14. dubna 2024

Témata Portálu o bydlení

Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Vymezení základních pojmů

Rok 2024 je rokem nového stavebního zákona, který postupně nabývá účinnosti a významně se dotýká také problematiky bydlení včetně požadavků na bezbariérové užívání. Účinnosti zákon sice nabývá 1. ledna 2024, ale zavádí tzv. přechodné období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 podle ustanovení § 334a nového stavebního zákona. V zásadě… číst dále Téma měsíce: Přístupné bydlení pro handicapované a slabozraké. Vymezení základních pojmů

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Zástavní právo k nemovitosti

V kupních smlouvách o převodu nemovitosti se často můžeme setkat s ujednáními o zřízení zástavního práva. Pomocí zástavního práva lze dosáhnout relativně silného a spolehlivého zabezpečení pohledávky na zaplacení kupní ceny. V zástavním vztahu vystupují do popředí tyto základní prvky: zástava, zástavní věřitel, zástavní dlužník a zástavce. Právní úpravu zástavního práva nalezneme v… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Zástavní právo k nemovitosti

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Vymezení bytové jednotky v kupní smlouvě

Převádíme-li vlastnické právo k bytové jednotce, musíme věnovat zvýšenou pozornost vymezení předmětu koupě. V současné době se stále můžeme setkat s dvojím vymezením bytových jednotek. První vymezení totiž upravuje občanský zákoník a druhé zákon o vlastnictví bytů. Zákon o vlastnictví bytů pozbyl účinnosti dne 31. 12. 2013, kdy byl nahrazen právní úpravou občanského… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Vymezení bytové jednotky v kupní smlouvě

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Rozvod manželství a právo bydlení manželů

Rozvod manželství zásadně zasahuje do několika majetkových sfér obou manželů. Nejedná se tedy pouze o standardní vypořádání společného jmění manželů, ale taktéž případné spory týkající se následného uspořádání bytových potřeb manželů. Rozvodem manželství samozřejmě zaniká právo bydlení manželů. Je však třeba posuzovat, zda měli manželé stejné nebo společné právo, či… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Rozvod manželství a právo bydlení manželů

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Právo bydlení manželů – jeho vznik a jednotlivé pojmy

Občanský zákoník ve své druhé části přináší úpravu pojmu rodinné domácnosti, a s tím související společné právo bydlení. Na první pohled srozumitelná právní úprava však uvádí několik výrazů, které není leckdy lehké vyložit. Ustanovení § 743 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že: „Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost.“ Pojem… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Právo bydlení manželů – jeho vznik a jednotlivé pojmy

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na člena domácnosti

S nájemní smlouvou se v průběhu života setká téměř každý člověk. Jedním z nejběžnějších případů je uzavření nájemní smlouvy k domu či bytu za účelem zajištění bydlení. Do tohoto nájemního vztahu však může zasáhnout více či méně nepředvídaná událost, kterou je smrt jedné ze smluvních stran. V případě nájemní smlouvy… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na člena domácnosti

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na dědice

Nepříjemným překvapením pro dědice zesnulého užívající nájemní byt, u kterého nedošlo k přechodu nájmu na osoby, s nimiž sdílel domácnost, může být povinnost doplatit nájemné a úhrady za služby, a to především za dobu od nájemcovy smrti až do skončení nájmu. Nedošlo-li k přechodu práva nájmu na členy domácnosti nájemce,… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Následky smrti nájemce – přechod nájmu na dědice

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Dědické právo a bydlení

Každého z nás bohužel někdy zasáhne i tak nepříjemná situace, jako je úmrtí blízké osoby. Posledním rozloučením to však zpravidla nekončí. Jmění zemřelého, tedy zůstavitele, přechází na jiné osoby a je třeba jej vypořádat v rámci řízení o pozůstalosti, rovněž obecně známého jako dědické řízení. Základní právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Jměním… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Dědické právo a bydlení

Číst dál »

Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Daň z nájmu fyzických osob

Pronájem bytu či domu může být skvělou příležitostí, jak zvýšit příjmy do rodinného rozpočtu. Výdělek v podobě nájemného je však příjmem jako každý jiný a podléhá zdanění. Základní úpravu nalezneme v zákoně České národní rady o daních z příjmů (dále jako „zákon o daních z příjmu“). Zákon o daních z příjmů upravuje ve své první… číst dále Téma měsíce: Odborná terminologie v praxi. Daň z nájmu fyzických osob

Číst dál »

Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Následky smrti nájemce, přechod nájmu bytu

Následky smrti nájemce, resp. právní úprava, která se této skutečnosti týká, je obsahem občanského zákoníku. Přechod práva nájmu bytu je právním nástupnictvím, v jehož důsledku přecházejí na osobu stanovenou v zákoně práva a povinnosti předchozího nájemce. Původní nájemní vztah nezaniká a trvá i nadále, a to se všemi základními obsahovými atributy… číst dále Téma měsíce: Co řeší nájemci a pronajímatelé II? Následky smrti nájemce, přechod nájmu bytu

Číst dál »