21. května 2024

Člen družstva odmítá revizi plynových zařízení

Naše družstvo má ve stanovách podrobně uvedený článek o povinnostech členů a o dalších postupech při jejich neplnění. V článku 22 je uvedeno, že člen může být vyloučen z družstva, pokud poruší členské povinnosti, v článku 38 je uvedeno, že člen musí umožnit osobám pověřeným družstvem, aby prováděli revize. Jeden člen družstva tento vstup do bytu neumožňuje. Jedná se o revizi plynového zařízení. Poslední revizi umožnil v roce 2012 a další 2 revize neumožnil ani v náhradním termínu. Poslední náhradní termín byl 30. 4. 2020 a opět zůstal nesplněn (byl vyzván spolu s manželkou doporučeným dopisem, aby revizi předložil). Zajímá nás, zda můžeme dát členovi družstva výstrahu (čl. 23) s lhůtou minimálně 30 dní a po nesplnění této lhůty člena z družstva vyloučit. Je to reálné a nebude to soudem odmítnuto při nesplnění této povinnosti (neumožnění revize plynu)?

Odpověď – 1. část

Předně mi dovolte uvést, že ačkoli jste nastínili část znění Vašich stanov, neznám jejich přesnou a kompletní podobu, zároveň neznám znění nájemní smlouvy uzavřené s Vámi zmíněným členem družstva. Ve své odpovědi pak budu vycházet zejména z platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění (dále jen „ZOK“).

Možnost vyloučení člena bytového družstva je upravena jednak v ust. § 734 ZOK, ale lze užít též ust. § 614, které obsahuje důvody pro vyloučení člena družstva obecně. Dle těchto zákonných pravidel může být člen družstva vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Dle ust. § 734 ZOK pak platí, že člena bytového družstva, s jehož členstvím je spojen nájem družstevního bytu, lze vyloučit mj. pokud poruší hrubě svoji povinnost vyplývající z nájmu.

Ze znění Vašeho dotazu vyplývá, že člen družstva opakovaně porušil své členské povinnosti, namístě je tedy písemná výstraha, v níž je zapotřebí uvést důvod jejího udělení, upozornit člena družstva na možnost vyloučení a též ho vyzvat, aby přestal s porušováním členských povinností a odstranil následky, což je stanoveno v ust. § 615 ZOK. K odstranění těchto následků, ve Vašem případě tedy ke zpřístupnění bytu za účelem provedení revize, je třeba stanovit přiměřenou lhůtu v délce nejméně 30 dnů. Dle Vámi uvedených údajů tento zákonný postup patrně kopírují i stanovy Vašeho bytového družstva.

O udělení této písemné výstrahy rozhoduje představenstvo, popřípadě jiný orgán určí-li tak stanovy.

Odpověď – 2. část

Následně, pokud člen družstva neodstraní následky porušení svých povinností ve stanovené lhůtě (tj. nezpřístupní byt za účelem provedení revize), může opět představenstvo, popřípadě jiný orgán určený stanovami, rozhodnout o vyloučení člena z bytového družstva. O takovém vyloučení je však možné rozhodnout toliko ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.

Nutné je také zvážit, zda je dán dostatečně silný důvod k vyloučení člena z bytového družstva, který případně obstojí i při přezkumu rozhodnutí o vyloučení soudem – viz níže. Je přitom třeba brát v potaz to, že k vyloučení člena z družstva by mělo být přistoupeno skutečně jen z objektivně důležitých důvodů, resp. v případě závažného jednorázového porušení povinností nebo méně závažného opakovaného porušování povinností. Byť by pravděpodobně bylo možné dovodit, že opakované porušování povinnosti zpřístupnit byt za účelem revize plynového zařízení dosahuje intenzity ospravedlňující vyloučení člena z družstva, nelze předem garantovat, zda by takové porušování povinností soud případně vyhodnotil jako dostatečný důvod k vyloučení člena z bytového družstva.

Co se týče možné obrany člena bytového družstva před vyloučením, platí, že proti rozhodnutí o vyloučení může ve lhůtě 30 dnů podat námitky, o nichž bude rozhodovat členská schůze. Členství člena následně zaniká buď marným uplynutím lhůty pro podání námitek, anebo rozhodnutím členské schůze o podaných námitkách. Zároveň může vylučovaný člen družstva podat návrh k přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva k soudu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS