19. května 2024

Jak účtovat v novém nájemním bytovém domě

Rád bych se zeptal, zda u nového bytového domu, kde přebírání bytových jednotek probíhalo v posledním kvartálu roku 2018, je třeba dělat vyúčtování za rok 2018, nebo zda stačí toto období přiřadit k následujícímu roku 2019 a v něm pak vyúčtovat i náklady z posledního kvartálu roku předcházejícího?

Pravidla pro poskytování služeb spojených s užíváním bytů v bytových domech se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., obecně známý jako zákon o službách, který mj. upravuje i postup vyúčtování nákladů na služby.

Dle ust. § 7 zákona o službách platí, že není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, poskytovatel služeb (zde pravděpodobně společenství vlastníků jednotek) je povinen vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby vždy za zúčtovací období s tím, že provedené vyúčtování musí doručit příjemcům služeb (tedy jednotlivým vlastníkům bytů) nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Zúčtovacím obdobím se přitom rozumí období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů. Dle zákona o službách může být zúčtovací nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb; obvykle zúčtovací období odpovídá kalendářnímu roku. Z toho tedy vyplývá, že není možné, aby skutečná výše nákladů a zálohy na služby za poslední čtvrtletí roku 2018 byly zahrnuty do vyúčtování za rok 2019.

Pro úplnost pak dodám, že rovněž není možné, aby vyúčtování za poslední čtvrtletí 2018 bylo poskytovatelem služeb provedeno a příjemcům doručeno (byť jako samostatná listina) až společně s vyúčtováním za rok 2019. V takovém případě by totiž poskytovatel služeb nesplnil svou povinnost řádně a včas doručit vyúčtování za rok 2018 a byl povinen zaplatit příjemci služeb pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním ve smyslu ust. § 13 zákona o službách.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS