21. května 2024

Hrozí mi postih, když dlouhodobě nežiju na adrese trvalého bydliště?

Vzniká nějaký problém, pokud nebydlím dlouhodobě na adrese trvalého bydliště? Přestěhoval jsem se totiž k přítelkyni a trvalý pobyt si zatím měnit nechci. Je možné, že bych za toto mohl obdržet nějaký postih? A pokud ano, lze využít nějakého přechodného bydliště?

Místem trvalého pobytu (běžně označované jako „trvalé bydliště“) ve smyslu ust. § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen jako „zákon“ či „ZEO“) se rozumí adresa pobytu občana nebo cizince v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel.

Evidence adresy trvalého pobytu má především evidenční charakter, a proto nemusí zcela reflektovat skutečné místo pobytu člověka. Toliko dokazuje i skutečnost, že v případech stanovených ZEO, může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.

Hlavním významem adresy místa trvalého pobytu je vedle jejího evidenčního charakteru, také skutečnost, že za situace, kdy v evidenci obyvatel nemáte uvedený údaj o adrese, na kterou Vám mají být doručovány písemnosti, slouží adresa místa trvalého pobytu k doručování písemností zasílaných ze strany orgánů veřejné moci.

Za situace, kdy se trvale nezdržujete na Vaší adrese trvalého pobytu a nemáte v tomto místě zajištěno přebírání pošty, potencionálně můžedojít k situaci, že Vám například některý z orgánů veřejné moci zašle výzvu ke splnění určité povinnosti a Vy o této skutečnosti, z důvodu zdržování se mimo adresu trvalého pobytu, nebudete vyrozuměn.

Zásadní riziko v takovémto případě představuje institut fikce doručení, který je v obdobných podobách zakotven mimo jiné i v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád a v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterýmžto se nevyzvednutá písemnost považuje posledním dnem lhůty pro vyzvednutí za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Takovýmto způsobem můžete být potenciálně právně vázán k povinnosti, o které nebudete vůbec vědět a vystavujete se případnému riziku, že budete muset čelit negativním následkům z toho vyplývajících.

Pro případ, že chcete být zastihován orgány veřejné moci na jiném místě, než je Vaše adresa místa trvalého pobytu, nabízí zákon možnost podání písemné žádosti k zaevidování a následnému vedení údaje o adrese, na kterou Vám mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Takovouto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky. Ohlašovnou jsou v tomto případě myšleny obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů. Případně lze zajistit přeposílání pošty na jinou adresu.

Pokud tedy shrnu výše uvedené, nehrozí Vám sice sankce z důvodu, že se na adrese trvalého bydliště nezdržujete, nicméně z důvodu nepřebírání pošty se vystavujete řadě rizik s tím spojených. Nepřebírání pošty v místě trvalého bydliště jde jednoznačně k tíži adresáta.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS