21. května 2024

Hlasování o návrhu vzešlém z diskuze

V současné době polemizujeme jako řádoví členové s představenstvem o usnesení členské schůze. Na členské schůzi byl v diskuzi podán návrh na obnovení činnosti kontrolní komise s novými členy (určitou dobu nebyl žádný člen, který by chtěl do kontrolní komise, proto byla vymazána). O návrhu bylo hlasováno a byl přijat – jeden se zdržel, nikdo nebyl proti, ostatní byli pro. Toto hlasování bylo i součástí usnesení na konci členské schůze, kde hlasovali všichni přítomní pro. V zápisu bylo toto rozhodnutí členské schůze představenstvem změněno pouze na jednorázovou kontrolu účetnictví s touto argumentací: „Jelikož volba kontrolní komise, která je orgánem družstva, nebyla uvedena v programu schůze při jejím ohlášení, je hlasování o této volbě v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., § 253 (3). Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.“ Platí tedy, že o jakémkoliv návrhu, který vzejde z diskuze, není možno na členské schůzi hlasovat, pokud nebyl zařazen na pořad zasedání při jeho ohlášení? A tím zařazením se myslí požadavek na svolavatele členské schůze, aby byl návrh uveden v programu členské schůze na pozvánce?

Obecně platí, že na členské schůzi bytového družstva lze projednat a rozhodnout pouze ty záležitosti, které jsou uvedeny jako body programu členské schůze v pozvánce na členskou schůzi. Je tomu tak proto, aby byli všichni členové družstva s předstihem informování o projednávaných záležitostech a mohli si tak vytvořit vhodné podmínky pro účast a hlasování na členské schůzi.

Program členské schůze uvedený v pozvánce lze doplnit či změnit jen způsobem uvedeným v ust. § 643 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), dle kterého platí, že záležitosti neuvedené v pozvánce či v oznámení o svolání členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. Toto ustanovení tedy chrání zájmy nepřítomných členů.

Dle uvedeného ustanovení je tedy možné přistoupit k doplnění programu členské chůze v jejím průběhu, ale doplněnou záležitost lze projednat pouze za podmínky, že se členské schůze zúčastní všichni členové družstva a všichni členové družstva též vysloví souhlas se zařazením navržené záležitosti na program jednání.

Pokud jsou na členské schůzi přítomni všichni členové bytového družstva, může kterýkoliv člen družstva navrhnout doplnění programu. Budou-li zařazením takové záležitosti na program souhlasit všichni členové, lze takovou záležitost na členské schůzi projednat a o hlasovat o ní jako o ostatních záležitostech, které byly původně na programu jednání.

V případě, že se členské schůze nezúčastní všichni členové, resp. s doplněním programu členské schůze nesouhlasí všichni členové družstva, nelze do programu členské schůze zařadit další bod nad rámec programu vyplývajícího z pozvánky na členskou schůzi., a pokud by se tak učinilo, může se každý člen družstva dle ustanovení § 663 ZOK dovolat neplatnosti přijatého usnesení pro rozpor se zákonem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS