20. května 2024

Jak reagovat, když mám údajná nedoplatek 11 000 Kč za teplo?

Jsem vlastník prostoru v SVJ, reklamovala jsem vyúčtování za rok 2017, měla jsem mít doplatek cca 11 000 Kč (za teplo), přišlo opravné vyúčtování za rok 2017 a ještě se opravilo vyúčtování zpětně za rok 2016, výsledek byl přeplatek za rok 2016 a 2017 cca 3 500 Kč. Na účet mi přišlo 14 500 K. Nyní přišlo vyúčtování za rok 2018, mám mít přeplatek cca 3 000 Kč, ale níže uvedeno pohledávka 11 500 Kč. Je možné, aby mi správce vyúčtoval pohledávku 11 500 Kč, vyúčtování za 2018? Uhradila jsem všechny zálohy, nedlužím nic, naopak mám mít přeplatek za 2018. Nejde o chybu moji, ale chybu správce, který chybně poslal vyúčtování za rok 2016 a 2017, místo 3500 Kč poslal 11 000 Kč. Já mám uzavřeno účetnictví za rok 2016 a 2017, protože se ke mně správce choval arogantně, dokonce mi řekl, ať se odstěhuji, když nejsem spokojená, chtěla bych vědět, jak mohu reagovat.

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 67/2013 Sb.

Obecně platí, že příjemce služeb (Vy) je povinen zaplatit poskytovateli služeb (správce) jen skutečnou výši nákladů na služby. Tu, včetně celkové výše poskytnutých záloh, příjemce služeb zjistí z řádného vyúčtování, které mu poskytovatel služeb má povinnost doručit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Opravená vyúčtování za roky 2016 a 2017 podle kterých Vám vznikl přeplatek ve výši cca 3500 Kč nabyla splatnosti v den, kdy jste se s nimi seznámila a Vám vznikl nárok na vrácení přeplatku ve výši 3500 Kč. Pokud Vám však bylo správcem posláno 14 500 Kč, tak se sice jedná o nedopatření na straně správce, nicméně tím došlo k Vašemu bezdůvodnému obohacení ve výši 11 000 Kč.

Pokud jde o institut bezdůvodného obohacení, tak dle zákona je bezdůvodné obohacení takový majetkový prospěch, který získala jedna osoba na úkor druhé bez spravedlivého důvodu. Za bezdůvodné obohacení považujeme dále konkrétně situaci, kdy někdo získá majetkový prospěch z plnění bez právního důvodu, tedy získá majetkový prospěch, na který neměl podle práva nárok. Běžně jde například o peníze, které někdo omylem poslal někomu jinému, než zamýšlel.

Z výše uvedeného vyplývá, že oněch 11 000 Kč jste povinna správci vrátit, a to včetně úroku, o který byla celková částka zhodnocena.

Odpověď – 2. část

Co se týká vyúčtování za rok 2018, pokud v něm poskytovatel služeb uvedl skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování, jedná se o řádné vyúčtování, které se stalo splatným v den, kdy jste se s ním seznámila. Vy jako příjemce služeb máte samozřejmě právo podat proti tomuto vyúčtování do 30 dnů od jeho doručení námitky, pokud s jeho obsahem nesouhlasíte.

Z Vašeho dotazu dále vyplývá, že pronajímatel provedl jednostranné započtení jeho pohledávky vůči té Vaší. To obecně podle občanského zákonu je možné v případě, kdy si dvě strany vzájemně dluží plnění stejného druhu a obě plnění jsou již splatná.

Bohužel na základě Vámi poskytnutých (ne úplně jednoznačných) informací nelze zcela jednoznačně určit, zda byly splněny podmínky pro započtení (pravděpodobněji se ovšem jeví varianta, že podmínky splněny byly) a zda konkrétní započtené částky, které uvádíte jsou správné, popř. v jaké výši by správně měly být.

Z toho důvodu Vám doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc a vše se pokusit vyřešit s ní.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS