27. ledna 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Správa bytového domu

EED – novela rozúčtovací vyhlášky a očekávaná budoucí změna zákona o službách (II.) Druhá kapitola tématu měsíce je věnována změnám evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti a jejich transpozice do českého právního řádu. Týkají se především pravidel pro vyúčtování, resp. informování příjemců služeb o jejich spotřebách tepla a teplé… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

EED – povinné osazování měření se vzdáleným odečtem dat (= novela zákona o hospodaření energií) – I. část Energy Efficiency Directive (EED), česky směrnice o energetické účinnosti, je v současnosti ve spojení bydlení a tepla či teplé vody hodně omílaným tématem. Je tomu tak proto, že poslední změny evropské směrnice č.… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Technický dozor stavebníka (VIII) Mezi základními pojmy definuje stavební zákon jen stavební dozor (dozor nad prováděním stavby svépomocí), technický dozor stavebníka tu definován není. V § 152 ukládá stavební zákon povinnost stavebníkovi zajistit u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Provádění stavby a stavební deník (VII) Stavbu může provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby), který má příslušné živnostenské oprávnění pro vázanou živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Obvykle používaným smluvním typem občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ObčZ) pro provádění stavby je smlouva o dílo. „Dílem se rozumí zhotovení určité… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Projektová dokumentace a ochrana autorských práv (VI) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby, bude s velkou pravděpodobností také autorským dílem, které je chráněno podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a v… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace (V) Vztah klienta (stavebníka, objednatele) a projektanta (zhotovitele čili autora projektové dokumentace) by měl být podle občanského zákoníku upraven smluvně (zákon č. 89/2012 Sb., dále ObčZ). Občanský zákoník vedle obecných smluvních podmínek podrobně upravuje tzv. základní smluvní typy, mezi které patří smlouva o… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Vztah ke společnosti a ke klientovi a disciplinární odpovědnost autorizovaných osob Vztah autorizované osoby ke klientovi upravuje Profesní a etický řád ČKAIT (dostupný na www.ckait.cz/rady). Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností ve výstavbě a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace. Při výkonu vybraných a… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Odpovědnost autorizovaných osob (III) Autorizované osoby mají ve vztahu ke klientům a ke společnosti nejen odpovědnost soukromoprávní, danou obchodními vztahy a smlouvami a upravenou především občanským zákoníkem, ale také odpovědnost veřejnoprávní, související s jejich specifickým postavením ve výstavbě a upravenou veřejnoprávními předpisy, především autorizačním a stavebním zákonem. Jde tedy o odpovědnost… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (II) Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě mohou získat pouze fyzické osoby, které prokážou dosažení předepsaného vzdělání požadovaného směru a odborné praxe a složí zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí příslušné profesní komory – ČKAIT nebo ČKA. Autorizované osoby se prokazují příslušným osvědčením… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »
X