájemce.

Pokud tak neučiní (tj. nájemce nesouhlasí se zvýšením nájemného), má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud zpravidla určí nájemné ve výši, která je v místě a čase obvyklá. Soud přitom není vázán tím, zda bylo nájemné v posledních třech letech navýšeno, a může tak dojít ke zvýšení nájemného na částku, která představuje zvýšení o více než 20 % za poslední tři léta.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay

The post Právní poradna: Zvýšení nájmu o 90 % appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech https://www.portalobydleni.cz/tema-strechy-provetravane-mezery-sikmych-a-plochych-strech/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-strechy-provetravane-mezery-sikmych-a-plochych-strech Mon, 14 Sep 2020 07:12:43 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7709 Zvláštní kapitolou při navrhování střech je vzduchová mezera, která odděluje krytinu střechy od ostatních vrstev, a nejčastěji její návrh bývá podceněn, příp. navržen chybně. Návrh vzduchové mezery navrhuje zpracovatel projektové dokumentace, a to na základě: zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (úspory energie a tepelná ochrana… číst dále Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech

The post Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Zvláštní kapitolou při navrhování střech je vzduchová mezera, která odděluje krytinu střechy od ostatních vrstev, a nejčastěji její návrh bývá podceněn, příp. navržen chybně.

Návrh vzduchové mezery navrhuje zpracovatel projektové dokumentace, a to na základě:

 • zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
 • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (úspory energie a tepelná ochrana budov);
 • technických norem ČSN 73 0540 – části 1–4: Tepelná ochrana budov, ČSN 73 1901 Navrhování střech a norem navazujících.

Vzduchové mezery se rozlišují na:

 • dutiny uzavřené;
 • dutiny otevřené;
 • dutiny slabě větrané;
 • dutiny silně větrané.

Funkce dutin, zejména větraných, je:

 • snížení tepelné zátěže vnitřních prostor v letním období – větrané půdní prostory a větrané vzduchové vrstvy dvouplášťových střech;
 • odvod difundujících vodních par z konstrukcí – páry procházející konstrukcí, které mohou způsobovat snížení tepelného odporu střešní konstrukce, nebo u dřevěných konstrukcí při jejich kondenzaci v konstrukci či zvýšené vlhkosti způsobovat plísně a hnilobu.

Doporučené nejmenší tloušťky vzduchových mezer, včetně přiváděcích větracích otvorů, podle ČSN 73 1901 Navrhování střech tabulky E1

Sklon vzduchové vrstvy (střechy) Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy[mm] Plocha přiváděcích a odváděcích větracích otvorů k ploše větrané střechy
< 5° 100 1/100
5° – 25° 60 1/200
25° – 45° 50 1/300
> 45° 40 1/400

Pro tabulku platí:

 • hodnoty součinitele prostupu tepla 0,24 W/m2K podle ČSN 73 0540-2;
 • na každý 1 metr délky vzduchové vrstvy přesahující 10 m se zvětšuje nejmenší tloušťka vzduchové mezery o 10 %;
 • uvedená plocha přiváděcích a odváděcích otvorů je uvažována čistá bez plochy dalších konstrukcí omezující průchod vzduchu (pletivo protihmyzových mřížek);
 • plášť střechy mezi větranou vzduchovou mezerou a vnitřním prostředím stavby musí být vzduchotěsný.

Nejčastější chyby při návrhu provětrávané vzduchové mezery

 • Návrh a posouzení není součástí projektové dokumentace a projektant se odvolává na dodavatele střešní konstrukce;
 • návrh zhotovitele střešní krytiny se odvolává na výpočty podle dodavatelů střešní krytiny, zejména skládané (tašky), který nezohledňuje:
 • tvar střechy úžlabí a nároží,
 • poměr délky a výšky střechy.

Zpravidla u skládaných krytin je navrhovaný počet a umístění odvětrávaných tašek podle výrobce nižší a nevyhovuje požadavkům technické normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Zdroj: ČKAIT

The post Téma: Střechy – Provětrávané mezery šikmých a plochých střech appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Zaměřeno na bydlení https://www.portalobydleni.cz/zamereno-na-bydleni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zamereno-na-bydleni Fri, 11 Sep 2020 07:00:26 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7735 Přesně tak se jmenuje výstava, která až do 2. října probíhá v brněnském Urban centru a návštěvníky v přehledném průřezu seznámí s dlouhodobou strategií bydlení v Brně. V centru pozornosti této zajímavé expozice je téma dostupného městského bydlení. Historická realita se protíná se současnou realitou, dá se ale předpokládat, že zájem veřejnosti se upne na… číst dále Zaměřeno na bydlení

The post Zaměřeno na bydlení appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Přesně tak se jmenuje výstava, která až do 2. října probíhá v brněnském Urban centru a návštěvníky v přehledném průřezu seznámí s dlouhodobou strategií bydlení v Brně. V centru pozornosti této zajímavé expozice je téma dostupného městského bydlení. Historická realita se protíná se současnou realitou, dá se ale předpokládat, že zájem veřejnosti se upne na připravované developerské projekty.

Jste-li Brňané či hodláte-li do jihomoravské metropole zavítat, může vám výstava přinést zajímavé informace a podněty.

Více informací zde

Foto: Pixabay

The post Zaměřeno na bydlení appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>