18. května 2024

Do kdy musí být provedeno vyúčtování spotřeby vody

K 31. 3. 2021 jsem skončila nájem v bytovém domě. Bohužel do dnešního dne nemám od pronajímatele vyúčtování spotřeby vody. Platí i v tomto případě, že vyúčtování musí být provedeno do 4 měsíců? (Předání bytu, zapsání stavu vodoměru i elektroměru proběhlo bez problémů.) Nebo musím čekat až do prosince, kdy v předchozích letech obvykle vyúčtování zasílali?

Odpověď – 1. část

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, zejména znění Vaší nájemní smlouvy, budu se ve své odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou vyúčtování služeb, a to především zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

V souladu se shora uvedeným zákonem je pronajímatel, který je vůči Vám v postavení poskytovatele služeb, povinen Vám předložit vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení daného zúčtovacího období. Ve vyúčtování přitom musí být uvedena skutečná výše nákladů na jednotlivé služby, stejně jako celková výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byl patrný případný rozdíl mezi těmito částkami ve vyúčtování. Jedině takové vyúčtování může způsobit splatnost případného nedoplatku či přeplatku.

Stran vymezení zúčtovacího období uvádím, že zúčtovací období je dle téhož zákona nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb (ve Vašem případě pronajímatelka bytu).

Na výše uvedeném pak nic nemění ani to, že byl mezi Vámi nájemní vztah již ukončen a předpokládám, že pakliže Vám bylo dosud vyúčtování doručováno v měsíci prosinci, zúčtovací období zřejmě pravidelně, v souladu se čtyřměsíční zákonnou lhůtou, končí právě mezi měsíci srpnem a prosincem. Východiskem pro stanovení konce zúčtovacího období Vám tedy je právě období, kdy Vám bylo doručeno vyúčtování předešlé.

Na aktuální vyúčtování tedy bude třeba vyčkat s tím, že pro úplnost dodávám, že služby spojené s užíváním bytu se Vám samozřejmě i navzdory jejich dodatečnému doručení účtují za období, kdy jste byt užívala, tedy do doby, než byl nájemní vztah ukončen a Vy jste se vystěhovala.

Odpověď – 2. část

Závěrem uvádím, že vyúčtování Vám musí být doručeno řádně, tedy včas a se splněním všech zákonných náležitostí. Jestliže Vám vyúčtování  bude doručeno včas a Vy budete pochybovat o jeho správnosti, tak máte jakožto příjemce služeb právo požádat poskytovatele služeb o doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování, přičemž poskytovatel služeb Vám je povinen vše uvedené doložit nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období. Současně máte jako příjemce služeb právo podat proti způsobu a obsahu vyúčtování námitky, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popř. doložení shora uvedených podkladů.

Jestliže příslušné vyúčtování nebude splňovat zákonem stanovené náležitosti, nemůže dojít ke splatnosti nedoplatku či přeplatku. Nicméně to neznamená, že Vy, jako příjemce služeb, nejste povinna zaplatit náklady za skutečně spotřebované služby.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS