18. května 2024

Bytové družstvo a ceník poplatků

Naše bytové družstvo vytváří ceník poplatků za úkony BD a chce o něm nechat hlasovat na členské schůzi. Ve stanovách nemá žádnou zmínku o jednorázových poplatcích ani o případném hrazení nákladů za některé úkony nebo o sankcích (tedy to ani nevylučují). Já s ceníkem souhlasím, ale několik členů BD se vyjádřilo, že něco takového by muselo být ve stanovách, a že pokud po nich bude BD takovýto poplatek vymáhat, dají to k soudu. Mám tedy otázku, zda může BD vybírat poplatky za jednorázové úkony za výše uvedených podmínek? Většina BD takový ceník má, ale má to oporu v zákoně?

Odpověď – 1. část

Úvodem poukazuji na to, že bez bližších znalostí Vašeho případu, zejména stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy družstev, a to zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Co se týče odpovědi na Váš dotaz, předně uvádím, že jednou ze zákonných náležitostí stanov (bytového) družstva je vymezení práv a povinností člena družstva. Změna stanov, tedy i úprava/doplnění práv a povinností členů družstva v nich obsažených, přitom náleží do působnosti členské schůze.

Jak je uvedeno v dotazu, sazebníky poplatků za úkony bytového družstva (poplatek za administraci převodu družstevního podílu, schválení podnájmu apod.) skutečně bývají v rámci bytových družstev běžně vydávány. K jejich oprávněnosti lze uvést následující. Jak již bylo uvedeno výše, práva a povinnosti členů bytového družstva by měla být zakotvena ve stanovách. Ve vztahu ke stanovení poplatků za úkony bytového družstva lze dospět k závěru, že obecná povinnost hradit poplatky za úkony bytového družstva by měla být stanovena ve stanovách. Nicméně konkrétní výčet zpoplatňovaných úkonů družstva a výše poplatků nemusí být uveden přímo ve stanovách, ale může být zakotven např. ve vnitřním družstevním předpisu – sazebníku/ceníku poplatků za úkony bytového družstva vydaném v souladu se stanovami. Tento závěr v minulosti dovodily i české soudy, nicméně jedná se jen o možný, nikoliv jednoznačně závazný, výklad dané otázky.

Odpověď – 2. část

Dále je třeba se zaměřit na to, jakým způsobem máte ve stanovách upravenou otázku úhrady nákladů bytového družstva vzniklé pří správě družstevních bytů. Tyto náklady by standardně měly být zahrnuty v nájemném hrazeném bytovému družstvu ve smyslu ust. § 744 ZOK. Pokud by byly ve stanovách formulovány náklady vzniklé při správě družstevních bytů tak, že by bylo možné dovodit, že k nim náleží i položky z ceníku poplatků, nebylo by pak možné požadovat úhradu takových nákladů dvakrát (tj. jak na základě ceníku, tak jako součást nákladů vzniklých při správě družstevních bytů).

Závěrem lze shrnout, že zákonná úprava v zásadě nevylučuje, aby bytové družstvo stanovilo povinnost úhrady poplatků za určité úkony. Tato povinnost členů družstva by měla být alespoň v obecné rovině upravena ve stanovách. Zároveň je třeba se zaměřit na znění stanov konkrétního bytového družstva a posoudit, zda poplatky za určité úkony nejsou již zahrnuty v nákladech na správu družstevních bytů zahrnutých v nájemném. V konkrétním případě je také vhodné se vždy zabývat výší poplatkové povinnosti – výše poplatků by neměla být nepřiměřená.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS