27. ledna 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Vybrané činnosti a veřejný zájem ve výstavbě Vybrané činnosti v procesu přípravy, navrhování a provádění staveb definuje platný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Jsou to činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a mohou je vykonávat pouze fyzické… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Vzájemné vypořádání spolubydlících s ohledem na společné dluhy vůči pronajímateli (V) Právní režim vypořádání společných dluhů spolubydlících se bude lišit v závislosti na tom, v jakém právním vztahu k pronajímateli jsou. Jestliže se bude jednat o společné nájemce bytu podle ustanovení § 2270 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Vypořádání vlastnictví bytu při rozvodu (VII) Při rozvodu manželství je vždy nutné vypořádat vzájemné majetkové vztahy. V případě nemovitostí se takové vypořádání řídí jinými faktickými i právními normami oproti standardnímu vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti. V prvé řadě je nutné posoudit právní režim bytu, tj. zda se nachází ve společném jmění manželů, či… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Rezervační smlouva – pojem a význam (VI) Rezervační smlouva je dlouhodobě velmi často využívaným smluvním typem především na realitním trhu. Nejedná se ale o smluvní typ upravený zákonem, ale o smlouvu inominátní. Základní pravidla proto vycházejí z obecné právní úpravy právních jednání a relativních majetkových práv obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb.,… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti (V) Téma tohoto článku lze považovat za propojení rodinného práva s vlastnictvím a nájmem domu či bytu. Tato dvě právní odvětví spolu mají řadu společného, přičemž dnes si přiblížíme pojem obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Zákonnou definici obvyklého vybavení rodinné domácnosti nalezneme v ustanovení § 698 odst.… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (IV) Nájem prostoru sloužícího k podnikání je institut upravený v ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Tato právní úprava se použije jen na nájem prostorů, které splňují definici dle ustanovení § 2302 občanského zákoníku. Musí jít… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Bydlení po zániku manželství (I) Problematika bydlení po zániku manželství je upravena ustanovení § 766–770 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), pojednávající o rodinném právu. Institut práva bydlení zaniká rozvodem manželství nebo smrtí jednoho z manželů. Ustanovení § 766 občanského zákoníku nám upravuje problematiku společného… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Hluční sousedé – možnost řešení sousedských sporů (III) Rušení hlučným sousedem může být z právního hlediska zásahem do vlastnického či užívacího práva k nemovitosti. Možnosti ochrany práv dotčeného souseda se budou lišit v závislosti na právu, do kterého je zasahováno. Sousedícím pozemkem, popř. stavbou, bytovou jednotkou nebo jinou nemovitou věcí se v tomto případě… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Bydlení pohledem práva

Exekuce prodejem nemovité věci – možnosti obrany nájemce (II)  Prodej nemovité věci je jedním ze způsobů provedení exekuce, kterou provádí exekutor na zabavené nemovité věci dlužníka neboli povinného, kdy tato věc je následně zpeněžena v dražbě. Pro dražbu se sice primárně určí taková nemovitá věc, kterou povinný nevyužívá k bydlení pro sebe… číst dále Téma: Bydlení pohledem práva

Číst dál »

Téma: Jak uvažovat, když si chceme pořídit bydlení

Náklady na bydlení (VIII) Co si vlastně představit pod pojmem „náklady na bydlení“? Pohledy se mohou značně lišit podle toho, co vše ještě budeme považovat za náklad související s bydlením. Pro toho, kdo uvažuje o svém vlastním bydlení, by to však měl být spíše širší výčet, aby si učinil dokonalou představu… číst dále Téma: Jak uvažovat, když si chceme pořídit bydlení

Číst dál »
X