22. července 2024

Téma: Obvodové pláště, lodžie, balkony

Doposud jsme se věnovali vnitřním úpravám v panelových domech, nyní svou pozornost zaměříme na obvodové konstrukce.

Obvodové pláště

Obvodové průčelní a štítové dílce stávajících panelových budov jsou řešeny v několika základních konstrukčních variantách:

–          jednovrstvé,

–          vícevrstvé se smykově tuhým spojením,

–          sendvičové s relativně smykově poddajnější střední vrstvou.

Ze statického hlediska mohou být průčelní obvodové dílce plnohodnotnou součástí nosného systému a mohou být řešeny jako tzv. samonosné, příp. zavěšené a vestavěné.

Hlavní vady obvodových dílců z hlediska současných požadavků na tepelně technické vlastnosti budov jsou:

–          nedostatečné tepelně technické vlastnosti,

–          nevhodná skladba obvodových dílců,

–          nedostatečné kotvení obvodových dílců k vnitřní nosné konstrukci,

–          koroze kotevní výztuže.

Obvodové konstrukce panelových soustav realizovaných do konce 80. let nesplňují tepelně technické požadavky a nevyhovují požadavkům energetické náročnosti podle současně platných předpisů a norem, zejména ČSN 73 0540-2:2011.

V současnosti je řada budov zateplována tzv. kontaktním zateplovacím systémem. Při aplikaci tohoto systému dochází často k závažným nedostatkům – není kontrolován stav kotevní výztuže obvodových dílců k vnitřní nosné konstrukci, není kontrolován stav spojovací výztuže jednotlivých vrstev sendvičových obvodových dílců, tepelná izolace nebyla navrhována s ohledem na požadavky ČSN 730540, nejsou respektovány otázky interakce stávajícího obvodového pláště a bezespárého zateplovacího systému. V souhrnu se tyto nedostatky mohou projevit opakujícím výskytem poruch.

Obalové konstrukce panelových domů jsou vystaveny specifickým druhům zatížení (měnící se vysoké a nízké teploty během jednotlivých ročních období, hnané šikmé deště, sněhové přívaly), proto je nutné, aby práce na opravě byly zadávány pouze stavebním firmám s bohatou zkušeností a kvalitními výsledky v této problematice.

Lodžie

Lodžie realizované do konce 90. let vykazují díky nedostatečné údržbě rozsáhlé narušení, které snižuje užitnou hodnotu i statickou bezpečnost. Na lodžiových konstrukcích je nutné provést opravu původní nosné konstrukce, obnovu hydroizolační a nášlapné vrstvy, opravu zábradlí, jeho nové výplně včetně povrchových úprav (reprofilace, antikorozní ochrana apod.), příp. přistoupit k demontáži narušených a dožilých lodžiových konstrukcí. Nedílnou součástí obnovy je odstranění narušeného a degradovaného betonu (mechanicky, otryskáním apod.), očištění a ochrana zkorodované výztuže, příp. náhrada rozsáhle zkorodované výztuže, doplnění a reprofilace betonových prefabrikovaných dílců speciálními sanačními hmotami, zpravidla na bázi polymercementových směsí, spolu se zajištěním požadované soudržnosti původního a nového betonu prostřednictvím adhezních můstků.

U předsazených lodžiových konstrukcí je důležitou součástí obnovy kontrola, příp. příslušné doplnění a úprava kotevní výztuže lodžií k vnitřním nosným stěnovým dílcům a její ochrana před zatékáním a následnou korozí. Tato část sanace zahrnuje také obnovu výplně a povrchové úpravy styků stěnových a stropních lodžiových dílců a obvodového pláště panelové budovy.

Rozsáhle narušené a staticky nebezpečné lodžie vyžadují demontáž a provedení nové předsazené konstrukce, respektující zvláštnosti a extrémní podmínky, jimž je konstrukce vystavena. Betonová prefabrikovaná konstrukce by měla být provedena z kvalitního betonu s dostatečnou tloušťkou krycí vrstvy výztuže (min. 20 mm) a styky lodžiových dílců, které umožňují cyklické pohyby konstrukce způsobené změnou teploty.

Nové lodžie mohou být řešeny jako:

–          představená lodžie z betonových prefabrikovaných dílců uložená na původní, příp. dodatečně provedenou základovou konstrukci, či uložená na speciální dílec „konzolově“ kotvený ke stávající panelové konstrukci;

–          předsazená prefabrikovaná betonová konstrukce s poddajnými suchými vodorovnými styky umožňujícími „pružnou“ odezvu styků prefabrikovaných dílců na cyklické účinky teploty včetně poddajného kotvení lodžiové konstrukce k nosné konstrukci prostřednictvím ocelových spojek z nerezavějící oceli dimenzované s uvážením cyklických dilatačních pohybů;

–          předsazená ocelová konstrukce provedená z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů a ocelových podlahových konstrukcí založená na dodatečně provedených základech a kotvená k stávající panelové konstrukci (speciální řešení styků s neoprenovými prvky umožňující realizaci svislé a vodorovné deformace).

Balkony

Porušené balkonové konstrukce s vykonzolovanou betonovou deskou vyžadují odstranění narušeného betonu, opravu zkorodované výztuže včetně jejího případného doplnění, aplikaci kompozitů na bázi vysokopevnostních tkanin a epoxidové pryskyřice. Na obnovenou a zpevněnou železobetonovou vysutou desku lze osadit novou prostorovou konstrukci balkonu.

Rozsáhle narušené a funkčně nevyhovujících ocelové zavěšené balkony je zpravidla nutné demontovat a nahradit novou zavěšenou konstrukci, řešenou shodně jako původní, příp. může mít nové tvarové i rozměrové řešení s uplatněním nových výrobků a materiálů. Je nutné ověřit možnost využití a prověřit stav původních závěsných a opěrných zařízení pro zavěšení a opření nové ocelové konstrukce balkonu, příp. provést nové závěsy a opěrky. Novou konstrukci se zavěšenými ocelovými prostorovými balkony – v případech nevyhovujícího stavu závěsných kotev a obtížného provedení nových kotev provázeného závažným narušením stávajících obvodových dílců, příp. v případech jednovrstvých obvodových dílců.

Jiným řešením náhrady nevyhovujících balkonových konstrukcí panelových soustav může být:

–          nová vylehčená ocelobetonová konstrukce sestávající ze zavěšené kompletizované balkonové desky a z kompletizovaného ocelového zábradlí;

–          nová vylehčená prostorová betonová konstrukce tvaru písmene „U“ ze sklobetonu;

–          nová prostorová plně kompletizovaná konstrukce vyrobená na bázi sklolaminátu s konečnou povrchovou úpravou;

–          nosná konstrukce z deskových železobetonových dílců sestavovaných na místě do prostorové konstrukce tvaru písmene „U“;

–          nosná konstrukce původních ocelových prostorových dílců bude po demontáži nahrazena předsazenou nebo představěnou stěnovou železobetonovou konstrukcí lodžií, příp. ocelovou konstrukcí „lodžie“ s nosnými sloupky po obvodu nově vzniklé lodžie.

Uvedené alternativní řešení balkonových konstrukcí lze aplikovat na malorozponové i středně rozponové panelové soustavy, přičemž je nutné důsledně respektovat konkrétní řešení obvodové konstrukce a její vazbu na nosný systém.

Před osazením nových balkonových konstrukcí je nutné ověřit rozsah, dimenzi a stav kotvení obvodových dílců k nosné konstrukci. Nově navržené kotevní prvky je nutné provést z nerez oceli, příp. z kvalitních žárově pozinkovaných profilů.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay