22. července 2024

Právní poradna: Má při prodeji bytu předkupní právo SVJ?

Když chci prodat byt v osobním vlastnictví, je mojí povinností nabídnout jej nejdříve SVJ? A pokud nebudu souhlasit s nabízenou částkou SVJ a budu mít lepší nabídku, mohu odmítnout?

Odpověď

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti detailů vaší situace, budu vycházet z platné právní úpravy, konkrétně z občanského zákoníku. Obecně se má za to, že překupní právo ostatních členů společenství vlastníků jednotek (SVJ) existuje, postupným vývojem občanského práva však bylo omezeno některými podmínkami a okruh případů, ke kterým se předkupní právo vztahuje, se významně zúžil.

Dle občanského zákoníku platí, že „bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo. To se však nevztahuje na případy, kdy spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů“.

To znamená, že pro vás je především rozhodující, z jakého titulu jste vlastnictví k jednotce nabyla, zdali se tuto jednotku snažíte prodat v době šesti měsíců od vašeho nabytí vlastnictví a také, jaký máte právní vztah k tomu, na koho máte v plánu jednotku převést.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay