21. května 2024

Instalace rekuperace a souhlas SVJ

Jsem majitel bytu, SVJ, má celkem 39 bytů. Do bytu si chci instalovat pokojovou rekuperační jednotku. Celá jednotka bude umístěna uvnitř bytu, kdy jde o malou jednotku montovanou na zeď, a z ní přes zeď vyvedeny 2 trubky a průměru 130 mm, které se na fasádě zakrývají kovovou mřížkou. Rozměry mřížky jsou v 356 x š 185 mm x h 60 mm (tedy přečnívající jen 6 cm nad fasádu). Hluk jednotky je max. 29 dB, ale tento hluk je uvnitř bytu, kde bude umístěna jednotka rekuperace. K montáži jednotky v bytě, udělání děr 2. 130 mm (nad sebou) a umístění mřížky je nutný souhlas shromáždění SVJ (majitelů ostatních bytů)? Souhlas je nutný získat na shromáždění, anebo ho lze získat pomocí obchůzky sousedů a jejich podpisem na konkrétní listinu týkající se dané věci Stanovy Vám zasílám, je tam obecně usnášející se shromáždění za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů (hlasy dle spoluvlastnických podílů), a vyžaduje se souhlas většiny přítomných vlastníků jednotek (takže de facto ne většiny všech vlastníků, ale jen většiny přítomné většiny vlastníků? – příklad 40 bytů stejných (stejných hlasů), 21 přítomno – shromáždění je usnášející – a stačí na takovém shromáždění 11 hlasů jakož to většiny přítomných pro schválení návrhu?)

Dle ustanovení občanského zákoníku platí, že vlastník bytu může svůj byt spravovat dle libovůle, jakož i stavebně ho upravovat, avšak nesmí měnit nebo poškozovat společné části domu. Z Vašeho dotazu ovšem vyplývá, že umístění rekuperační jednotky ovlivní i vnější vzhled domu a zároveň tak dojde k zásahům do společných částí domu.

Obecně platí, že o změně společných částí domu rozhoduje shromáždění. Dle zákona je shromáždění způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí bude nezbytný souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků bytových jednotek, ledaže by Vaše stanovy vyžadovaly vyšší počet, ovšem z Vašeho dotazu vyplývá, že Vaše stanovy v těchto případech postupují dle zákona, tudíž jsou Vaše výpočty ohledně shodně hlasujících vlastníků správné.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS