22. července 2024

Téma: Rozvod manželství II

Kde podat návrh na rozvod manželství? Jaký je soudní poplatek? Proč se raději nechat zastoupit advokátem v rozvodovém řízení?

Řízení o rozvod manželství upravuje zejména zákon o zvláštních řízeních soudních a občanský soudní řád. Místní příslušnost soudu pro řízení o rozvod manželství je dána obvodem soudu, kde mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Soudní poplatek za podání návrhu na rozvod manželství činí 2000 Kč. Řízení o rozvod manželství může být zahájeno na návrh jednoho z manželů či společným návrhem obou manželů u nesporného rozvodu. Pokud by návrh na rozvod manželství podal někdo jiný, soud takový návrh odmítne.

K projednání rozvodu manželství soud nařizuje jednání, na kterém vyslechne manžele, přičemž dle zákonné úpravy má soud vést manžele ke vzájemnému smíru a odstranění příčin rozvratu manželství. Soud může přerušit řízení a nařídit schůzku s mediátorem k dosažení obnovy manželství. V rámci dokazování soud vychází především z předložených důkazů. Soud může provést i jiné než účastníky navržené důkazy, pokud je to třeba ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu nebo je-li toho třeba ke zjištění zájmů nezletilých účastníků, pro které nemůže být manželství rozvedeno.

Ke správnému sepisu návrhu na rozvod manželství a zastupování zejména ve sporném nebo ztíženém rozvodu lze doporučit vyhledat kvalifikovaného advokáta, který je povinen chránit a prosazovat zájmy svého klienta. Advokát je profesionálním poskytovatelem právních služeb, který nese přísnou odpovědnost za způsobenou škodu klientovi. Rozvod manželství představuje podstatný zásah do osobního a rodinného života s přesahem do majetkových poměrů manželů, kdy je vhodné se nechat zastoupit profesionálem, který je znalý zákonů a rozhodovací praxe soudů. Seznam advokátů dle místa bydliště a specializace naleznete na webových stránkách České advokátní komory.

Proti rozsudku o rozvodu manželství je přípustné odvolání. Odvolání není přípustné, pokud bylo soudem vyhověno společnému návrhu na rozvod manželství. Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Poznámka: Využité a citované ustanovení v článku: zejména § 383, § 384, § 390 a § 395 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš

Foto: Pixabay