21. května 2024

Co dělat, když představenstvo bytového družstva porušuje stanovy?

Představenstvo našeho bytového družstva neplní usnesení členské schůze a soustavně porušuje stanovy i ZOK, hospodaří v neprospěch BD. S kritiky své práce nekomunikuje. Odvolání představenstva je nemožné, neboť většině členů je to jedno, navíc nikdo nechce do nového představenstva kandidovat. Můžou se jednotliví členové BD domáhat dodržování stanov a ZOK u soudu, případně u soudu požadovat odvolání současného představenstva?

Odpověď – 1. část

Předně uvádím, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho bytového družstva budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

Pro zodpovězení Vašich dotazů je stěžejní vymezit, že mezi základní povinnosti představenstva patří povinnost plnit všechna usnesení členské schůze s výjimkou těch případů, kdy by tato usnesení byla v rozporu s právními předpisy, jak stanoví ust. § 706 odst. 2 ZOK.

Pokud představenstvo tuto povinnost neplní, můžete uplatnit stížnost na neplnění povinnosti představenstva u kontrolní komise Vašeho bytového družstva, byla-li zřízena. Úkolem kontrolní komise je mj. kontrola veškeré činnosti družstva a projednání stížnosti členů. Pakliže jste členem družstva s méně než 50 členy a nestanoví-li stanovy jinak, připadá pravomoc kontrolní komise na členskou schůzi s tím, že každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva (představenstvu) stejnou pravomoc jako kontrolní komise.

Jestliže členové představenstva jednají v neprospěch Vašeho bytového družstva, v důsledku čehož Vašemu družstvu vzniká hospodářská ztráta, lze uvažovat i o možném porušení povinnosti členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. V případě, že by bylo možné dovodit porušení této povinnosti ze strany člena/ů představenstva a na straně družstva by vznikla újma, jsou členové představenstva obecně povinni nahradit družstvu vzniklou škodu.

Odpověď – 2. část

Co se týče postupu ve věci vymáhání nároku na náhradu škody po členech představenstva v případě porušení povinnost péče řádného hospodáře, uvádím následující. Primárně je vhodné se pokusit danou záležitost vyřešit smírně, kdy ZOK přímo předvídá možnost uzavřít s členy představenstva, kteří porušili povinnost péče řádného hospodáře, smlouvu o vypořádání vzniklé újmy. Pakliže by uzavření takové smlouvy nebylo možné, nebo by ji členové představenstva neplnili, je možné se s nárokem na náhradu újmy způsobené členy představenstva obrátit na soud.

K možnosti odvolání členů představenstva uvádím, že volba a odvolání členů představenstva náleží do působnosti členské schůzce. ZOK však zakotvuje též institut vyloučení člena statutárního orgánu (představenstva) z výkonu funkce. Jedním z důvodů pro vyloučení člena představenstva z výkonu funkce je i opakované a závažné porušování péče řádného hospodáře v posledních třech letech. O vyloučení rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu má družstvo sídlo. Pokud soud dospěje k závěru, že jsou dány důvody pro vyloučení člena představenstva z výkonu funkce, rozhodne o jeho vyloučení, a funkce člena představenstva tudíž zanikne.

V každém případě ale lze doporučit, abyste konkrétní kroky konzultoval s odborníkem z řad advokátů, který se znalostí všech bližších okolností doporučí možný postup vůči členům představenstva a případně Vám pomůže s přípravou příslušných dokumentů/žalob.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS