5. prosince 2021

Témata Portálu o bydlení

Téma: Správa bytových domů

Dopady korporátního zákona na bytová družstva (IV) V loňském roce prošel velmi výraznou změnou zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Stalo se tak hned dvěma novelami s trochu kuriózní historií spočívající v tom, že později uveřejněná novela nabyla účinnosti… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »

Téma: Správa bytových domů

Rozúčtování a vyúčtování v bytovém domě (III) Právní úprava rozúčtování a vyúčtování služeb v bytovém domě se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“ nebo „ZoS“), jinak též zákon… číst dále Téma: Správa bytových domů

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

EED – novela rozúčtovací vyhlášky a očekávaná budoucí změna zákona o službách (II.) Druhá kapitola tématu měsíce je věnována změnám evropské směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti a jejich transpozice do českého právního řádu. Týkají se především pravidel pro vyúčtování, resp. informování příjemců služeb o jejich spotřebách tepla a teplé… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

EED – povinné osazování měření se vzdáleným odečtem dat (= novela zákona o hospodaření energií) – I. část Energy Efficiency Directive (EED), česky směrnice o energetické účinnosti, je v současnosti ve spojení bydlení a tepla či teplé vody hodně omílaným tématem. Je tomu tak proto, že poslední změny evropské směrnice č.… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Technický dozor stavebníka (VIII) Mezi základními pojmy definuje stavební zákon jen stavební dozor (dozor nad prováděním stavby svépomocí), technický dozor stavebníka tu definován není. V § 152 ukládá stavební zákon povinnost stavebníkovi zajistit u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Provádění stavby a stavební deník (VII) Stavbu může provádět stavební podnikatel (zhotovitel stavby), který má příslušné živnostenské oprávnění pro vázanou živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Obvykle používaným smluvním typem občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ObčZ) pro provádění stavby je smlouva o dílo. „Dílem se rozumí zhotovení určité… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Právní poradna: Do kdy musí být provedeno vyúčtování spotřeby vody

K 31. 3. 2021 jsem skončila nájem v bytovém domě. Bohužel do dnešního dne nemám od pronajímatele vyúčtování spotřeby vody. Platí i v tomto případě, že vyúčtování musí být provedeno do 4 měsíců? (Předání bytu, zapsání stavu vodoměru i elektroměru proběhlo bez problémů.) Nebo musím čekat až do prosince, kdy… číst dále Právní poradna: Do kdy musí být provedeno vyúčtování spotřeby vody

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Projektová dokumentace a ochrana autorských práv (VI) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby, bude s velkou pravděpodobností také autorským dílem, které je chráněno podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a v… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »

Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace (V) Vztah klienta (stavebníka, objednatele) a projektanta (zhotovitele čili autora projektové dokumentace) by měl být podle občanského zákoníku upraven smluvně (zákon č. 89/2012 Sb., dále ObčZ). Občanský zákoník vedle obecných smluvních podmínek podrobně upravuje tzv. základní smluvní typy, mezi které patří smlouva o… číst dále Téma: Vybrané činnosti ve výstavbě

Číst dál »
X