21. května 2024

Hlasování per rollam a změna způsobu vytápění domu

Mám dotaz ohledně rozhodování členů SVJ pomocí hlasování per rollam. V roce 2019 byl na schůzi SVJ předložený návrh na hlasování změny ve věci výměny dálkového vytápění zbývajících bytových jednotek na vytápění plynovým kotlem. Ze 100 % vlastníků bytových jednotek jich má v současné době 3/4 své vytápění řešené pomocí plynového kotle. Vedení SVJ začalo vyjednávat podmínky pro realizaci změny stavu vytápění. Po 2 letech covidové pandemie byla letos schůze SVJ, na které se majitelé bytových jednotek dozvěděli, že probíhají jednání na ÚMČ ohledně technických specifikací odpojení od dálkového vytápění. Během let 2019–2021 došlo ale na trhu s energiemi, díky pandemii covidu, k zásadním změnám vytápění plynovým kotlem, a to zejména kvůli vyšším cenám plynu a elektřiny. Je možné v nouzovém stavu a v situaci, kdy je návratnost investice do vytápění plynovým kotlem v daleko delším časovém úseku a značně nejistá i s ohledem na evropský trend, využívat jiných způsobů vytápění než plynem, vyhlásit pro zbývající účastníky, kteří odsouhlasili změnu svého stávajícího způsobu dálkového vytápění hlasování per rollam ve věci zachování stávajícího způsobu vytápění? Otázka pro hlasující způsobem per rollam: Kdo má zájem dál využívat stávající dálkové a vytápění a kdo si chce pořídit vytápění plynovým kotlem? Nebo je nutné znovu hlasovat na schůzi SVJ, kde jsou všichni členové SVJ?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě v minulosti hlasovalo shromáždění o změně způsobu vytápění a již byl zahájen proces této změny, bude se muset pro zachování původního způsobu vytápění hlasovat opětovně jako o změně způsobu vytápění.

O takovéto změně rozhoduje shromáždění na zasedání. Jestliže nebude možné uspořádat řádné zasedání shromáždění, tedy jestliže toto nebude usnášeníschopné, anebo připouští-li to stanovy, je možné provést hlasování o této záležitosti mimo zasedání, tedy hlasováním per rollam.

V takovém případě však budou muset o této záležitosti hlasovat všichni vlastníci jednotek, přičemž pro přijetí rozhodnutí bude třeba souhlasu většiny všech vlastníků jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS