22. července 2024

Téma: Majetkové vypořádání

Rozvody nejsou romantickou telenovelou, ale drsnou reality show. Bitvou o děti i majetek. Jak obvykle probíhá vypořádávání společného majetku?

Pokud společné jmění manželů zanikne například rozvodem manželství, mohou si manželé společné jmění vypořádat dohodou. Dohoda o vypořádání vyžaduje vždy písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání společného jmění manželů písemnou formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali.

Písemná dohoda o vypořádání společného jmění je podmínkou pro tzv. smluvený (dohodnutý) rozvod. V tomto případě podle § 738 odst. 2 postačí, pokud je dohodou pokrytá jen část společného jmění.

Nejčastějším způsobem vypořádání společného jmění manželů je na základě návrhu jednoho z manželů soudem. Soud pak v samostatném řízení společný majetek manželů rozdělí, tj. určí, která věci připadnou do výhradního vlastnictví tomu kterému manželovi.

V případě, že se manželé na vypořádání společného majetku nedohodnou a ani nenavrhnou vypořádání soudem do tří let od zrušení společného jmění, nastává právní domněnka, kdy platí, že bývalí manželé se vypořádali tak, že:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné (mezi bývalými manželi vznikne klasické spoluvlastnictví),
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné (opět spoluvlastnictví).

Zdroj: JUDr. Jaroslava Nestěrová

Foto: Pixabay